кога прил.
кога сврз.

кога (прил.)

- Како, море, каде, море, кога, море, вели Уља и зошто бараше други алишта?
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Како, море, каде море, кога море, вели Уља и се задавува.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)
- Ами, кога, Велико, ми вели кога, мори душманке, ми вели, ми се фрла, ме прегрнува.
„Пиреј“ од Петре М. Андреевски (1983)