или сврз.

или (сврз.)

- Одакле то ти знаш, ми вели капетан Мирковиќ, ти да не си учител или свештеник, вели.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Мори, жено, ти си Велика, ми вели, или не си? - Мори, јас сум, ѝ велам, ами ти, не си ти, Стојна?
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- А бре, кој ќе нѐ чуе ваму, вели Јоше Свирачот, волците или вејвериците?
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)