• лежи (гл.) плесне (гл.)
  • сум (гл.) плесне (гл.)