апстрактност ж.

апстрактност (ж.)

Компјутерските екрани се волшебни огледала, кои на дадена команда (повик) ги претставуваат алтернативните реалности на различни степени на апстрактност.
„МАРГИНА бр. 32-33“ (1996)
Се разминавме тивко како странци. Егзактна апстрактност.
„Зборот во тесен чевел“ од Вероника Костадинова (2012)