пипаво прил.

пипаво (прил.)

Некој жичен скелет (од остатоците на пристојноста) го беше задржал нејзиниот облик и го обзнанува моето слепо пипаво очајување.
„Маргина бр. 36“ (1997)