пилотирање ср.

пилотирање (ср.)

Раководењето и пилотирањето на сингуларноста водат кон мошне бурна кариера.
„МАРГИНА бр. 32-33“ (1996)