• стане (гл.) од (предл.)
 • стане (гл.) со (предл.)
 • стане (гл.) во (предл.)
 • стане (гл.) на (предл.)
 • стане (гл.) против (предл.)
 • стане (гл.) како (предл.)
 • стане (гл.) за (предл.)
 • стане (гл.) по (предл.)
 • стане (гл.) без (предл.)
 • стане (гл.) до (предл.)
 • стане (гл.) кај (предл.)
 • стане (гл.) меѓу (предл.)
 • стане (гл.) откај (предл.)
 • стане (гл.) пред (предл.)
 • стане (гл.) според (предл.)