• ја (зам.) види (гл.)
 • ја (зам.) гледа (гл.)
 • ја (зам.) земе (гл.)
 • ја (зам.) има (гл.)
 • ја (зам.) отвори (гл.)
 • ја (зам.) остави (гл.)
 • ја (зам.) крене (гл.)
 • ја (зам.) носи (гл.)
 • ја (зам.) држи (гл.)
 • ја (зам.) нема (гл.)
 • ја (зам.) праша (гл.)
 • ја (зам.) бара (гл.)
 • ја (зам.) даде (гл.)
 • ја (зам.) знае (гл.)
 • ја (зам.) најде (гл.)
 • ја (зам.) стави (гл.)
 • ја (зам.) фати (гл.)
 • ја (зам.) слуша (гл.)
 • ја (зам.) сака (гл.)
 • ја (зам.) донесе (гл.)
 • ја (зам.) чувствува (гл.)
 • ја (зам.) разбере (гл.)
 • ја (зам.) врати (гл.)
 • ја (зам.) напушти (гл.)
 • ја (зам.) покаже (гл.)
 • ја (зам.) следи (гл.)
 • ја (зам.) крева (гл.)
 • ја (зам.) подаде (гл.)
 • ја (зам.) погледне (гл.)
 • ја (зам.) води (гл.)
 • ја (зам.) добие (гл.)
 • ја (зам.) запали (гл.)
 • ја (зам.) врти (гл.)
 • ја (зам.) извади (гл.)
 • ја (зам.) направи (гл.)
 • ја (зам.) отвора (гл.)
 • ја (зам.) бев (гл.)
 • ја (зам.) фрли (гл.)
 • ја (зам.) однесе (гл.)
 • ја (зам.) чува (гл.)
 • ја (зам.) затвори (гл.)
 • ја (зам.) заборави (гл.)
 • ја (зам.) прави (гл.)
 • ја (зам.) мине (гл.)
 • ја (зам.) остава (гл.)
 • ја (зам.) исполни (гл.)
 • ја (зам.) прифати (гл.)
 • ја (зам.) пушти (гл.)
 • ја (зам.) вика (гл.)
 • ја (зам.) открие (гл.)
 • ја (зам.) губи (гл.)
 • ја (зам.) загуби (гл.)
 • ја (зам.) познава (гл.)
 • ја (зам.) прекине (гл.)
 • ја (зам.) чека (гл.)
 • ја (зам.) заврши (гл.)
 • ја (зам.) забележи (гл.)
 • ја (зам.) дава (гл.)
 • ја (зам.) зема (гл.)
 • ја (зам.) прочита (гл.)
 • ја (зам.) разбира (гл.)
 • ја (зам.) сврти (гл.)
 • ја (зам.) каже (гл.)
 • ја (зам.) брани (гл.)
 • ја (зам.) пее (гл.)
 • ја (зам.) помине (гл.)
 • ја (зам.) продолжи (гл.)
 • ја (зам.) симне (гл.)
 • ја (зам.) сретне (гл.)
 • ја (зам.) сфати (гл.)
 • ја (зам.) испрати (гл.)
 • ја (зам.) напише (гл.)
 • ја (зам.) нарече (гл.)
 • ја (зам.) фаќа (гл.)
 • ја (зам.) грабне (гл.)
 • ја (зам.) дели (гл.)
 • ја (зам.) сврши (гл.)
 • ја (зам.) задржи (гл.)
 • ја (зам.) здогледа (гл.)
 • ја (зам.) поткрева (гл.)
 • ја (зам.) почувствува (гл.)
 • ја (зам.) прашува (гл.)
 • ја (зам.) спушти (гл.)
 • ја (зам.) тера (гл.)
 • ја (зам.) вади (гл.)
 • ја (зам.) избрише (гл.)
 • ја (зам.) наполни (гл.)
 • ја (зам.) пие (гл.)
 • ја (зам.) поткрене (гл.)
 • ја (зам.) претставува (гл.)
 • ја (зам.) слушне (гл.)
 • ја (зам.) чита (гл.)
 • ја (зам.) враќа (гл.)
 • ја (зам.) купи (гл.)
 • ја (зам.) мрази (гл.)
 • ја (зам.) натера (гл.)
 • ја (зам.) повлече (гл.)
 • ја (зам.) посети (гл.)
 • ја (зам.) прими (гл.)
 • ја (зам.) сече (гл.)
 • ја (зам.) скрши (гл.)
 • ја (зам.) смета (гл.)
 • ја (зам.) става (гл.)
 • ја (зам.) јаде (гл.)
 • ја (зам.) бакне (гл.)
 • ја (зам.) допре (гл.)
 • ја (зам.) изгуби (гл.)
 • ја (зам.) подава (гл.)
 • ја (зам.) полни (гл.)
 • ја (зам.) препознае (гл.)
 • ја (зам.) тргне (гл.)
 • ја (зам.) чуе (гл.)
 • ја (зам.) викне (гл.)
 • ја (зам.) затвора (гл.)
 • ја (зам.) крие (гл.)
 • ја (зам.) побара (гл.)
 • ја (зам.) пренесе (гл.)
 • ја (зам.) собере (гл.)
 • ја (зам.) спаси (гл.)
 • ја (зам.) влече (гл.)
 • ја (зам.) менува (гл.)
 • ја (зам.) напушта (гл.)
 • ја (зам.) прегрне (гл.)
 • ја (зам.) преземе (гл.)
 • ја (зам.) пресече (гл.)
 • ја (зам.) покрие (гл.)
 • ја (зам.) пронајде (гл.)
 • ја (зам.) убие (гл.)
 • ја (зам.) замени (гл.)
 • ја (зам.) моли (гл.)
 • ја (зам.) подари (гл.)
 • ја (зам.) смири (гл.)
 • ја (зам.) стега (гл.)
 • ја (зам.) фрла (гл.)
 • ја (зам.) врши (гл.)
 • ја (зам.) запознае (гл.)
 • ја (зам.) игра (гл.)
 • ја (зам.) изеде (гл.)
 • ја (зам.) очекува (гл.)
 • ја (зам.) стегне (гл.)
 • ја (зам.) бакнува (гл.)
 • ја (зам.) брише (гл.)
 • ја (зам.) врзе (гл.)
 • ја (зам.) замислува (гл.)
 • ја (зам.) исправи (гл.)
 • ја (зам.) плати (гл.)
 • ја (зам.) покажува (гл.)
 • ја (зам.) пушта (гл.)
 • ја (зам.) раскаже (гл.)
 • ја (зам.) стиска (гл.)
 • ја (зам.) стисне (гл.)
 • ја (зам.) удри (гл.)
 • ја (зам.) користи (гл.)
 • ја (зам.) минува (гл.)
 • ја (зам.) облече (гл.)
 • ја (зам.) разбуди (гл.)
 • ја (зам.) доживее (гл.)
 • ја (зам.) заврти (гл.)
 • ја (зам.) заклучи (гл.)
 • ја (зам.) започне (гл.)
 • ја (зам.) ослободи (гл.)
 • ја (зам.) прифаќа (гл.)
 • ја (зам.) скине (гл.)
 • ја (зам.) сфаќа (гл.)
 • ја (зам.) турне (гл.)
 • ја (зам.) допира (гл.)
 • ја (зам.) запре (гл.)
 • ја (зам.) искористи (гл.)
 • ја (зам.) испушти (гл.)
 • ја (зам.) истури (гл.)
 • ја (зам.) кажува (гл.)
 • ја (зам.) памети (гл.)
 • ја (зам.) подигне (гл.)
 • ја (зам.) познае (гл.)
 • ја (зам.) претвори (гл.)
 • ја (зам.) пречека (гл.)
 • ја (зам.) снема (гл.)
 • ја (зам.) совлада (гл.)
 • ја (зам.) создава (гл.)
 • ја (зам.) тресе (гл.)
 • ја (зам.) буди (гл.)
 • ја (зам.) гали (гл.)
 • ја (зам.) гради (гл.)
 • ја (зам.) достигне (гл.)
 • ја (зам.) завлече (гл.)
 • ја (зам.) задржува (гл.)
 • ја (зам.) закопа (гл.)
 • ја (зам.) замисли (гл.)
 • ја (зам.) изврши (гл.)
 • ја (зам.) исполнува (гл.)
 • ја (зам.) пикне (гл.)
 • ја (зам.) повика (гл.)
 • ја (зам.) префрли (гл.)
 • ја (зам.) продаде (гл.)
 • ја (зам.) собира (гл.)
 • ја (зам.) уништи (гл.)
 • ја (зам.) дофати (гл.)
 • ја (зам.) дочека (гл.)
 • ја (зам.) забележува (гл.)
 • ја (зам.) заземе (гл.)
 • ја (зам.) замоли (гл.)
 • ја (зам.) зголеми (гл.)
 • ја (зам.) извлече (гл.)
 • ја (зам.) измисли (гл.)
 • ја (зам.) наведне (гл.)
 • ја (зам.) објави (гл.)
 • ја (зам.) открива (гл.)
 • ја (зам.) пишува (гл.)
 • ја (зам.) погали (гл.)
 • ја (зам.) потврди (гл.)
 • ја (зам.) презема (гл.)
 • ја (зам.) промени (гл.)
 • ја (зам.) сподели (гл.)
 • ја (зам.) гази (гл.)
 • ја (зам.) зачува (гл.)
 • ја (зам.) зграпчи (гл.)
 • ја (зам.) изведе (гл.)
 • ја (зам.) испразни (гл.)
 • ја (зам.) истресе (гл.)
 • ја (зам.) кладе (гл.)
 • ја (зам.) мачи (гл.)
 • ја (зам.) ниша (гл.)
 • ја (зам.) објасни (гл.)
 • ја (зам.) одбие (гл.)
 • ја (зам.) одземе (гл.)
 • ја (зам.) одржува (гл.)
 • ја (зам.) повтори (гл.)
 • ја (зам.) повторува (гл.)
 • ја (зам.) понесе (гл.)
 • ја (зам.) посетува (гл.)
 • ја (зам.) постави (гл.)
 • ја (зам.) почитува (гл.)
 • ја (зам.) прати (гл.)
 • ја (зам.) предизвика (гл.)
 • ја (зам.) пружи (гл.)
 • ја (зам.) смени (гл.)
 • ја (зам.) смирува (гл.)
 • ја (зам.) сонува (гл.)
 • ја (зам.) удира (гл.)
 • ја (зам.) употреби (гл.)
 • ја (зам.) употребува (гл.)
 • ја (зам.) боли (гл.)
 • ја (зам.) голта (гл.)
 • ја (зам.) доведе (гл.)
 • ја (зам.) затне (гл.)
 • ја (зам.) зафати (гл.)
 • ја (зам.) мери (гл.)
 • ја (зам.) мисли (гл.)
 • ја (зам.) научи (гл.)
 • ја (зам.) нуди (гл.)
 • ја (зам.) победи (гл.)
 • ја (зам.) погоди (гл.)
 • ја (зам.) постигне (гл.)
 • ја (зам.) предаде (гл.)
 • ја (зам.) претстави (гл.)
 • ја (зам.) признава (гл.)
 • ја (зам.) притиска (гл.)
 • ја (зам.) сети (гл.)
 • ја (зам.) создаде (гл.)
 • ја (зам.) сочинува (гл.)
 • ја (зам.) сочува (гл.)
 • ја (зам.) спомене (гл.)
 • ја (зам.) тепа (гл.)
 • ја (зам.) доживува (гл.)
 • ја (зам.) засака (гл.)
 • ја (зам.) издаде (гл.)
 • ја (зам.) издржи (гл.)
 • ја (зам.) измие (гл.)
 • ја (зам.) изрази (гл.)
 • ја (зам.) испие (гл.)
 • ја (зам.) контролира (гл.)
 • ја (зам.) мие (гл.)
