• прејде (гл.) во (предл.)
  • прејде (гл.) преку (предл.)
  • прејде (гл.) кај (предл.)
  • прејде (гл.) на (предл.)
  • прејде (гл.) наспоред (предл.)
  • прејде (гл.) од (предл.)
  • прејде (гл.) отаде (предл.)