• јаде (гл.) тиква (имн.)
  • виси (гл.) тиква (имн.)
  • дава (гл.) тиква (имн.)
  • израсне (гл.) тиква (имн.)
  • крка (гл.) тиква (имн.)
  • крши (гл.) тиква (имн.)
  • мака (гл.) тиква (имн.)
  • најде (гл.) тиква (имн.)
  • пресече (гл.) тиква (имн.)
  • стои (гл.) тиква (имн.)