 • ја (зам.) милува (гл.)
 • ја (зам.) наметне (гл.)
 • ја (зам.) нападне (гл.)
 • ја (зам.) одржи (гл.)
 • ја (зам.) подотвори (гл.)
 • ја (зам.) постеле (гл.)
 • ја (зам.) потпира (гл.)
 • ја (зам.) препушти (гл.)
 • ја (зам.) провери (гл.)
 • ја (зам.) спомне (гл.)
 • ја (зам.) трга (гл.)
 • ја (зам.) украде (гл.)
 • ја (зам.) чешла (гл.)
 • ја (зам.) гризе (гл.)
 • ја (зам.) гушка (гл.)
 • ја (зам.) доврши (гл.)
 • ја (зам.) завитка (гл.)
 • ја (зам.) закачи (гл.)
 • ја (зам.) запише (гл.)
 • ја (зам.) избегне (гл.)
 • ја (зам.) изгради (гл.)
 • ја (зам.) исече (гл.)
 • ја (зам.) искаже (гл.)
 • ја (зам.) истера (гл.)
 • ја (зам.) исфрли (гл.)
 • ја (зам.) мени (гл.)
 • ја (зам.) оправда (гл.)
 • ја (зам.) осветли (гл.)
 • ја (зам.) пика (гл.)
 • ја (зам.) поздрави (гл.)
 • ја (зам.) премине (гл.)
 • ја (зам.) прибере (гл.)
 • ја (зам.) прима (гл.)
 • ја (зам.) работи (гл.)
 • ја (зам.) растури (гл.)
 • ја (зам.) согледа (гл.)
 • ја (зам.) соопшти (гл.)
 • ја (зам.) тресне (гл.)
 • ја (зам.) турка (гл.)
 • ја (зам.) цени (гл.)
 • ја (зам.) шири (гл.)
 • ја (зам.) бацува (гл.)
 • ја (зам.) дополнува (гл.)
 • ја (зам.) запраша (гл.)
 • ја (зам.) извршува (гл.)
 • ја (зам.) измени (гл.)
 • ја (зам.) интересира (гл.)
 • ја (зам.) искачи (гл.)
 • ја (зам.) испушта (гл.)
 • ја (зам.) исчисти (гл.)
 • ја (зам.) качи (гл.)
 • ја (зам.) кине (гл.)
 • ја (зам.) корне (гл.)
 • ја (зам.) крши (гл.)
 • ја (зам.) набљудува (гл.)
 • ја (зам.) наоѓа (гл.)
 • ја (зам.) нарекува (гл.)
 • ја (зам.) наруши (гл.)
 • ја (зам.) насочи (гл.)
 • ја (зам.) опише (гл.)
 • ја (зам.) освои (гл.)
 • ја (зам.) осети (гл.)
 • ја (зам.) оствари (гл.)
 • ја (зам.) откачи (гл.)
 • ја (зам.) откорне (гл.)
 • ја (зам.) отфрли (гл.)
 • ја (зам.) пали (гл.)
 • ја (зам.) поврати (гл.)
 • ја (зам.) подготвува (гл.)
 • ја (зам.) потпре (гл.)
 • ја (зам.) потсети (гл.)
 • ја (зам.) прегрнува (гл.)
 • ја (зам.) предупреди (гл.)
 • ја (зам.) прекинува (гл.)
 • ја (зам.) преспие (гл.)
 • ја (зам.) разгледа (гл.)
 • ја (зам.) смести (гл.)
 • ја (зам.) соблече (гл.)
 • ја (зам.) состави (гл.)
 • ја (зам.) спасува (гл.)
 • ја (зам.) спрашти (гл.)
 • ја (зам.) учи (гл.)
 • ја (зам.) храни (гл.)
 • ја (зам.) цица (гл.)
 • ја (зам.) брка (гл.)
 • ја (зам.) гушне (гл.)
 • ја (зам.) дарува (гл.)
 • ја (зам.) движи (гл.)
 • ја (зам.) дигне (гл.)
 • ја (зам.) добива (гл.)
 • ја (зам.) дознае (гл.)
 • ја (зам.) задоволи (гл.)
 • ја (зам.) заколе (гл.)
 • ја (зам.) заниша (гл.)
 • ја (зам.) зголемува (гл.)
 • ја (зам.) избере (гл.)
 • ја (зам.) изгаси (гл.)
 • ја (зам.) изговори (гл.)
 • ја (зам.) измери (гл.)
 • ја (зам.) истура (гл.)
 • ја (зам.) меси (гл.)
 • ја (зам.) наложи (гл.)
 • ја (зам.) намали (гл.)
 • ја (зам.) намести (гл.)
 • ја (зам.) насети (гл.)
 • ја (зам.) насетува (гл.)
 • ја (зам.) наследи (гл.)
 • ја (зам.) негува (гл.)
 • ја (зам.) обеси (гл.)
 • ја (зам.) одведе (гл.)
 • ја (зам.) одреди (гл.)
 • ја (зам.) омажи (гл.)
 • ја (зам.) опфати (гл.)
 • ја (зам.) организира (гл.)
 • ја (зам.) плаќа (гл.)
 • ја (зам.) повреди (гл.)
 • ја (зам.) поднесе (гл.)
 • ја (зам.) потврдува (гл.)
 • ја (зам.) поттикне (гл.)
 • ја (зам.) препознава (гл.)
 • ја (зам.) привлече (гл.)
 • ја (зам.) признае (гл.)
 • ја (зам.) притисне (гл.)
 • ја (зам.) пробие (гл.)
 • ја (зам.) проверува (гл.)
 • ја (зам.) раскажува (гл.)
 • ја (зам.) скрие (гл.)
 • ја (зам.) споделува (гл.)
 • ја (зам.) споменува (гл.)
 • ја (зам.) спушта (гл.)
 • ја (зам.) фали (гл.)
 • ја (зам.) чисти (гл.)
 • ја (зам.) гори (гл.)
 • ја (зам.) грее (гл.)
 • ја (зам.) дополни (гл.)
 • ја (зам.) дупне (гл.)
 • ја (зам.) ебе (гл.)
 • ја (зам.) залепи (гл.)
 • ја (зам.) запее (гл.)
 • ја (зам.) заштити (гл.)
 • ја (зам.) избегнува (гл.)
 • ја (зам.) изневери (гл.)
 • ја (зам.) изнесе (гл.)
 • ја (зам.) искине (гл.)
 • ја (зам.) испее (гл.)
 • ја (зам.) испраќа (гл.)
 • ја (зам.) испружи (гл.)
 • ја (зам.) истурка (гл.)
 • ја (зам.) клоца (гл.)
 • ја (зам.) лечи (гл.)
 • ја (зам.) напика (гл.)
 • ја (зам.) обземе (гл.)
 • ја (зам.) одбере (гл.)
 • ја (зам.) пече (гл.)
 • ја (зам.) поведе (гл.)
 • ја (зам.) подготви (гл.)
 • ја (зам.) покани (гл.)
 • ја (зам.) поседува (гл.)
 • ја (зам.) поттикнува (гл.)
 • ја (зам.) принесе (гл.)
 • ја (зам.) проколнува (гл.)
 • ја (зам.) пропушти (гл.)
 • ја (зам.) разбие (гл.)
 • ја (зам.) разгледува (гл.)
 • ја (зам.) разнесува (гл.)
 • ја (зам.) расипе (гл.)
 • ја (зам.) расцепи (гл.)
 • ја (зам.) регулира (гл.)
 • ја (зам.) реши (гл.)
 • ја (зам.) смачка (гл.)
 • ја (зам.) совладува (гл.)
 • ја (зам.) сокрие (гл.)
 • ја (зам.) средува (гл.)
 • ја (зам.) стигне (гл.)
 • ја (зам.) трие (гл.)
 • ја (зам.) трпи (гл.)
 • ја (зам.) штити (гл.)
 • ја (зам.) џвака (гл.)
 • ја (зам.) внесе (гл.)
 • ја (зам.) врзува (гл.)
 • ја (зам.) голтне (гл.)
 • ја (зам.) граба (гл.)
 • ја (зам.) доведува (гл.)
 • ја (зам.) докажува (гл.)
 • ја (зам.) дочекува (гл.)
 • ја (зам.) заборава (гл.)
 • ја (зам.) заведе (гл.)
 • ја (зам.) зазема (гл.)
 • ја (зам.) запира (гл.)
 • ја (зам.) зафрли (гл.)
 • ја (зам.) избакне (гл.)
 • ја (зам.) избрка (гл.)
 • ја (зам.) извести (гл.)
 • ја (зам.) изгасне (гл.)
 • ја (зам.) испитува (гл.)
 • ја (зам.) истрга (гл.)
 • ја (зам.) кара (гл.)
 • ја (зам.) клава (гл.)
 • ја (зам.) краси (гл.)
 • ја (зам.) крпи (гл.)
 • ја (зам.) лаже (гл.)
 • ја (зам.) мати (гл.)
 • ја (зам.) навали (гл.)
 • ја (зам.) нарами (гл.)
 • ја (зам.) нахрани (гл.)
 • ја (зам.) одбегне (гл.)
 • ја (зам.) одврзе (гл.)
 • ја (зам.) одмине (гл.)
 • ја (зам.) опишува (гл.)
 • ја (зам.) оплакува (гл.)
 • ја (зам.) осветлува (гл.)
 • ја (зам.) осуди (гл.)
 • ја (зам.) отстрани (гл.)
 • ја (зам.) плесне (гл.)
 • ја (зам.) повлекува (гл.)
 • ја (зам.) поднесува (гл.)
 • ја (зам.) потиснува (гл.)
 • ја (зам.) потпали (гл.)
 • ја (зам.) потфати (гл.)
 • ја (зам.) пофаќа (гл.)
 • ја (зам.) пребарува (гл.)
 • ја (зам.) прегази (гл.)
 • ја (зам.) прекрши (гл.)
 • ја (зам.) прелета (гл.)
 • ја (зам.) прелистува (гл.)
 • ја (зам.) претрпи (гл.)
 • ја (зам.) примени (гл.)
 • ја (зам.) продава (гл.)
 • ја (зам.) прошири (гл.)
 • ја (зам.) слави (гл.)
 • ја (зам.) слика (гл.)
 • ја (зам.) смисли (гл.)
 • ја (зам.) составува (гл.)
 • ја (зам.) среди (гл.)
 • ја (зам.) стори (гл.)
 • ја (зам.) теши (гл.)
 • ја (зам.) труе (гл.)
 • ја (зам.) урне (гл.)
 • ја (зам.) утеши (гл.)
 • ја (зам.) храбри (гл.)
 • ја (зам.) анализира (гл.)
 • ја (зам.) варди (гл.)
 • ја (зам.) ведне (гл.)
 • ја (зам.) влечка (гл.)
 • ја (зам.) впие (гл.)
 • ја (зам.) гаси (гл.)
 • ја (зам.) гасне (гл.)
 • ја (зам.) гони (гл.)
 • ја (зам.) гребе (гл.)
 • ја (зам.) демне (гл.)
 • ја (зам.) доближи (гл.)
 • ја (зам.) довикува (гл.)
 • ја (зам.) донесува (гл.)
 • ја (зам.) допива (гл.)
 • ја (зам.) дроби (гл.)
 • ја (зам.) жали (гл.)
 • ја (зам.) завршува (гл.)
 • ја (зам.) загледува (гл.)
 • ја (зам.) задева (гл.)
 • ја (зам.) заобиколи (гл.)
 • ја (зам.) запази (гл.)
 • ја (зам.) запалува (гл.)
 • ја (зам.) засили (гл.)
 • ја (зам.) заслужи (гл.)
 • ја (зам.) затегне (гл.)
 • ја (зам.) зафаќа (гл.)
 • ја (зам.) зборува (гл.)
 • ја (зам.) згази (гл.)
