копулација ж.

копулација (ж.)

ГРИНАВЕЈ: Да, бидејќи телото ги манифестира сите физиолошки дејствија со јасна експресија - ждригање, копулација, земање храна, повраќање.
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)
Копулацијата е сериозна работа, без резултат. Освен болеста, и тагата.”
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)