• сум (гл.) ја (зам.)
 • гледа (гл.) ја (зам.)
 • би (гл.) ја (зам.)
 • држи (гл.) ја (зам.)
 • бев (гл.) ја (зам.)
 • сме (гл.) ја (зам.)
 • сте (гл.) ја (зам.)
 • остава (гл.) ја (зам.)
 • остави (гл.) ја (зам.)
 • земе (гл.) ја (зам.)
 • затвора (гл.) ја (зам.)
 • отвори (гл.) ја (зам.)
 • затвори (гл.) ја (зам.)
 • носи (гл.) ја (зам.)
 • крева (гл.) ја (зам.)
 • погледне (гл.) ја (зам.)
 • слуша (гл.) ја (зам.)
 • врти (гл.) ја (зам.)
 • губи (гл.) ја (зам.)
 • знае (гл.) ја (зам.)
 • следи (гл.) ја (зам.)
 • сфаќа (гл.) ја (зам.)
 • вади (гл.) ја (зам.)
 • задржува (гл.) ја (зам.)
 • има (гл.) ја (зам.)
 • стиска (гл.) ја (зам.)
 • фаќа (гл.) ја (зам.)
 • чека (гл.) ја (зам.)
 • бара (гл.) ја (зам.)
 • даде (гл.) ја (зам.)
 • довикува (гл.) ја (зам.)
 • забележува (гл.) ја (зам.)
 • завршува (гл.) ја (зам.)
 • зема (гл.) ја (зам.)
 • изгледа (гл.) ја (зам.)
 • каже (гл.) ја (зам.)
 • корне (гл.) ја (зам.)
 • крене (гл.) ја (зам.)
 • мисли (гл.) ја (зам.)
 • отвора (гл.) ја (зам.)
 • поздрави (гл.) ја (зам.)
 • покажува (гл.) ја (зам.)
 • пушти (гл.) ја (зам.)
 • удира (гл.) ја (зам.)
 • фрли (гл.) ја (зам.)
 • чини (гл.) ја (зам.)
 • брани (гл.) ја (зам.)
 • види (гл.) ја (зам.)
 • гази (гл.) ја (зам.)
 • голта (гл.) ја (зам.)
 • гушка (гл.) ја (зам.)
 • заколе (гл.) ја (зам.)
 • запали (гл.) ја (зам.)
 • кине (гл.) ја (зам.)
 • користи (гл.) ја (зам.)
 • менува (гл.) ја (зам.)
 • мери (гл.) ја (зам.)
 • наведне (гл.) ја (зам.)
 • наоѓа (гл.) ја (зам.)
 • наполни (гл.) ја (зам.)
 • очекува (гл.) ја (зам.)
 • прати (гл.) ја (зам.)
 • прекинува (гл.) ја (зам.)
 • пренесува (гл.) ја (зам.)
 • придржува (гл.) ја (зам.)
 • применува (гл.) ја (зам.)
 • прочита (гл.) ја (зам.)
 • пушта (гл.) ја (зам.)
 • сече (гл.) ја (зам.)
 • си (гл.) ја (зам.)
 • совладува (гл.) ја (зам.)
 • согледува (гл.) ја (зам.)
 • става (гл.) ја (зам.)
 • стави (гл.) ја (зам.)
 • тресе (гл.) ја (зам.)
 • чувствува (гл.) ја (зам.)
 • анализира (гл.) ја (зам.)
 • батали (гл.) ја (зам.)
 • варди (гл.) ја (зам.)
 • вдишува (гл.) ја (зам.)
 • ведне (гл.) ја (зам.)
 • викне (гл.) ја (зам.)
 • влече (гл.) ја (зам.)
 • води (гл.) ја (зам.)
 • впива (гл.) ја (зам.)
 • врати (гл.) ја (зам.)
 • гасне (гл.) ја (зам.)
 • донесе (гл.) ја (зам.)
 • дојде (гл.) ја (зам.)
 • ебе (гл.) ја (зам.)
 • заклучи (гл.) ја (зам.)
 • заменува (гл.) ја (зам.)
 • извади (гл.) ја (зам.)
