• земе (гл.) во (предл.)
 • земе (гл.) на (предл.)
 • земе (гл.) од (предл.)
 • земе (гл.) со (предл.)
 • земе (гл.) за (предл.)
 • земе (гл.) в (предл.)
 • земе (гл.) по (предл.)
 • земе (гл.) под (предл.)
 • земе (гл.) кај (предл.)
 • земе (гл.) при (предл.)
 • земе (гл.) без (предл.)
 • земе (гл.) меѓу (предл.)
 • земе (гл.) околу (предл.)
 • земе (гл.) през (предл.)
 • земе (гл.) против (предл.)