• бев (гл.) лош (прид.)
 • е (гл.) лош (прид.)
 • има (гл.) лош (прид.)
 • се (гл.) лош (прид.)
 • нема (гл.) лош (прид.)
 • прави (гл.) лош (прид.)
 • биде (гл.) лош (прид.)
 • бил (гл.) лош (прид.)
 • сум (гл.) лош (прид.)
 • бара (гл.) лош (прид.)
 • бие (гл.) лош (прид.)
 • види (гл.) лош (прид.)
 • рече (гл.) лош (прид.)
 • сме (гл.) лош (прид.)
 • стане (гл.) лош (прид.)
 • впива (гл.) лош (прид.)
 • даде (гл.) лош (прид.)
 • добива (гл.) лош (прид.)
 • излезе (гл.) лош (прид.)
 • измачи (гл.) лош (прид.)
 • истера (гл.) лош (прид.)
 • истече (гл.) лош (прид.)
 • каже (гл.) лош (прид.)
 • мисли (гл.) лош (прид.)
 • надава (гл.) лош (прид.)
 • намали (гл.) лош (прид.)
 • направи (гл.) лош (прид.)
 • нарече (гл.) лош (прид.)
 • облекува (гл.) лош (прид.)
 • опече (гл.) лош (прид.)
 • остави (гл.) лош (прид.)
 • очекува (гл.) лош (прид.)
 • плаче (гл.) лош (прид.)
 • помисли (гл.) лош (прид.)
 • предизвика (гл.) лош (прид.)
 • претскаже (гл.) лош (прид.)
 • претставува (гл.) лош (прид.)
 • пречека (гл.) лош (прид.)
 • пристига (гл.) лош (прид.)
 • прогонува (гл.) лош (прид.)
 • сака (гл.) лош (прид.)
 • сети (гл.) лош (прид.)
 • си (гл.) лош (прид.)
 • скрши (гл.) лош (прид.)
 • следува (гл.) лош (прид.)
 • слече (гл.) лош (прид.)
 • слуша (гл.) лош (прид.)
 • создава (гл.) лош (прид.)
 • сони (гл.) лош (прид.)
 • сонува (гл.) лош (прид.)
 • станува (гл.) лош (прид.)
 • стигне (гл.) лош (прид.)
 • уништи (гл.) лош (прид.)
 • уфрли (гл.) лош (прид.)
 • фрли (гл.) лош (прид.)