 • ја (зам.) згасне (гл.)
 • ја (зам.) изгледа (гл.)
 • ја (зам.) издолжи (гл.)
 • ја (зам.) измине (гл.)
 • ја (зам.) изнесува (гл.)
 • ја (зам.) искажува (гл.)
 • ја (зам.) исклучува (гл.)
 • ја (зам.) исмејува (гл.)
 • ја (зам.) испита (гл.)
 • ја (зам.) исправа (гл.)
 • ја (зам.) истакнува (гл.)
 • ја (зам.) исцица (гл.)
 • ја (зам.) кандисува (гл.)
 • ја (зам.) колне (гл.)
 • ја (зам.) копа (гл.)
 • ја (зам.) копка (гл.)
 • ја (зам.) краде (гл.)
 • ја (зам.) крепи (гл.)
 • ја (зам.) критикува (гл.)
 • ја (зам.) лапне (гл.)
 • ја (зам.) лови (гл.)
 • ја (зам.) мете (гл.)
 • ја (зам.) нагласи (гл.)
 • ја (зам.) надмине (гл.)
 • ја (зам.) обвинува (гл.)
 • ја (зам.) обезбеди (гл.)
 • ја (зам.) обнови (гл.)
 • ја (зам.) објаснува (гл.)
 • ја (зам.) одзема (гл.)
 • ја (зам.) означи (гл.)
 • ја (зам.) олесни (гл.)
 • ја (зам.) олеснува (гл.)
 • ја (зам.) оправдува (гл.)
 • ја (зам.) отвара (гл.)
 • ја (зам.) отклучи (гл.)
 • ја (зам.) оттргне (гл.)
 • ја (зам.) оттурне (гл.)
 • ја (зам.) плаши (гл.)
 • ја (зам.) повикува (гл.)
 • ја (зам.) поврзе (гл.)
 • ја (зам.) погледнува (гл.)
 • ја (зам.) погребе (гл.)
 • ја (зам.) подобри (гл.)
 • ја (зам.) подучува (гл.)
 • ја (зам.) поземе (гл.)
 • ја (зам.) покрива (гл.)
 • ја (зам.) полива (гл.)
 • ја (зам.) помилува (гл.)
 • ја (зам.) понуди (гл.)
 • ја (зам.) поправи (гл.)
 • ја (зам.) посматра (гл.)
 • ја (зам.) потисне (гл.)
 • ја (зам.) практикува (гл.)
 • ја (зам.) преврзе (гл.)
 • ја (зам.) предвидува (гл.)
 • ја (зам.) прераскаже (гл.)
 • ја (зам.) преседи (гл.)
 • ја (зам.) прескокне (гл.)
 • ја (зам.) прибира (гл.)
 • ја (зам.) прикрие (гл.)
 • ја (зам.) принуди (гл.)
 • ја (зам.) проголта (гл.)
 • ја (зам.) продолжува (гл.)
 • ја (зам.) прости (гл.)
 • ја (зам.) проучува (гл.)
 • ја (зам.) процени (гл.)
 • ја (зам.) проширува (гл.)
 • ја (зам.) пцуе (гл.)
 • ја (зам.) рашири (гл.)
 • ја (зам.) реализира (гл.)
 • ја (зам.) рецитира (гл.)
 • ја (зам.) сеќава (гл.)
 • ја (зам.) силува (гл.)
 • ја (зам.) симнува (гл.)
 • ја (зам.) сослуша (гл.)
 • ја (зам.) спомнува (гл.)
 • ја (зам.) спречи (гл.)
 • ја (зам.) спроведе (гл.)
 • ја (зам.) стопли (гл.)
 • ја (зам.) струже (гл.)
 • ја (зам.) убедува (гл.)
 • ја (зам.) формира (гл.)
 • ја (зам.) цепи (гл.)
 • ја (зам.) чеша (гл.)
 • ја (зам.) шета (гл.)
 • ја (зам.) шутне (гл.)
 • ја (зам.) бие (гл.)
 • ја (зам.) бутка (гл.)
 • ја (зам.) вклучи (гл.)
 • ја (зам.) воведе (гл.)
 • ја (зам.) возбудува (гл.)
 • ја (зам.) вози (гл.)
 • ја (зам.) вознемирува (гл.)
 • ја (зам.) впива (гл.)
 • ја (зам.) гибне (гл.)
 • ја (зам.) гмечи (гл.)
 • ја (зам.) граби (гл.)
 • ја (зам.) грабнува (гл.)
 • ја (зам.) дере (гл.)
 • ја (зам.) довери (гл.)
 • ја (зам.) догледа (гл.)
 • ја (зам.) должи (гл.)
 • ја (зам.) долови (гл.)
 • ја (зам.) дотерува (гл.)
 • ја (зам.) дувне (гл.)
 • ја (зам.) живее (гл.)
 • ја (зам.) жртвува (гл.)
 • ја (зам.) задоволува (гл.)
 • ја (зам.) заклучува (гл.)
 • ја (зам.) закопува (гл.)
 • ја (зам.) заменува (гл.)
 • ја (зам.) започнува (гл.)
 • ја (зам.) запрета (гл.)
 • ја (зам.) зароби (гл.)
 • ја (зам.) затресе (гл.)
 • ја (зам.) зацврстува (гл.)
 • ја (зам.) заѕида (гл.)
 • ја (зам.) збогатува (гл.)
 • ја (зам.) збрка (гл.)
 • ја (зам.) згреши (гл.)
 • ја (зам.) игнорира (гл.)
 • ја (зам.) извалка (гл.)
 • ја (зам.) известува (гл.)
 • ја (зам.) издигне (гл.)
 • ја (зам.) изнајде (гл.)
 • ја (зам.) изненади (гл.)
 • ја (зам.) изразува (гл.)
 • ја (зам.) израмни (гл.)
 • ја (зам.) изрече (гл.)
 • ја (зам.) изуми (гл.)
 • ја (зам.) именува (гл.)
 • ја (зам.) исмее (гл.)
 • ја (зам.) испере (гл.)
 • ја (зам.) исплати (гл.)
 • ја (зам.) исплаши (гл.)
 • ја (зам.) исплука (гл.)
 • ја (зам.) истисне (гл.)
 • ја (зам.) исфрла (гл.)
 • ја (зам.) капе (гл.)
 • ја (зам.) коментира (гл.)
 • ја (зам.) легне (гл.)
 • ја (зам.) лекува (гл.)
 • ја (зам.) мазни (гл.)
 • ја (зам.) мачка (гл.)
 • ја (зам.) минира (гл.)
 • ја (зам.) мириса (гл.)
 • ја (зам.) наведе (гл.)
 • ја (зам.) наведнува (гл.)
 • ја (зам.) налегне (гл.)
 • ја (зам.) намалува (гл.)
 • ја (зам.) нареди (гл.)
 • ја (зам.) наслика (гл.)
 • ја (зам.) нацрта (гл.)
 • ја (зам.) начне (гл.)
 • ја (зам.) наѕира (гл.)
 • ја (зам.) најави (гл.)
 • ја (зам.) обвини (гл.)
 • ја (зам.) обедини (гл.)
 • ја (зам.) обере (гл.)
 • ја (зам.) облекува (гл.)
 • ја (зам.) обликува (гл.)
 • ја (зам.) одбрани (гл.)
 • ја (зам.) одвитка (гл.)
 • ја (зам.) одвлече (гл.)
 • ја (зам.) оддели (гл.)
 • ја (зам.) одобрува (гл.)
 • ја (зам.) оплоди (гл.)
 • ја (зам.) осудува (гл.)
 • ја (зам.) отера (гл.)
 • ја (зам.) откине (гл.)
 • ја (зам.) откопа (гл.)
 • ја (зам.) отсече (гл.)
 • ја (зам.) пара (гл.)
 • ја (зам.) пасе (гл.)
 • ја (зам.) плете (гл.)
 • ја (зам.) плисне (гл.)
 • ја (зам.) погледа (гл.)
 • ја (зам.) поддржи (гл.)
 • ја (зам.) подели (гл.)
 • ја (зам.) подзема (гл.)
 • ја (зам.) подземе (гл.)
 • ја (зам.) подмачка (гл.)
 • ја (зам.) покачи (гл.)
 • ја (зам.) поклопи (гл.)
 • ја (зам.) положи (гл.)
 • ја (зам.) помести (гл.)
 • ја (зам.) понижи (гл.)
 • ја (зам.) почне (гл.)
 • ја (зам.) праќа (гл.)
 • ја (зам.) преболи (гл.)
 • ја (зам.) преврти (гл.)
 • ја (зам.) преживее (гл.)
 • ја (зам.) презира (гл.)
 • ја (зам.) пренесува (гл.)
 • ја (зам.) препишува (гл.)
 • ја (зам.) преполни (гл.)
 • ја (зам.) претвора (гл.)
 • ја (зам.) претчувствува (гл.)
 • ја (зам.) префрлува (гл.)
 • ја (зам.) пречекори (гл.)
 • ја (зам.) пречекува (гл.)
 • ја (зам.) прејде (гл.)
 • ја (зам.) прикаже (гл.)
 • ја (зам.) прикрива (гл.)
 • ја (зам.) приреди (гл.)
 • ја (зам.) присвои (гл.)
 • ја (зам.) пријави (гл.)
 • ја (зам.) проба (гл.)
 • ја (зам.) прослави (гл.)
 • ја (зам.) протолкува (гл.)
 • ја (зам.) прошета (гл.)
 • ја (зам.) прска (гл.)
 • ја (зам.) пуши (гл.)
 • ја (зам.) разбива (гл.)
 • ја (зам.) разбранува (гл.)
 • ја (зам.) развлече (гл.)
 • ја (зам.) раздвижи (гл.)
 • ја (зам.) раздели (гл.)
 • ја (зам.) разнесе (гл.)
 • ја (зам.) разурне (гл.)
 • ја (зам.) раководи (гл.)
 • ја (зам.) раскине (гл.)
 • ја (зам.) распара (гл.)
 • ја (зам.) распознае (гл.)
 • ја (зам.) реди (гл.)
 • ја (зам.) рече (гл.)
 • ја (зам.) руши (гл.)
 • ја (зам.) свитка (гл.)
 • ја (зам.) седне (гл.)
 • ја (зам.) скроти (гл.)
 • ја (зам.) снемува (гл.)
 • ја (зам.) содржи (гл.)
 • ја (зам.) соѕида (гл.)
 • ја (зам.) спречува (гл.)
 • ја (зам.) спружи (гл.)
 • ја (зам.) стиснува (гл.)
 • ја (зам.) сугерира (гл.)
 • ја (зам.) толкува (гл.)
 • ја (зам.) топи (гл.)
 • ја (зам.) тркала (гл.)
 • ја (зам.) убеди (гл.)
 • ја (зам.) укине (гл.)
 • ја (зам.) уреди (гл.)
 • ја (зам.) успокои (гл.)
 • ја (зам.) утврди (гл.)
 • ја (зам.) целува (гл.)
 • ја (зам.) љуби (гл.)
 • ја (зам.) батали (гл.)
 • ја (зам.) бележи (гл.)
 • ја (зам.) благослови (гл.)
 • ја (зам.) блиснува (гл.)
 • ја (зам.) боде (гл.)
 • ја (зам.) боцка (гл.)
 • ја (зам.) бојадиса (гл.)
 • ја (зам.) бранува (гл.)
 • ја (зам.) бричи (гл.)
 • ја (зам.) валка (гл.)
 • ја (зам.) вдишува (гл.)
 • ја (зам.) вкуси (гл.)
 • ја (зам.) воспостави (гл.)
 • ја (зам.) втаса (гл.)
 • ја (зам.) втасува (гл.)
 • ја (зам.) глода (гл.)
 • ја (зам.) делка (гл.)
 • ја (зам.) длаби (гл.)
 • ја (зам.) доближува (гл.)
