подривачки прид.

подривачки (прид.)

Наместо да ја открива подривачката дејност на македонските организации, тој, вели, тргна по стапалките на Апостол Макаровски.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)