• ничкоса (гл.) во (предл.)
  • ничкоса (гл.) низ (предл.)
  • ничкоса (гл.) со (предл.)