 • ја (зам.) довршува (гл.)
 • ја (зам.) договори (гл.)
 • ја (зам.) додржи (гл.)
 • ја (зам.) докрајчи (гл.)
 • ја (зам.) допие (гл.)
 • ја (зам.) достави (гл.)
 • ја (зам.) дотера (гл.)
 • ја (зам.) дрпа (гл.)
 • ја (зам.) жегнува (гл.)
 • ја (зам.) забоде (гл.)
 • ја (зам.) заболи (гл.)
 • ја (зам.) загадува (гл.)
 • ја (зам.) загледа (гл.)
 • ја (зам.) заграби (гл.)
 • ја (зам.) загрозува (гл.)
 • ја (зам.) задави (гл.)
 • ја (зам.) закове (гл.)
 • ја (зам.) закупи (гл.)
 • ја (зам.) залепува (гл.)
 • ја (зам.) заобиколува (гл.)
 • ја (зам.) запне (гл.)
 • ја (зам.) засега (гл.)
 • ја (зам.) засече (гл.)
 • ја (зам.) заскокотка (гл.)
 • ја (зам.) застапува (гл.)
 • ја (зам.) затече (гл.)
 • ја (зам.) зафрла (гл.)
 • ја (зам.) зајакнува (гл.)
 • ја (зам.) збогати (гл.)
 • ја (зам.) збунува (гл.)
 • ја (зам.) избричи (гл.)
 • ја (зам.) изведува (гл.)
 • ја (зам.) извлекува (гл.)
 • ја (зам.) изгори (гл.)
 • ја (зам.) издава (гл.)
 • ја (зам.) издвои (гл.)
 • ја (зам.) издува (гл.)
 • ја (зам.) излее (гл.)
 • ја (зам.) излечи (гл.)
 • ја (зам.) измачува (гл.)
 • ја (зам.) изминува (гл.)
 • ја (зам.) изнајми (гл.)
 • ја (зам.) изневерува (гл.)
 • ја (зам.) изостави (гл.)
 • ја (зам.) исклучи (гл.)
 • ја (зам.) искриви (гл.)
 • ја (зам.) исплатува (гл.)
 • ја (зам.) испружува (гл.)
 • ја (зам.) исрка (гл.)
 • ја (зам.) истакне (гл.)
 • ја (зам.) истргува (гл.)
 • ја (зам.) исцеди (гл.)
 • ја (зам.) исцели (гл.)
 • ја (зам.) кандиса (гл.)
 • ја (зам.) кани (гл.)
 • ја (зам.) клати (гл.)
 • ја (зам.) клепа (гл.)
 • ја (зам.) клоцне (гл.)
 • ја (зам.) клука (гл.)
 • ја (зам.) компромитира (гл.)
 • ја (зам.) криви (гл.)
 • ја (зам.) крсти (гл.)
 • ја (зам.) кубе (гл.)
 • ја (зам.) лади (гл.)
 • ја (зам.) лапа (гл.)
 • ја (зам.) лизне (гл.)
 • ја (зам.) мажи (гл.)
 • ја (зам.) мерка (гл.)
 • ја (зам.) метка (гл.)
 • ја (зам.) мрда (гл.)
 • ја (зам.) навлече (гл.)
 • ја (зам.) навреди (гл.)
 • ја (зам.) нагазува (гл.)
 • ја (зам.) нагризе (гл.)
 • ја (зам.) надвие (гл.)
 • ја (зам.) надомести (гл.)
 • ја (зам.) надополнува (гл.)
 • ја (зам.) надрасне (гл.)
 • ја (зам.) надуе (гл.)
 • ја (зам.) накваси (гл.)
 • ја (зам.) накити (гл.)
 • ја (зам.) накриви (гл.)
 • ја (зам.) намачка (гл.)
 • ја (зам.) наметнува (гл.)
 • ја (зам.) намириса (гл.)
 • ја (зам.) напади (гл.)
 • ја (зам.) нарача (гл.)
 • ја (зам.) натовари (гл.)
 • ја (зам.) најавува (гл.)
 • ја (зам.) обелодени (гл.)
 • ја (зам.) обзема (гл.)
 • ја (зам.) облее (гл.)
 • ја (зам.) обожува (гл.)
 • ја (зам.) овозможи (гл.)
 • ја (зам.) одбива (гл.)
 • ја (зам.) одлага (гл.)
 • ја (зам.) определува (гл.)
 • ја (зам.) опфаќа (гл.)
 • ја (зам.) освојува (гл.)
 • ја (зам.) ослободува (гл.)
 • ја (зам.) оспори (гл.)
 • ја (зам.) откинува (гл.)
 • ја (зам.) отклучува (гл.)
 • ја (зам.) откопчува (гл.)
 • ја (зам.) открадне (гл.)
 • ја (зам.) откупи (гл.)
 • ја (зам.) отпее (гл.)
 • ја (зам.) отруе (гл.)
 • ја (зам.) отфрла (гл.)
 • ја (зам.) охрабри (гл.)
 • ја (зам.) оцени (гл.)
 • ја (зам.) плука (гл.)
 • ја (зам.) погани (гл.)
 • ја (зам.) погодува (гл.)
 • ја (зам.) подгази (гл.)
 • ја (зам.) подига (гл.)
 • ја (зам.) подметне (гл.)
 • ја (зам.) позема (гл.)
 • ја (зам.) помни (гл.)
 • ја (зам.) понесува (гл.)
 • ја (зам.) пополни (гл.)
 • ја (зам.) поправа (гл.)
 • ја (зам.) посади (гл.)
 • ја (зам.) посака (гл.)
 • ја (зам.) посоветува (гл.)
 • ја (зам.) поставува (гл.)
 • ја (зам.) потенцира (гл.)
 • ја (зам.) потпише (гл.)
 • ја (зам.) пофали (гл.)
 • ја (зам.) пофати (гл.)
 • ја (зам.) почнува (гл.)
 • ја (зам.) преврзува (гл.)
 • ја (зам.) превртува (гл.)
 • ја (зам.) прегледа (гл.)
 • ја (зам.) предава (гл.)
 • ја (зам.) предвиди (гл.)
 • ја (зам.) предводи (гл.)
 • ја (зам.) предизвикува (гл.)
 • ја (зам.) преиначи (гл.)
 • ја (зам.) премести (гл.)
 • ја (зам.) преместува (гл.)
 • ја (зам.) премолчи (гл.)
 • ја (зам.) претрча (гл.)
 • ја (зам.) претскаже (гл.)
 • ја (зам.) приготвува (гл.)
 • ја (зам.) придржува (гл.)
 • ја (зам.) прикажува (гл.)
 • ја (зам.) приклешти (гл.)
 • ја (зам.) принесува (гл.)
 • ја (зам.) присоедини (гл.)
 • ја (зам.) пробуди (гл.)
 • ја (зам.) проведе (гл.)
 • ја (зам.) прогласи (гл.)
 • ја (зам.) прогласува (гл.)
 • ја (зам.) промаши (гл.)
 • ја (зам.) пронаоѓа (гл.)
 • ја (зам.) проповеда (гл.)
 • ја (зам.) проследи (гл.)
 • ја (зам.) протне (гл.)
 • ја (зам.) разбушави (гл.)
 • ја (зам.) развалува (гл.)
 • ја (зам.) развива (гл.)
 • ја (зам.) развие (гл.)
 • ја (зам.) разголува (гл.)
 • ја (зам.) разгрне (гл.)
 • ја (зам.) разладува (гл.)
 • ја (зам.) разорува (гл.)
 • ја (зам.) разоткрие (гл.)
 • ја (зам.) разубави (гл.)
 • ја (зам.) разубедува (гл.)
 • ја (зам.) разјадува (гл.)
 • ја (зам.) рани (гл.)
 • ја (зам.) расипува (гл.)
 • ја (зам.) раскопува (гл.)
 • ја (зам.) расправа (гл.)
 • ја (зам.) реконструира (гл.)
 • ја (зам.) свари (гл.)
 • ја (зам.) свртува (гл.)
 • ја (зам.) скаменува (гл.)
 • ја (зам.) скорива (гл.)
 • ја (зам.) скрати (гл.)
 • ја (зам.) смали (гл.)
 • ја (зам.) смалува (гл.)
 • ја (зам.) сметне (гл.)
 • ја (зам.) смука (гл.)
 • ја (зам.) соблекува (гл.)
 • ја (зам.) соголи (гл.)
 • ја (зам.) сожалува (гл.)
 • ја (зам.) сокрива (гл.)
 • ја (зам.) сони (гл.)
 • ја (зам.) сотре (гл.)
 • ја (зам.) спореди (гл.)
 • ја (зам.) споредува (гл.)
 • ја (зам.) спотера (гл.)
 • ја (зам.) сработи (гл.)
 • ја (зам.) срка (гл.)
 • ја (зам.) срочи (гл.)
 • ја (зам.) стиши (гл.)
 • ја (зам.) столчи (гл.)
 • ја (зам.) стресе (гл.)
 • ја (зам.) стругне (гл.)
 • ја (зам.) суреди (гл.)
 • ја (зам.) ткае (гл.)
 • ја (зам.) товари (гл.)
 • ја (зам.) токми (гл.)
 • ја (зам.) топли (гл.)
 • ја (зам.) трансформира (гл.)
 • ја (зам.) тргнува (гл.)
 • ја (зам.) тури (гл.)
 • ја (зам.) тутне (гл.)
 • ја (зам.) убива (гл.)
 • ја (зам.) удави (гл.)
 • ја (зам.) укинува (гл.)
 • ја (зам.) украсува (гл.)
 • ја (зам.) улови (гл.)
 • ја (зам.) унапредува (гл.)
 • ја (зам.) упати (гл.)
 • ја (зам.) упропасти (гл.)
 • ја (зам.) црпи (гл.)
 • ја (зам.) чини (гл.)
 • ја (зам.) шепоти (гл.)
 • ја (зам.) шмука (гл.)
 • ја (зам.) ѕида (гл.)
 • ја (зам.) јавне (гл.)
 • ја (зам.) амка (гл.)
 • ја (зам.) бендиса (гл.)
 • ја (зам.) бива (гл.)
 • ја (зам.) боцне (гл.)
 • ја (зам.) брсти (гл.)
 • ја (зам.) буричка (гл.)
 • ја (зам.) бутне (гл.)
 • ја (зам.) бушави (гл.)
 • ја (зам.) вежба (гл.)
 • ја (зам.) вели (гл.)
 • ја (зам.) витка (гл.)
 • ја (зам.) вклучува (гл.)
 • ја (зам.) влажи (гл.)
 • ја (зам.) вовлече (гл.)
 • ја (зам.) возбуди (гл.)
 • ја (зам.) возврати (гл.)
 • ја (зам.) впрегне (гл.)
 • ја (зам.) гади (гл.)
 • ја (зам.) гиба (гл.)
 • ја (зам.) греши (гл.)
 • ја (зам.) гуши (гл.)
 • ја (зам.) дави (гл.)
 • ја (зам.) дари (гл.)
 • ја (зам.) двои (гл.)
 • ја (зам.) демонстрира (гл.)
 • ја (зам.) дефинира (гл.)
 • ја (зам.) дига (гл.)
 • ја (зам.) довика (гл.)
 • ја (зам.) довлече (гл.)
 • ја (зам.) довлечка (гл.)
 • ја (зам.) додава (гл.)
 • ја (зам.) додаде (гл.)
 • ја (зам.) додржува (гл.)
 • ја (зам.) докаже (гл.)
 • ја (зам.) доловува (гл.)
 • ја (зам.) допее (гл.)
 • ја (зам.) допушти (гл.)
 • ја (зам.) дорече (гл.)
 • ја (зам.) досегне (гл.)
 • ја (зам.) дофаќа (гл.)
 • ја (зам.) дочита (гл.)
