• земе (гл.) го (зам.)
 • земе (гл.) ги (зам.)
 • земе (гл.) некој (зам.)
 • земе (гл.) ја (зам.)
 • земе (гл.) ме (зам.)
 • земе (гл.) си (зам.)
 • земе (гл.) тој (зам.)
 • земе (гл.) еден (зам.)
 • земе (гл.) му (зам.)
 • земе (гл.) таа (зам.)
 • земе (гл.) кој (зам.)
 • земе (гл.) мене (зам.)
 • земе (гл.) тебе (зам.)
 • земе (гл.) тоа (зам.)
 • земе (гл.) неа (зам.)
 • земе (гл.) јас (зам.)
 • земе (гл.) нас (зам.)
 • земе (гл.) него (зам.)
 • земе (гл.) некаков (зам.)
 • земе (гл.) нешто (зам.)
 • земе (гл.) таков (зам.)
 • земе (гл.) ти (зам.)
 • земе (гл.) им (зам.)
 • земе (гл.) кого (зам.)
 • земе (гл.) ми (зам.)
 • земе (гл.) ни (зам.)
 • земе (гл.) нив (зам.)
 • земе (гл.) ние (зам.)
 • земе (гл.) никој (зам.)
 • земе (гл.) нѐ (зам.)
 • земе (гл.) ова (зам.)
 • земе (гл.) овие (зам.)
 • земе (гл.) овој (зам.)
 • земе (гл.) он (зам.)
 • земе (гл.) она (зам.)
 • земе (гл.) онаа (зам.)
 • земе (гл.) оние (зам.)
 • земе (гл.) се (зам.)
 • земе (гл.) секој (зам.)
 • земе (гл.) сите (зам.)
 • земе (гл.) тие (зам.)