 • изгасне (гл.) ја (зам.)
 • имитира (гл.) ја (зам.)
 • исклучува (гл.) ја (зам.)
 • испие (гл.) ја (зам.)
 • исчисти (гл.) ја (зам.)
 • кошка (гл.) ја (зам.)
 • крие (гл.) ја (зам.)
 • крши (гл.) ја (зам.)
 • кубе (гл.) ја (зам.)
 • мавта (гл.) ја (зам.)
 • меша (гл.) ја (зам.)
 • милува (гл.) ја (зам.)
 • надополнува (гл.) ја (зам.)
 • наместува (гл.) ја (зам.)
 • напушта (гл.) ја (зам.)
 • нема (гл.) ја (зам.)
 • објавува (гл.) ја (зам.)
 • означува (гл.) ја (зам.)
 • открива (гл.) ја (зам.)
 • победува (гл.) ја (зам.)
 • повикува (гл.) ја (зам.)
 • повлекува (гл.) ја (зам.)
 • погодува (гл.) ја (зам.)
 • подава (гл.) ја (зам.)
 • подготви (гл.) ја (зам.)
 • покрива (гл.) ја (зам.)
 • полни (гл.) ја (зам.)
 • поткрева (гл.) ја (зам.)
 • поткрене (гл.) ја (зам.)
 • почитува (гл.) ја (зам.)
 • прави (гл.) ја (зам.)
 • прашува (гл.) ја (зам.)
 • прегрне (гл.) ја (зам.)
 • преземе (гл.) ја (зам.)
 • претвора (гл.) ја (зам.)
 • префрлува (гл.) ја (зам.)
 • прифаќа (гл.) ја (зам.)
 • пробива (гл.) ја (зам.)
 • пронаоѓа (гл.) ја (зам.)
 • разбуди (гл.) ја (зам.)
 • сака (гл.) ја (зам.)
 • сврти (гл.) ја (зам.)
 • симне (гл.) ја (зам.)
 • смета (гл.) ја (зам.)
 • сознава (гл.) ја (зам.)
 • сокрива (гл.) ја (зам.)
 • спушта (гл.) ја (зам.)
 • спушти (гл.) ја (зам.)
 • срка (гл.) ја (зам.)
 • тргне (гл.) ја (зам.)
 • треска (гл.) ја (зам.)
 • тресне (гл.) ја (зам.)
 • фати (гл.) ја (зам.)
 • чисти (гл.) ја (зам.)
 • чита (гл.) ја (зам.)
 • чуе (гл.) ја (зам.)
 • авторизира (гл.) ја (зам.)
 • брише (гл.) ја (зам.)
 • буди (гл.) ја (зам.)
 • бутка (гл.) ја (зам.)
 • валка (гл.) ја (зам.)
 • веде (гл.) ја (зам.)
 • велича (гл.) ја (зам.)
 • вика (гл.) ја (зам.)
 • вкусува (гл.) ја (зам.)
 • влезе (гл.) ја (зам.)
 • внесува (гл.) ја (зам.)
 • воочи (гл.) ја (зам.)
 • воспева (гл.) ја (зам.)
 • вришти (гл.) ја (зам.)
 • врши (гл.) ја (зам.)
 • вљуби (гл.) ја (зам.)
 • гали (гл.) ја (зам.)
 • гиба (гл.) ја (зам.)
 • гмечи (гл.) ја (зам.)
 • гнете (гл.) ја (зам.)
 • голтне (гл.) ја (зам.)
 • гони (гл.) ја (зам.)
 • греши (гл.) ја (зам.)
 • дава (гл.) ја (зам.)
 • движи (гл.) ја (зам.)
 • дели (гл.) ја (зам.)
 • дига (гл.) ја (зам.)
 • добие (гл.) ја (зам.)
 • допива (гл.) ја (зам.)
 • допира (гл.) ја (зам.)
 • дополни (гл.) ја (зам.)
 • досркува (гл.) ја (зам.)
 • дотерува (гл.) ја (зам.)
 • дојаде (гл.) ја (зам.)
 • дупне (гл.) ја (зам.)