 • ја (зам.) дочитува (гл.)
 • ја (зам.) дразни (гл.)
 • ја (зам.) дува (гл.)
 • ја (зам.) дупи (гл.)
 • ја (зам.) жегне (гл.)
 • ја (зам.) забавува (гл.)
 • ја (зам.) заблажи (гл.)
 • ја (зам.) забрани (гл.)
 • ја (зам.) забранува (гл.)
 • ја (зам.) забрза (гл.)
 • ја (зам.) забрише (гл.)
 • ја (зам.) забуца (гл.)
 • ја (зам.) завика (гл.)
 • ја (зам.) загрози (гл.)
 • ја (зам.) задуши (гл.)
 • ја (зам.) заебе (гл.)
 • ја (зам.) закаже (гл.)
 • ја (зам.) закачува (гл.)
 • ја (зам.) залажува (гл.)
 • ја (зам.) замазни (гл.)
 • ја (зам.) замати (гл.)
 • ја (зам.) заметува (гл.)
 • ја (зам.) замори (гл.)
 • ја (зам.) замрачи (гл.)
 • ја (зам.) занесува (гл.)
 • ја (зам.) заокружи (гл.)
 • ја (зам.) запамети (гл.)
 • ја (зам.) запишува (гл.)
 • ја (зам.) запомни (гл.)
 • ја (зам.) запроси (гл.)
 • ја (зам.) заработи (гл.)
 • ја (зам.) зарадува (гл.)
 • ја (зам.) зарамни (гл.)
 • ја (зам.) засакува (гл.)
 • ја (зам.) засекува (гл.)
 • ја (зам.) засилува (гл.)
 • ја (зам.) засити (гл.)
 • ја (зам.) засолне (гл.)
 • ја (зам.) засукува (гл.)
 • ја (зам.) засуче (гл.)
 • ја (зам.) затекне (гл.)
 • ја (зам.) затресува (гл.)
 • ја (зам.) затрупа (гл.)
 • ја (зам.) зафучи (гл.)
 • ја (зам.) зацврсти (гл.)
 • ја (зам.) зајакне (гл.)
 • ја (зам.) збира (гл.)
 • ја (зам.) збуни (гл.)
 • ја (зам.) згрее (гл.)
 • ја (зам.) здоболи (гл.)
 • ја (зам.) здувне (гл.)
 • ја (зам.) злоупотреби (гл.)
 • ја (зам.) злоупотребува (гл.)
 • ја (зам.) зоврие (гл.)
 • ја (зам.) идентификува (гл.)
 • ја (зам.) извива (гл.)
 • ја (зам.) извика (гл.)
 • ја (зам.) извојува (гл.)
 • ја (зам.) изгази (гл.)
 • ја (зам.) изгледува (гл.)
 • ја (зам.) изговара (гл.)
 • ја (зам.) изгони (гл.)
 • ја (зам.) издејствува (гл.)
 • ја (зам.) издолжува (гл.)
 • ја (зам.) издржува (гл.)
 • ја (зам.) изживее (гл.)
 • ја (зам.) излага (гл.)
 • ја (зам.) измете (гл.)
 • ја (зам.) измолкне (гл.)
 • ја (зам.) изнуди (гл.)
 • ја (зам.) изоди (гл.)
 • ја (зам.) изора (гл.)
 • ја (зам.) изреже (гл.)
 • ја (зам.) исклоца (гл.)
 • ја (зам.) искомплицира (гл.)
 • ја (зам.) ископа (гл.)
 • ја (зам.) искоси (гл.)
 • ја (зам.) искривува (гл.)
 • ја (зам.) искуси (гл.)
 • ја (зам.) испасе (гл.)
 • ја (зам.) испече (гл.)
 • ја (зам.) исплаќа (гл.)
 • ја (зам.) исползува (гл.)
 • ја (зам.) исприкаже (гл.)
 • ја (зам.) испука (гл.)
 • ја (зам.) истражи (гл.)
 • ја (зам.) истроши (гл.)
 • ја (зам.) исуши (гл.)
 • ја (зам.) исфрлува (гл.)
 • ја (зам.) исчука (гл.)
 • ја (зам.) ишка (гл.)
 • ја (зам.) казнува (гл.)
 • ја (зам.) карактеризира (гл.)
 • ја (зам.) качува (гл.)
 • ја (зам.) кити (гл.)
 • ја (зам.) коле (гл.)
 • ја (зам.) коригира (гл.)
 • ја (зам.) коси (гл.)
 • ја (зам.) крати (гл.)
 • ја (зам.) крштева (гл.)
 • ја (зам.) куди (гл.)
 • ја (зам.) купува (гл.)
 • ја (зам.) кутне (гл.)
 • ја (зам.) лапнува (гл.)
 • ја (зам.) лее (гл.)
 • ја (зам.) лигави (гл.)
 • ја (зам.) лиже (гл.)
 • ја (зам.) лиши (гл.)
 • ја (зам.) лупне (гл.)
 • ја (зам.) мавта (гл.)
 • ја (зам.) меша (гл.)
 • ја (зам.) модификува (гл.)
 • ја (зам.) мотивира (гл.)
 • ја (зам.) мрси (гл.)
 • ја (зам.) набави (гл.)
 • ја (зам.) набива (гл.)
 • ја (зам.) набута (гл.)
 • ја (зам.) навести (гл.)
 • ја (зам.) наводени (гл.)
 • ја (зам.) навре (гл.)
 • ја (зам.) навредува (гл.)
 • ја (зам.) наврти (гл.)
 • ја (зам.) нагласува (гл.)
 • ја (зам.) наговори (гл.)
 • ја (зам.) награди (гл.)
 • ја (зам.) наградува (гл.)
 • ја (зам.) надвикува (гл.)
 • ја (зам.) надгледува (гл.)
 • ја (зам.) надополни (гл.)
 • ја (зам.) накрене (гл.)
 • ја (зам.) налути (гл.)
 • ја (зам.) нанишани (гл.)
 • ја (зам.) напаѓа (гл.)
 • ја (зам.) наплатува (гл.)
 • ја (зам.) напојува (гл.)
 • ја (зам.) наседне (гл.)
 • ја (зам.) населува (гл.)
 • ја (зам.) наслови (гл.)
 • ја (зам.) насрчува (гл.)
 • ја (зам.) натепа (гл.)
 • ја (зам.) натопи (гл.)
 • ја (зам.) натрупа (гл.)
 • ја (зам.) начека (гл.)
 • ја (зам.) начнува (гл.)
 • ја (зам.) негира (гл.)
 • ја (зам.) ничкоса (гл.)
 • ја (зам.) ништи (гл.)
 • ја (зам.) нурне (гл.)
 • ја (зам.) обгради (гл.)
 • ја (зам.) обезбедува (гл.)
 • ја (зам.) обезвредни (гл.)
 • ја (зам.) обелува (гл.)
 • ја (зам.) обесчести (гл.)
 • ја (зам.) облетува (гл.)
 • ја (зам.) обогати (гл.)
 • ја (зам.) обработи (гл.)
 • ја (зам.) обришува (гл.)
 • ја (зам.) објавува (гл.)
 • ја (зам.) овековечи (гл.)
 • ја (зам.) ограничи (гл.)
 • ја (зам.) одбележи (гл.)
 • ја (зам.) одведува (гл.)
 • ја (зам.) одвојува (гл.)
 • ја (зам.) одврати (гл.)
 • ја (зам.) одгледа (гл.)
 • ја (зам.) одделува (гл.)
 • ја (зам.) одере (гл.)
 • ја (зам.) одигра (гл.)
 • ја (зам.) одлепува (гл.)
 • ја (зам.) одложи (гл.)
 • ја (зам.) одложува (гл.)
 • ја (зам.) одметне (гл.)
 • ја (зам.) одминува (гл.)
 • ја (зам.) одредува (гл.)
 • ја (зам.) одрече (гл.)
 • ја (зам.) оживи (гл.)
 • ја (зам.) оживува (гл.)
 • ја (зам.) озакони (гл.)
 • ја (зам.) означува (гл.)
 • ја (зам.) окрши (гл.)
 • ја (зам.) окупира (гл.)
 • ја (зам.) олабави (гл.)
 • ја (зам.) опаше (гл.)
 • ја (зам.) опипува (гл.)
 • ја (зам.) опијанува (гл.)
 • ја (зам.) опколи (гл.)
 • ја (зам.) опкружува (гл.)
 • ја (зам.) определи (гл.)
 • ја (зам.) опседнува (гл.)
 • ја (зам.) оптегнува (гл.)
 • ја (зам.) опустоши (гл.)
 • ја (зам.) опчекори (гл.)
 • ја (зам.) ора (гл.)
 • ја (зам.) освежи (гл.)
 • ја (зам.) ослаби (гл.)
 • ја (зам.) осмисли (гл.)
 • ја (зам.) откопува (гл.)
 • ја (зам.) отпушти (гл.)
 • ја (зам.) отсликува (гл.)
 • ја (зам.) отстапи (гл.)
 • ја (зам.) очисти (гл.)
 • ја (зам.) оштети (гл.)
 • ја (зам.) пере (гл.)
 • ја (зам.) плиска (гл.)
 • ја (зам.) повие (гл.)
 • ја (зам.) повредува (гл.)
 • ја (зам.) поврзува (гл.)
 • ја (зам.) подарува (гл.)
 • ја (зам.) подвитка (гл.)
 • ја (зам.) подголтне (гл.)
 • ја (зам.) подгори (гл.)
 • ја (зам.) поддржува (гл.)
 • ја (зам.) подзаврти (гл.)
 • ја (зам.) подигнува (гл.)
 • ја (зам.) подложи (гл.)
 • ја (зам.) подновува (гл.)
 • ја (зам.) подразбира (гл.)
 • ја (зам.) подјадува (гл.)
 • ја (зам.) пожали (гл.)
 • ја (зам.) позајми (гл.)
 • ја (зам.) позајмува (гл.)
 • ја (зам.) поима (гл.)
 • ја (зам.) поклоцнува (гл.)
 • ја (зам.) покоси (гл.)
 • ја (зам.) покрене (гл.)
 • ја (зам.) полева (гл.)
 • ја (зам.) полее (гл.)
 • ја (зам.) помати (гл.)
 • ја (зам.) помириса (гл.)
 • ја (зам.) помрдне (гл.)
 • ја (зам.) порача (гл.)
 • ја (зам.) порекне (гл.)
 • ја (зам.) посакува (гл.)
 • ја (зам.) посветува (гл.)
 • ја (зам.) послуша (гл.)
 • ја (зам.) посочи (гл.)
 • ја (зам.) поткаса (гл.)
 • ја (зам.) потпевнува (гл.)
 • ја (зам.) потпишува (гл.)
 • ја (зам.) потргнува (гл.)
 • ја (зам.) потроши (гл.)
 • ја (зам.) потсетува (гл.)
 • ја (зам.) потсобере (гл.)
 • ја (зам.) поттргнува (гл.)
 • ја (зам.) потури (гл.)
 • ја (зам.) појасни (гл.)
 • ја (зам.) празни (гл.)
 • ја (зам.) преболува (гл.)
 • ја (зам.) превали (гл.)
 • ја (зам.) превиди (гл.)
 • ја (зам.) прегазува (гл.)
 • ја (зам.) преграбува (гл.)
 • ја (зам.) прегризе (гл.)
 • ја (зам.) предлага (гл.)
 • ја (зам.) предупредува (гл.)
 • ја (зам.) презре (гл.)
 • ја (зам.) преименува (гл.)
 • ја (зам.) прекрие (гл.)
 • ја (зам.) прелаже (гл.)
 • ја (зам.) прелетува (гл.)
 • ја (зам.) пренагласува (гл.)
 • ја (зам.) пренамени (гл.)
 • ја (зам.) преплавува (гл.)
