алтернира св. и несв.

алтернира (св. и несв.)

Во романот Времето на козите, козарите се донесени во градот, за да се преобратат во хомогена работничка класа; верувањето во животот и земјата се алтернира со восхитот на Танатофиловите карактери на Сталин.
„Времето на козите“ од Луан Старова (1993)
Но ако зороастеризмот му го спротивставиме на таоизмот, според којшто светот пулсира ритмички во постојани преобразби, при што доаѓа до алтернирање на две комплементарни, значи се соочуваме со неспротивставени енергии Yin и Yang.
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)