 • жали (гл.) ја (зам.)
 • забодува (гл.) ја (зам.)
 • заборава (гл.) ја (зам.)
 • забрани (гл.) ја (зам.)
 • завладее (гл.) ја (зам.)
 • заврти (гл.) ја (зам.)
 • завртува (гл.) ја (зам.)
 • заглушува (гл.) ја (зам.)
 • зазборува (гл.) ја (зам.)
 • закачува (гл.) ја (зам.)
 • заклопува (гл.) ја (зам.)
 • замрежува (гл.) ја (зам.)
 • замрзнува (гл.) ја (зам.)
 • занемарува (гл.) ја (зам.)
 • заобиколува (гл.) ја (зам.)
 • запаметува (гл.) ја (зам.)
 • запознава (гл.) ја (зам.)
 • запознае (гл.) ја (зам.)
 • започне (гл.) ја (зам.)
 • запре (гл.) ја (зам.)
 • запретува (гл.) ја (зам.)
 • засенува (гл.) ја (зам.)
 • затне (гл.) ја (зам.)
 • зафрла (гл.) ја (зам.)
 • зацрвенува (гл.) ја (зам.)
 • зголемува (гл.) ја (зам.)
 • зине (гл.) ја (зам.)
 • игра (гл.) ја (зам.)
 • избегне (гл.) ја (зам.)
 • избегнува (гл.) ја (зам.)
 • изгризе (гл.) ја (зам.)
 • измоча (гл.) ја (зам.)
 • изнаоѓа (гл.) ја (зам.)
 • изневерува (гл.) ја (зам.)
 • изрече (гл.) ја (зам.)
 • илустрира (гл.) ја (зам.)
 • исмејува (гл.) ја (зам.)
 • испива (гл.) ја (зам.)
 • испишува (гл.) ја (зам.)
 • исполнува (гл.) ја (зам.)
 • исправи (гл.) ја (зам.)
 • испрати (гл.) ја (зам.)
 • испупчува (гл.) ја (зам.)
 • испушта (гл.) ја (зам.)
 • испушти (гл.) ја (зам.)
 • истажи (гл.) ја (зам.)
 • истакнува (гл.) ја (зам.)
 • истргнува (гл.) ја (зам.)
 • истура (гл.) ја (зам.)
 • исфрла (гл.) ја (зам.)
 • исцицува (гл.) ја (зам.)
 • исчекува (гл.) ја (зам.)
 • кажува (гл.) ја (зам.)
 • клава (гл.) ја (зам.)
 • кладе (гл.) ја (зам.)
 • концентрира (гл.) ја (зам.)
 • кошне (гл.) ја (зам.)
 • купува (гл.) ја (зам.)
 • лапне (гл.) ја (зам.)
 • легне (гл.) ја (зам.)
 • листи (гл.) ја (зам.)
 • лула (гл.) ја (зам.)
 • мазне (гл.) ја (зам.)
 • мами (гл.) ја (зам.)
 • мачи (гл.) ја (зам.)
 • мерка (гл.) ја (зам.)
 • мете (гл.) ја (зам.)
 • може (гл.) ја (зам.)
 • моли (гл.) ја (зам.)
 • молчи (гл.) ја (зам.)
 • набљудува (гл.) ја (зам.)
 • надвишува (гл.) ја (зам.)
 • надлетува (гл.) ја (зам.)
 • наздрави (гл.) ја (зам.)
 • намалува (гл.) ја (зам.)
 • напише (гл.) ја (зам.)
 • нарушува (гл.) ја (зам.)
 • насетува (гл.) ја (зам.)
 • наслушнува (гл.) ја (зам.)
 • настега (гл.) ја (зам.)
 • натопува (гл.) ја (зам.)
 • најде (гл.) ја (зам.)
 • нејќе (гл.) ја (зам.)
 • ниша (гл.) ја (зам.)
 • ништи (гл.) ја (зам.)
 • нуди (гл.) ја (зам.)
 • нурне (гл.) ја (зам.)
 • обеси (гл.) ја (зам.)
 • облева (гл.) ја (зам.)