 • ја (зам.) преплива (гл.)
 • ја (зам.) препорачува (гл.)
 • ја (зам.) преработи (гл.)
 • ја (зам.) пресечува (гл.)
 • ја (зам.) преслика (гл.)
 • ја (зам.) пресмета (гл.)
 • ја (зам.) пресметува (гл.)
 • ја (зам.) пресретне (гл.)
 • ја (зам.) престори (гл.)
 • ја (зам.) претепа (гл.)
 • ја (зам.) преточува (гл.)
 • ја (зам.) претпостави (гл.)
 • ја (зам.) претпоставува (гл.)
 • ја (зам.) претресува (гл.)
 • ја (зам.) префрла (гл.)
 • ја (зам.) пречекорува (гл.)
 • ја (зам.) пржи (гл.)
 • ја (зам.) приближи (гл.)
 • ја (зам.) привлекува (гл.)
 • ја (зам.) придржи (гл.)
 • ја (зам.) придружи (гл.)
 • ја (зам.) припитоми (гл.)
 • ја (зам.) притаи (гл.)
 • ја (зам.) прободе (гл.)
 • ја (зам.) проветрува (гл.)
 • ја (зам.) провоцира (гл.)
 • ја (зам.) продупчи (гл.)
 • ја (зам.) произведе (гл.)
 • ја (зам.) прокоцка (гл.)
 • ја (зам.) пролее (гл.)
 • ја (зам.) пропагира (гл.)
 • ја (зам.) протегне (гл.)
 • ја (зам.) проѕре (гл.)
 • ја (зам.) пули (гл.)
 • ја (зам.) радува (гл.)
 • ја (зам.) разбистри (гл.)
 • ја (зам.) разблажи (гл.)
 • ја (зам.) разбрани (гл.)
 • ја (зам.) разгатне (гл.)
 • ја (зам.) разгори (гл.)
 • ја (зам.) разгорува (гл.)
 • ја (зам.) раздере (гл.)
 • ја (зам.) раздува (гл.)
 • ја (зам.) размачка (гл.)
 • ја (зам.) разнебити (гл.)
 • ја (зам.) разобличува (гл.)
 • ја (зам.) разори (гл.)
 • ја (зам.) разработува (гл.)
 • ја (зам.) раскашави (гл.)
 • ја (зам.) расколеба (гл.)
 • ја (зам.) раскопа (гл.)
 • ја (зам.) распалува (гл.)
 • ја (зам.) распореди (гл.)
 • ја (зам.) распрета (гл.)
 • ја (зам.) растажи (гл.)
 • ја (зам.) раствори (гл.)
 • ја (зам.) растргнува (гл.)
 • ја (зам.) растресува (гл.)
 • ја (зам.) растура (гл.)
 • ја (зам.) расфрла (гл.)
 • ја (зам.) расцепува (гл.)
 • ја (зам.) расчепи (гл.)
 • ја (зам.) рехабилитира (гл.)
 • ја (зам.) решети (гл.)
 • ја (зам.) рие (гл.)
 • ја (зам.) ритне (гл.)
 • ја (зам.) роди (гл.)
 • ја (зам.) свива (гл.)
 • ја (зам.) свири (гл.)
 • ја (зам.) седнува (гл.)
 • ја (зам.) секне (гл.)
 • ја (зам.) симболизира (гл.)
 • ја (зам.) сипе (гл.)
 • ја (зам.) скашка (гл.)
 • ја (зам.) скорне (гл.)
 • ја (зам.) скршне (гл.)
 • ја (зам.) слезе (гл.)
 • ја (зам.) слече (гл.)
 • ја (зам.) смекнува (гл.)
 • ја (зам.) сменува (гл.)
 • ја (зам.) сместува (гл.)
 • ја (зам.) смеша (гл.)
 • ја (зам.) смрзнува (гл.)
 • ја (зам.) соблазни (гл.)
 • ја (зам.) собори (гл.)
 • ја (зам.) советува (гл.)
 • ја (зам.) сознае (гл.)
 • ја (зам.) сомеле (гл.)
 • ја (зам.) сопаше (гл.)
 • ја (зам.) сошие (гл.)
 • ја (зам.) спакува (гл.)
 • ја (зам.) спечали (гл.)
 • ја (зам.) спроведува (гл.)
 • ја (зам.) спружува (гл.)
 • ја (зам.) срами (гл.)
 • ја (зам.) срамоти (гл.)
 • ја (зам.) среќава (гл.)
 • ја (зам.) сруши (гл.)
 • ја (зам.) стегнува (гл.)
 • ја (зам.) стекне (гл.)
 • ја (зам.) стекнува (гл.)
 • ја (зам.) стриже (гл.)
 • ја (зам.) структурира (гл.)
 • ја (зам.) суши (гл.)
 • ја (зам.) тажи (гл.)
 • ја (зам.) тегне (гл.)
 • ја (зам.) теслими (гл.)
 • ја (зам.) тестира (гл.)
 • ја (зам.) треснува (гл.)
 • ја (зам.) третира (гл.)
 • ја (зам.) трогне (гл.)
 • ја (зам.) тутка (гл.)
 • ја (зам.) ублажи (гл.)
 • ја (зам.) уверува (гл.)
 • ја (зам.) увиди (гл.)
 • ја (зам.) угаснува (гл.)
 • ја (зам.) ужива (гл.)
 • ја (зам.) умножи (гл.)
 • ја (зам.) урива (гл.)
 • ја (зам.) усложнува (гл.)
 • ја (зам.) успокојува (гл.)
 • ја (зам.) утне (гл.)
 • ја (зам.) формулира (гл.)
 • ја (зам.) фотографира (гл.)
 • ја (зам.) целива (гл.)
 • ја (зам.) црта (гл.)
 • ја (зам.) честита (гл.)
 • ја (зам.) чука (гл.)
 • ја (зам.) шармира (гл.)
 • ја (зам.) шине (гл.)
 • ја (зам.) штеди (гл.)
 • ја (зам.) штипка (гл.)
 • ја (зам.) штрекне (гл.)
 • ја (зам.) јава (гл.)
 • ја (зам.) јакне (гл.)
 • ја (зам.) активира (гл.)
 • ја (зам.) акцептира (гл.)
 • ја (зам.) алка (гл.)
 • ја (зам.) ампутира (гл.)
 • ја (зам.) анектира (гл.)
 • ја (зам.) анестезира (гл.)
 • ја (зам.) антиципира (гл.)
 • ја (зам.) апне (гл.)
 • ја (зам.) апси (гл.)
 • ја (зам.) арчи (гл.)
 • ја (зам.) асоцира (гл.)
 • ја (зам.) афирмира (гл.)
 • ја (зам.) бапне (гл.)
 • ја (зам.) бастиса (гл.)
 • ја (зам.) баци (гл.)
 • ја (зам.) бели (гл.)
 • ја (зам.) бере (гл.)
 • ја (зам.) бичи (гл.)
 • ја (зам.) ближи (гл.)
 • ја (зам.) блисне (гл.)
 • ја (зам.) бодина (гл.)
 • ја (зам.) бодри (гл.)
 • ја (зам.) боледува (гл.)
 • ја (зам.) болува (гл.)
 • ја (зам.) бразди (гл.)
 • ја (зам.) брецнува (гл.)
 • ја (зам.) брцне (гл.)
 • ја (зам.) брчка (гл.)
 • ја (зам.) бута (гл.)
 • ја (зам.) бутурисува (гл.)
 • ја (зам.) ваби (гл.)
 • ја (зам.) вага (гл.)
 • ја (зам.) вари (гл.)
 • ја (зам.) вароса (гл.)
 • ја (зам.) варосува (гл.)
 • ја (зам.) вглави (гл.)
 • ја (зам.) вгнезди (гл.)
 • ја (зам.) вгради (гл.)
 • ја (зам.) вдиши (гл.)
 • ја (зам.) веде (гл.)
 • ја (зам.) вее (гл.)
 • ја (зам.) велича (гл.)
 • ја (зам.) венча (гл.)
 • ја (зам.) венчава (гл.)
 • ја (зам.) верифицира (гл.)
 • ја (зам.) весели (гл.)
 • ја (зам.) вети (гл.)
 • ја (зам.) ветува (гл.)
 • ја (зам.) вида (гл.)
 • ја (зам.) видува (гл.)
 • ја (зам.) висне (гл.)
 • ја (зам.) виснува (гл.)
 • ја (зам.) виѓава (гл.)
 • ја (зам.) вклешти (гл.)
 • ја (зам.) вклештува (гл.)
 • ја (зам.) вкорени (гл.)
 • ја (зам.) влажни (гл.)
 • ја (зам.) влачи (гл.)
 • ја (зам.) влее (гл.)
 • ја (зам.) вложува (гл.)
 • ја (зам.) вовира (гл.)
 • ја (зам.) вовлекува (гл.)
 • ја (зам.) вовре (гл.)
 • ја (зам.) воздигне (гл.)
 • ја (зам.) вознемири (гл.)
 • ја (зам.) вознесе (гл.)
 • ја (зам.) возобнови (гл.)
 • ја (зам.) воодушеви (гл.)
 • ја (зам.) воочи (гл.)
 • ја (зам.) воспита (гл.)
 • ја (зам.) воспоставува (гл.)
 • ја (зам.) вработи (гл.)
 • ја (зам.) вразуми (гл.)
 • ја (зам.) врачи (гл.)
 • ја (зам.) врви (гл.)
 • ја (зам.) втисне (гл.)
 • ја (зам.) вчапи (гл.)
 • ја (зам.) гарантира (гл.)
 • ја (зам.) глочка (гл.)
 • ја (зам.) глуми (гл.)
 • ја (зам.) гнаси (гл.)
 • ја (зам.) гнете (гл.)
 • ја (зам.) говори (гл.)
 • ја (зам.) готви (гл.)
 • ја (зам.) грди (гл.)
 • ја (зам.) грицка (гл.)
 • ја (зам.) грли (гл.)
 • ја (зам.) грчи (гл.)
 • ја (зам.) густира (гл.)
 • ја (зам.) гњави (гл.)
 • ја (зам.) дебне (гл.)
 • ја (зам.) девалвира (гл.)
 • ја (зам.) денатурира (гл.)
 • ја (зам.) деформира (гл.)
 • ја (зам.) дехидрира (гл.)
 • ја (зам.) дешифрира (гл.)
 • ја (зам.) дијагностицира (гл.)
 • ја (зам.) доверува (гл.)
 • ја (зам.) довлекува (гл.)
 • ја (зам.) дограбува (гл.)
 • ја (зам.) догради (гл.)
 • ја (зам.) доградува (гл.)
 • ја (зам.) догребе (гл.)
 • ја (зам.) додели (гл.)
 • ја (зам.) дозволи (гл.)
 • ја (зам.) дои (гл.)
 • ја (зам.) доизгради (гл.)
 • ја (зам.) доизлади (гл.)
 • ја (зам.) домисли (гл.)
 • ја (зам.) дообјаснува (гл.)
 • ја (зам.) допише (гл.)
 • ја (зам.) допишува (гл.)
 • ја (зам.) доплати (гл.)
 • ја (зам.) допокрие (гл.)
 • ја (зам.) допразнува (гл.)
 • ја (зам.) допратува (гл.)
 • ја (зам.) допуши (гл.)
 • ја (зам.) допушта (гл.)
 • ја (зам.) допушува (гл.)
 • ја (зам.) доразбере (гл.)
 • ја (зам.) доразвие (гл.)
 • ја (зам.) досее (гл.)
 • ја (зам.) дослушува (гл.)
 • ја (зам.) досудува (гл.)
 • ја (зам.) дотолчи (гл.)
 • ја (зам.) дочува (гл.)
 • ја (зам.) дочуе (гл.)
 • ја (зам.) доѕидува (гл.)
 • ја (зам.) дојаде (гл.)
