• влече (гл.) кон (предл.)
 • влече (гл.) по (предл.)
 • влече (гл.) во (предл.)
 • влече (гл.) низ (предл.)
 • влече (гл.) од (предл.)
 • влече (гл.) со (предл.)
 • влече (гл.) за (предл.)
 • влече (гл.) без (предл.)
 • влече (гл.) до (предл.)
 • влече (гл.) на (предл.)
 • влече (гл.) накај (предл.)
 • влече (гл.) под (предл.)
 • влече (гл.) поради (предл.)