 • обраќа (гл.) ја (зам.)
 • одбива (гл.) ја (зам.)
 • одбие (гл.) ја (зам.)
 • одведе (гл.) ја (зам.)
 • одврзува (гл.) ја (зам.)
 • оддиплува (гл.) ја (зам.)
 • оди (гл.) ја (зам.)
 • одмандали (гл.) ја (зам.)
 • одминува (гл.) ја (зам.)
 • однесува (гл.) ја (зам.)
 • одржува (гл.) ја (зам.)
 • опише (гл.) ја (зам.)
 • опишува (гл.) ја (зам.)
 • оплодува (гл.) ја (зам.)
 • опоменува (гл.) ја (зам.)
 • оптегнува (гл.) ја (зам.)
 • опфаќа (гл.) ја (зам.)
 • осветлува (гл.) ја (зам.)
 • ослушува (гл.) ја (зам.)
 • остане (гл.) ја (зам.)
 • осуети (гл.) ја (зам.)
 • откопачува (гл.) ја (зам.)
 • отсечува (гл.) ја (зам.)
 • отскрива (гл.) ја (зам.)
 • отсликува (гл.) ја (зам.)
 • отстрани (гл.) ја (зам.)
 • отфрла (гл.) ја (зам.)
 • отфрли (гл.) ја (зам.)
 • отфрлува (гл.) ја (зам.)
 • отчука (гл.) ја (зам.)
 • оџари (гл.) ја (зам.)
 • пее (гл.) ја (зам.)
 • пие (гл.) ја (зам.)
 • пикне (гл.) ја (зам.)
 • пишува (гл.) ја (зам.)
 • плеска (гл.) ја (зам.)
 • побара (гл.) ја (зам.)
 • поводи (гл.) ја (зам.)
 • повторува (гл.) ја (зам.)
 • погледа (гл.) ја (зам.)
 • подвлекува (гл.) ја (зам.)
 • подгази (гл.) ја (зам.)
 • подига (гл.) ја (зам.)
 • подигнува (гл.) ја (зам.)
 • подложува (гл.) ја (зам.)
 • поднесува (гл.) ја (зам.)
 • подотвора (гл.) ја (зам.)
 • позема (гл.) ја (зам.)
 • позлатува (гл.) ја (зам.)
 • познава (гл.) ја (зам.)
 • пои (гл.) ја (зам.)
 • поклони (гл.) ја (зам.)
 • покрие (гл.) ја (зам.)
 • поместува (гл.) ја (зам.)
 • помрднува (гл.) ја (зам.)
 • поноси (гл.) ја (зам.)
 • порази (гл.) ја (зам.)
 • посети (гл.) ја (зам.)
 • посматра (гл.) ја (зам.)
 • потегне (гл.) ја (зам.)
 • потиснува (гл.) ја (зам.)
 • потпре (гл.) ја (зам.)
 • потценува (гл.) ја (зам.)
 • почне (гл.) ја (зам.)
 • поштеди (гл.) ја (зам.)
 • праша (гл.) ја (зам.)
 • преведува (гл.) ја (зам.)
 • превиткува (гл.) ја (зам.)
 • преграбува (гл.) ја (зам.)
 • прегрнува (гл.) ја (зам.)
 • предупредува (гл.) ја (зам.)
 • презема (гл.) ја (зам.)
 • прекине (гл.) ја (зам.)
 • прелистува (гл.) ја (зам.)
 • препрочитува (гл.) ја (зам.)
 • препушта (гл.) ја (зам.)
 • прераскажува (гл.) ја (зам.)
 • пресече (гл.) ја (зам.)
 • престорува (гл.) ја (зам.)
 • претвори (гл.) ја (зам.)
 • претставува (гл.) ја (зам.)
 • претчувствува (гл.) ја (зам.)
 • преуредува (гл.) ја (зам.)
 • префрла (гл.) ја (зам.)
 • пречкрта (гл.) ја (зам.)
 • прибере (гл.) ја (зам.)
 • привлекува (гл.) ја (зам.)
 • прикажува (гл.) ја (зам.)
 • прима (гл.) ја (зам.)