 • ја (зам.) драпне (гл.)
 • ја (зам.) дрпне (гл.)
 • ја (зам.) дуе (гл.)
 • ја (зам.) думка (гл.)
 • ја (зам.) дупнува (гл.)
 • ја (зам.) душка (гл.)
 • ја (зам.) експлоатира (гл.)
 • ја (зам.) елиминира (гл.)
 • ја (зам.) емитува (гл.)
 • ја (зам.) есапи (гл.)
 • ја (зам.) ескивира (гл.)
 • ја (зам.) жеже (гл.)
 • ја (зам.) жигосува (гл.)
 • ја (зам.) жили (гл.)
 • ја (зам.) журка (гл.)
 • ја (зам.) забави (гл.)
 • ја (зам.) забере (гл.)
 • ја (зам.) забива (гл.)
 • ја (зам.) заборува (гл.)
 • ја (зам.) забошоти (гл.)
 • ја (зам.) забрави (гл.)
 • ја (зам.) завари (гл.)
 • ја (зам.) завее (гл.)
 • ја (зам.) завие (гл.)
 • ја (зам.) завиткува (гл.)
 • ја (зам.) завојува (гл.)
 • ја (зам.) заврати (гл.)
 • ја (зам.) завраќа (гл.)
 • ја (зам.) завртува (гл.)
 • ја (зам.) завтаса (гл.)
 • ја (зам.) загаси (гл.)
 • ја (зам.) заглоти (гл.)
 • ја (зам.) заглушува (гл.)
 • ја (зам.) загнезди (гл.)
 • ја (зам.) заголнува (гл.)
 • ја (зам.) загори (гл.)
 • ја (зам.) загради (гл.)
 • ја (зам.) заградува (гл.)
 • ја (зам.) загрижи (гл.)
 • ја (зам.) загрижува (гл.)
 • ја (зам.) загризе (гл.)
 • ја (зам.) задебели (гл.)
 • ја (зам.) задене (гл.)
 • ја (зам.) задолжи (гл.)
 • ја (зам.) задолжува (гл.)
 • ја (зам.) зазборува (гл.)
 • ја (зам.) заигра (гл.)
 • ја (зам.) закаса (гл.)
 • ја (зам.) заклопи (гл.)
 • ја (зам.) закрене (гл.)
 • ја (зам.) закрепува (гл.)
 • ја (зам.) закрпи (гл.)
 • ја (зам.) закубе (гл.)
 • ја (зам.) залаже (гл.)
 • ја (зам.) залапа (гл.)
 • ја (зам.) залеми (гл.)
 • ја (зам.) залие (гл.)
 • ја (зам.) залижува (гл.)
 • ја (зам.) залости (гл.)
 • ја (зам.) залостува (гл.)
 • ја (зам.) залуди (гл.)
 • ја (зам.) залула (гл.)
 • ја (зам.) замавне (гл.)
 • ја (зам.) замае (гл.)
 • ја (зам.) заматува (гл.)
 • ја (зам.) замеси (гл.)
 • ја (зам.) замете (гл.)
 • ја (зам.) замеша (гл.)
 • ја (зам.) замива (гл.)
 • ја (зам.) замие (гл.)
 • ја (зам.) замолкне (гл.)
 • ја (зам.) замолкнува (гл.)
 • ја (зам.) замолува (гл.)
 • ја (зам.) замолчи (гл.)
 • ја (зам.) замрачува (гл.)
 • ја (зам.) замрзнува (гл.)
 • ја (зам.) занесе (гл.)
 • ја (зам.) занишува (гл.)
 • ја (зам.) заокружува (гл.)
 • ја (зам.) заора (гл.)
 • ја (зам.) запамти (гл.)
 • ја (зам.) запере (гл.)
 • ја (зам.) запетла (гл.)
 • ја (зам.) запечати (гл.)
 • ја (зам.) запече (гл.)
 • ја (зам.) запизми (гл.)
 • ја (зам.) заплаши (гл.)
 • ја (зам.) заплени (гл.)
 • ја (зам.) заплетка (гл.)
 • ја (зам.) заплискува (гл.)
 • ја (зам.) заплисне (гл.)
 • ја (зам.) заплускува (гл.)
 • ја (зам.) запознава (гл.)
 • ја (зам.) запоседне (гл.)
 • ја (зам.) запотера (гл.)
 • ја (зам.) запраши (гл.)
 • ја (зам.) запрегне (гл.)
 • ја (зам.) запрегнува (гл.)
 • ја (зам.) запржи (гл.)
 • ја (зам.) запросува (гл.)
 • ја (зам.) запусти (гл.)
 • ја (зам.) зарива (гл.)
 • ја (зам.) заробува (гл.)
 • ја (зам.) засади (гл.)
 • ја (зам.) засадува (гл.)
 • ја (зам.) засени (гл.)
 • ја (зам.) засенува (гл.)
 • ја (зам.) заслужува (гл.)
 • ја (зам.) засмева (гл.)
 • ја (зам.) засмее (гл.)
 • ја (зам.) засмрди (гл.)
 • ја (зам.) заснове (гл.)
 • ја (зам.) засолнува (гл.)
 • ја (зам.) заспие (гл.)
 • ја (зам.) застрани (гл.)
 • ја (зам.) застрела (гл.)
 • ја (зам.) застрелува (гл.)
 • ја (зам.) засука (гл.)
 • ја (зам.) заташкува (гл.)
 • ја (зам.) затегнува (гл.)
 • ја (зам.) затемни (гл.)
 • ја (зам.) затемнува (гл.)
 • ја (зам.) затепкува (гл.)
 • ја (зам.) затестува (гл.)
 • ја (зам.) затина (гл.)
 • ја (зам.) затре (гл.)
 • ја (зам.) затрудни (гл.)
 • ја (зам.) затскрива (гл.)
 • ја (зам.) зауздува (гл.)
 • ја (зам.) зацрвенува (гл.)
 • ја (зам.) зацрни (гл.)
 • ја (зам.) зацртува (гл.)
 • ја (зам.) зачешла (гл.)
 • ја (зам.) зачешлува (гл.)
 • ја (зам.) зачинува (гл.)
 • ја (зам.) зачисли (гл.)
 • ја (зам.) зашемети (гл.)
 • ја (зам.) зашеметува (гл.)
 • ја (зам.) заштитува (гл.)
 • ја (зам.) зајми (гл.)
 • ја (зам.) збере (гл.)
 • ја (зам.) зближи (гл.)
 • ја (зам.) зближува (гл.)
 • ја (зам.) збори (гл.)
 • ја (зам.) згазне (гл.)
 • ја (зам.) згазнува (гл.)
 • ја (зам.) згмечи (гл.)
 • ја (зам.) зграби (гл.)
 • ја (зам.) згрижи (гл.)
 • ја (зам.) згутави (гл.)
 • ја (зам.) здебели (гл.)
 • ја (зам.) здивува (гл.)
 • ја (зам.) здипли (гл.)
 • ја (зам.) здобие (гл.)
 • ја (зам.) здогледува (гл.)
 • ја (зам.) здрвува (гл.)
 • ја (зам.) здржи (гл.)
 • ја (зам.) здроби (гл.)
 • ја (зам.) здружи (гл.)
 • ја (зам.) зима (гл.)
 • ја (зам.) зинува (гл.)
 • ја (зам.) злоставува (гл.)
 • ја (зам.) зоба (гл.)
 • ја (зам.) зоврива (гл.)
 • ја (зам.) избави (гл.)
 • ја (зам.) избавува (гл.)
 • ја (зам.) избацува (гл.)
 • ја (зам.) избира (гл.)
 • ја (зам.) избистри (гл.)
 • ја (зам.) избоде (гл.)
 • ја (зам.) изборува (гл.)
 • ја (зам.) избутка (гл.)
 • ја (зам.) извезе (гл.)
 • ја (зам.) извикува (гл.)
 • ја (зам.) извиши (гл.)
 • ја (зам.) извишува (гл.)
 • ја (зам.) изврзе (гл.)
 • ја (зам.) изврзува (гл.)
 • ја (зам.) изврти (гл.)
 • ја (зам.) изголта (гл.)
 • ја (зам.) изготви (гл.)
 • ја (зам.) изгребе (гл.)
 • ја (зам.) изгушка (гл.)
 • ја (зам.) изделка (гл.)
 • ја (зам.) издише (гл.)
 • ја (зам.) издишува (гл.)
 • ја (зам.) издроби (гл.)
 • ја (зам.) издупи (гл.)
 • ја (зам.) изедначи (гл.)
 • ја (зам.) изедначува (гл.)
 • ја (зам.) изедува (гл.)
 • ја (зам.) изигра (гл.)
 • ја (зам.) изигрува (гл.)
 • ја (зам.) изитри (гл.)
 • ја (зам.) излади (гл.)
 • ја (зам.) излаже (гл.)
 • ја (зам.) излиже (гл.)
 • ја (зам.) изложи (гл.)
 • ја (зам.) излока (гл.)
 • ја (зам.) измазни (гл.)
 • ја (зам.) измачи (гл.)
 • ја (зам.) измеша (гл.)
 • ја (зам.) измолзе (гл.)
 • ја (зам.) измори (гл.)
 • ја (зам.) изнакаже (гл.)
 • ја (зам.) изнасмее (гл.)
 • ја (зам.) изнатепа (гл.)
 • ја (зам.) изнајмува (гл.)
 • ја (зам.) изопачи (гл.)
 • ја (зам.) изостри (гл.)
 • ја (зам.) изострува (гл.)
 • ја (зам.) изработи (гл.)
 • ја (зам.) израмнува (гл.)
 • ја (зам.) израсне (гл.)
 • ја (зам.) изрецитира (гл.)
 • ја (зам.) изусти (гл.)
 • ја (зам.) изучува (гл.)
 • ја (зам.) изѕида (гл.)
 • ја (зам.) изџвака (гл.)
 • ја (зам.) илустрира (гл.)
 • ја (зам.) имитира (гл.)
 • ја (зам.) имплицира (гл.)
 • ја (зам.) иницира (гл.)
 • ја (зам.) инструментализира (гл.)
 • ја (зам.) инсценира (гл.)
 • ја (зам.) информира (гл.)
 • ја (зам.) исенчи (гл.)
 • ја (зам.) иситни (гл.)
 • ја (зам.) искара (гл.)
 • ја (зам.) искачува (гл.)
 • ја (зам.) искашлува (гл.)
 • ја (зам.) искинува (гл.)
 • ја (зам.) исконструира (гл.)
 • ја (зам.) искорени (гл.)
 • ја (зам.) искрие (гл.)
 • ја (зам.) искубе (гл.)
 • ја (зам.) иследи (гл.)
 • ја (зам.) ислужи (гл.)
 • ја (зам.) ислуша (гл.)
 • ја (зам.) испади (гл.)
 • ја (зам.) испали (гл.)
 • ја (зам.) испише (гл.)
 • ја (зам.) исплакнува (гл.)
 • ја (зам.) исплаче (гл.)
 • ја (зам.) исплеска (гл.)
 • ја (зам.) исплукува (гл.)
 • ја (зам.) исповеда (гл.)
 • ја (зам.) исповедува (гл.)
 • ја (зам.) испогани (гл.)
 • ја (зам.) испозапали (гл.)
 • ја (зам.) испочитува (гл.)
 • ја (зам.) испревари (гл.)
 • ја (зам.) испреде (гл.)
 • ја (зам.) испресекува (гл.)
 • ја (зам.) испресече (гл.)
 • ја (зам.) испрета (гл.)
 • ја (зам.) испречи (гл.)
 • ја (зам.) испржи (гл.)
 • ја (зам.) испровоцира (гл.)
 • ја (зам.) испуши (гл.)
 • ја (зам.) истанчи (гл.)
 • ја (зам.) истега (гл.)
 • ја (зам.) истенчи (гл.)