 • присвојува (гл.) ја (зам.)
 • проба (гл.) ја (зам.)
 • провлекува (гл.) ја (зам.)
 • провоцира (гл.) ја (зам.)
 • проговори (гл.) ја (зам.)
 • продаде (гл.) ја (зам.)
 • продолжува (гл.) ја (зам.)
 • проколнува (гл.) ја (зам.)
 • пронајде (гл.) ја (зам.)
 • пропушта (гл.) ја (зам.)
 • пропушти (гл.) ја (зам.)
 • проучи (гл.) ја (зам.)
 • проширува (гл.) ја (зам.)
 • пружа (гл.) ја (зам.)
 • пули (гл.) ја (зам.)
 • радикализира (гл.) ја (зам.)
 • разбива (гл.) ја (зам.)
 • разбира (гл.) ја (зам.)
 • разбушавува (гл.) ја (зам.)
 • разведри (гл.) ја (зам.)
 • разгледа (гл.) ја (зам.)
 • разгледува (гл.) ја (зам.)
 • разголува (гл.) ја (зам.)
 • разграничува (гл.) ја (зам.)
 • раздвижува (гл.) ја (зам.)
 • раздразнува (гл.) ја (зам.)
 • разлади (гл.) ја (зам.)
 • разматува (гл.) ја (зам.)
 • расипува (гл.) ја (зам.)
 • распостила (гл.) ја (зам.)
 • растворува (гл.) ја (зам.)
 • растргне (гл.) ја (зам.)
 • расфрла (гл.) ја (зам.)
 • расцепи (гл.) ја (зам.)
 • расцепува (гл.) ја (зам.)
 • реализира (гл.) ја (зам.)
 • рефлектира (гл.) ја (зам.)
 • рече (гл.) ја (зам.)
 • сведува (гл.) ја (зам.)
 • свири (гл.) ја (зам.)
 • скрие (гл.) ја (зам.)
 • скрши (гл.) ја (зам.)
 • слави (гл.) ја (зам.)
 • слекува (гл.) ја (зам.)
 • сложи (гл.) ја (зам.)
 • слушне (гл.) ја (зам.)
 • смалува (гл.) ја (зам.)
 • смени (гл.) ја (зам.)
 • смирува (гл.) ја (зам.)
 • смисли (гл.) ја (зам.)
 • собере (гл.) ја (зам.)
 • собира (гл.) ја (зам.)
 • соблекува (гл.) ја (зам.)
 • совлада (гл.) ја (зам.)
 • сослуша (гл.) ја (зам.)
 • сочува (гл.) ја (зам.)
 • спасува (гл.) ја (зам.)
 • споредува (гл.) ја (зам.)
 • спојува (гл.) ја (зам.)
 • спровне (гл.) ја (зам.)
 • средува (гл.) ја (зам.)
 • стапне (гл.) ја (зам.)
 • стега (гл.) ја (зам.)
 • стоплува (гл.) ја (зам.)
 • струже (гл.) ја (зам.)
 • тера (гл.) ја (зам.)
 • товари (гл.) ја (зам.)
 • трга (гл.) ја (зам.)
 • троши (гл.) ја (зам.)
 • тура (гл.) ја (зам.)
 • турка (гл.) ја (зам.)
 • турне (гл.) ја (зам.)
 • тутка (гл.) ја (зам.)
 • угасне (гл.) ја (зам.)
 • ужива (гл.) ја (зам.)
 • умее (гл.) ја (зам.)
 • уништи (гл.) ја (зам.)
 • усвитува (гл.) ја (зам.)
 • услиши (гл.) ја (зам.)
 • цеди (гл.) ја (зам.)
 • цени (гл.) ја (зам.)
 • цепи (гл.) ја (зам.)
 • црпнува (гл.) ја (зам.)
 • чува (гл.) ја (зам.)
 • шепнува (гл.) ја (зам.)
 • шета (гл.) ја (зам.)
 • шири (гл.) ја (зам.)
 • шмркне (гл.) ја (зам.)
 • шмука (гл.) ја (зам.)
 • штити (гл.) ја (зам.)