 • ја (зам.) истенчува (гл.)
 • ја (зам.) истепа (гл.)
 • ја (зам.) истине (гл.)
 • ја (зам.) истиснува (гл.)
 • ја (зам.) истошти (гл.)
 • ја (зам.) истражува (гл.)
 • ја (зам.) истрани (гл.)
 • ја (зам.) истрбуши (гл.)
 • ја (зам.) истргне (гл.)
 • ја (зам.) истргнува (гл.)
 • ја (зам.) истриже (гл.)
 • ја (зам.) истркала (гл.)
 • ја (зам.) истрпи (гл.)
 • ја (зам.) истрча (гл.)
 • ја (зам.) истуркува (гл.)
 • ја (зам.) исушува (гл.)
 • ја (зам.) исцрпи (гл.)
 • ја (зам.) исцрта (гл.)
 • ја (зам.) исцртува (гл.)
 • ја (зам.) исчекува (гл.)
 • ја (зам.) ишмрка (гл.)
 • ја (зам.) кади (гл.)
 • ја (зам.) казни (гл.)
 • ја (зам.) каменува (гл.)
 • ја (зам.) камшикува (гл.)
 • ја (зам.) каса (гл.)
 • ја (зам.) касне (гл.)
 • ја (зам.) кастри (гл.)
 • ја (зам.) кваси (гл.)
 • ја (зам.) киднапира (гл.)
 • ја (зам.) клацка (гл.)
 • ја (зам.) клевети (гл.)
 • ја (зам.) клукнува (гл.)
 • ја (зам.) кова (гл.)
 • ја (зам.) колва (гл.)
 • ја (зам.) компензира (гл.)
 • ја (зам.) комплицира (гл.)
 • ја (зам.) компонира (гл.)
 • ја (зам.) конструира (гл.)
 • ја (зам.) консумира (гл.)
 • ја (зам.) конфискува (гл.)
 • ја (зам.) концентрира (гл.)
 • ја (зам.) координира (гл.)
 • ја (зам.) кочи (гл.)
 • ја (зам.) крепне (гл.)
 • ја (зам.) крои (гл.)
 • ја (зам.) кроти (гл.)
 • ја (зам.) крстоса (гл.)
 • ја (зам.) крцка (гл.)
 • ја (зам.) крчми (гл.)
 • ја (зам.) куражи (гл.)
 • ја (зам.) лази (гл.)
 • ја (зам.) лансира (гл.)
 • ја (зам.) ласне (гл.)
 • ја (зам.) лелее (гл.)
 • ја (зам.) лепи (гл.)
 • ја (зам.) летне (гл.)
 • ја (зам.) ликвидира (гл.)
 • ја (зам.) ложи (гл.)
 • ја (зам.) лока (гл.)
 • ја (зам.) лоцира (гл.)
 • ја (зам.) лулее (гл.)
 • ја (зам.) лупи (гл.)
 • ја (зам.) мава (гл.)
 • ја (зам.) мазне (гл.)
 • ја (зам.) макне (гл.)
 • ја (зам.) малтерисува (гл.)
 • ја (зам.) малтретира (гл.)
 • ја (зам.) мами (гл.)
 • ја (зам.) материјализира (гл.)
 • ја (зам.) маѓепса (гл.)
 • ја (зам.) менаџира (гл.)
 • ја (зам.) мести (гл.)
 • ја (зам.) миже (гл.)
 • ја (зам.) мобилизира (гл.)
 • ја (зам.) молзе (гл.)
 • ја (зам.) мори (гл.)
 • ја (зам.) морничави (гл.)
 • ја (зам.) мрдне (гл.)
 • ја (зам.) мрешка (гл.)
 • ја (зам.) мрзи (гл.)
 • ја (зам.) мрмори (гл.)
 • ја (зам.) наближи (гл.)
 • ја (зам.) наближува (гл.)
 • ја (зам.) навади (гл.)
 • ја (зам.) навалува (гл.)
 • ја (зам.) наваса (гл.)
 • ја (зам.) навезе (гл.)
 • ја (зам.) навира (гл.)
 • ја (зам.) навлажни (гл.)
 • ја (зам.) навлажнува (гл.)
 • ја (зам.) навлажува (гл.)
 • ја (зам.) наврати (гл.)
 • ја (зам.) навртува (гл.)
 • ја (зам.) нагази (гл.)
 • ја (зам.) нагледа (гл.)
 • ја (зам.) наговорува (гл.)
 • ја (зам.) нагости (гл.)
 • ја (зам.) нагрди (гл.)
 • ја (зам.) нагрдува (гл.)
 • ја (зам.) надари (гл.)
 • ја (зам.) надвисне (гл.)
 • ја (зам.) надвиши (гл.)
 • ја (зам.) надвишува (гл.)
 • ја (зам.) надвладее (гл.)
 • ја (зам.) надвладува (гл.)
 • ја (зам.) надгласува (гл.)
 • ја (зам.) надене (гл.)
 • ја (зам.) надживее (гл.)
 • ја (зам.) надигра (гл.)
 • ја (зам.) надитри (гл.)
 • ја (зам.) надитрува (гл.)
 • ја (зам.) надминува (гл.)
 • ја (зам.) наднесува (гл.)
 • ја (зам.) надоврзува (гл.)
 • ја (зам.) надокнади (гл.)
 • ја (зам.) надојува (гл.)
 • ја (зам.) надроби (гл.)
 • ја (зам.) надува (гл.)
 • ја (зам.) наежи (гл.)
 • ја (зам.) нажали (гл.)
 • ја (зам.) назначи (гл.)
 • ја (зам.) наиде (гл.)
 • ја (зам.) наименува (гл.)
 • ја (зам.) накачи (гл.)
 • ја (зам.) накривува (гл.)
 • ја (зам.) намами (гл.)
 • ја (зам.) намени (гл.)
 • ја (зам.) намножува (гл.)
 • ја (зам.) намокрува (гл.)
 • ја (зам.) нанесе (гл.)
 • ја (зам.) нанесува (гл.)
 • ја (зам.) напипува (гл.)
 • ја (зам.) наплати (гл.)
 • ја (зам.) наплаќа (гл.)
 • ја (зам.) напои (гл.)
 • ја (зам.) наполнува (гл.)
 • ја (зам.) напуши (гл.)
 • ја (зам.) нарамува (гл.)
 • ја (зам.) наречува (гл.)
 • ја (зам.) наружа (гл.)
 • ја (зам.) нарушува (гл.)
 • ја (зам.) насади (гл.)
 • ја (зам.) насели (гл.)
 • ја (зам.) насити (гл.)
 • ја (зам.) наследува (гл.)
 • ја (зам.) наслути (гл.)
 • ја (зам.) наслуша (гл.)
 • ја (зам.) наслушне (гл.)
 • ја (зам.) наслушнува (гл.)
 • ја (зам.) наслушува (гл.)
 • ја (зам.) настигне (гл.)
 • ја (зам.) насука (гл.)
 • ја (зам.) натисне (гл.)
 • ја (зам.) наткрилува (гл.)
 • ја (зам.) натопори (гл.)
 • ја (зам.) наточи (гл.)
 • ја (зам.) натури (гл.)
 • ја (зам.) натфрлува (гл.)
 • ја (зам.) нафрла (гл.)
 • ја (зам.) начекува (гл.)
 • ја (зам.) наѕре (гл.)
 • ја (зам.) најаде (гл.)
 • ја (зам.) најдува (гл.)
 • ја (зам.) ненавиди (гл.)
 • ја (зам.) нервира (гл.)
 • ја (зам.) нишне (гл.)
 • ја (зам.) обврзе (гл.)
 • ја (зам.) обгрнува (гл.)
 • ја (зам.) обезвреди (гл.)
 • ја (зам.) обезличи (гл.)
 • ја (зам.) обележи (гл.)
 • ја (зам.) обележува (гл.)
 • ја (зам.) обели (гл.)
 • ја (зам.) обесува (гл.)
 • ја (зам.) обзнани (гл.)
 • ја (зам.) обиколува (гл.)
 • ја (зам.) облагородува (гл.)
 • ја (зам.) облака (гл.)
 • ја (зам.) облета (гл.)
 • ја (зам.) оближува (гл.)
 • ја (зам.) обложи (гл.)
 • ја (зам.) обновува (гл.)
 • ја (зам.) ободри (гл.)
 • ја (зам.) обожава (гл.)
 • ја (зам.) обои (гл.)
 • ја (зам.) обори (гл.)
 • ја (зам.) образложи (гл.)
 • ја (зам.) образува (гл.)
 • ја (зам.) обрастува (гл.)
 • ја (зам.) овековечува (гл.)
 • ја (зам.) овери (гл.)
 • ја (зам.) огласи (гл.)
 • ја (зам.) огласува (гл.)
 • ја (зам.) оговара (гл.)
 • ја (зам.) оголи (гл.)
 • ја (зам.) огради (гл.)
 • ја (зам.) оградува (гл.)
 • ја (зам.) огрее (гл.)
 • ја (зам.) одбегнува (гл.)
 • ја (зам.) одбележува (гл.)
 • ја (зам.) одбира (гл.)
 • ја (зам.) одбули (гл.)
 • ја (зам.) одвее (гл.)
 • ја (зам.) одвива (гл.)
 • ја (зам.) одвлечка (гл.)
 • ја (зам.) одвлечкува (гл.)
 • ја (зам.) одводнува (гл.)
 • ја (зам.) одвои (гл.)
 • ја (зам.) одврзува (гл.)
 • ја (зам.) одврти (гл.)
 • ја (зам.) одвртува (гл.)
 • ја (зам.) одгради (гл.)
 • ја (зам.) одгрнува (гл.)
 • ја (зам.) оддаде (гл.)
 • ја (зам.) оддалечи (гл.)
 • ја (зам.) одекнува (гл.)
 • ја (зам.) одзатне (гл.)
 • ја (зам.) оди (гл.)
 • ја (зам.) одлости (гл.)
 • ја (зам.) одмазди (гл.)
 • ја (зам.) одмени (гл.)
 • ја (зам.) одменува (гл.)
 • ја (зам.) одмерува (гл.)
 • ја (зам.) одмолчи (гл.)
 • ја (зам.) одмори (гл.)
 • ја (зам.) одмрси (гл.)
 • ја (зам.) одобри (гл.)
 • ја (зам.) одоброволи (гл.)
 • ја (зам.) одрази (гл.)
 • ја (зам.) одразува (гл.)
 • ја (зам.) одречува (гл.)
 • ја (зам.) одѕвонува (гл.)
 • ја (зам.) оживее (гл.)
 • ја (зам.) ожнее (гл.)
 • ја (зам.) озаконува (гл.)
 • ја (зам.) озборува (гл.)
 • ја (зам.) озвучи (гл.)
 • ја (зам.) оздрави (гл.)
 • ја (зам.) окара (гл.)
 • ја (зам.) окарактеризира (гл.)
 • ја (зам.) окрилува (гл.)
 • ја (зам.) олицетворува (гл.)
 • ја (зам.) омаловажи (гл.)
 • ја (зам.) омекне (гл.)
 • ја (зам.) омеѓува (гл.)
 • ја (зам.) омириса (гл.)
 • ја (зам.) онерасположи (гл.)
 • ја (зам.) опасе (гл.)
 • ја (зам.) опашува (гл.)
 • ја (зам.) оперира (гл.)
 • ја (зам.) опива (гл.)
 • ја (зам.) опита (гл.)
 • ја (зам.) опијани (гл.)
 • ја (зам.) опне (гл.)
 • ја (зам.) опсади (гл.)
 • ја (зам.) опседне (гл.)
 • ја (зам.) опсипува (гл.)
 • ја (зам.) опцуе (гл.)
 • ја (зам.) опљачка (гл.)
 • ја (зам.) орасположи (гл.)
 • ја (зам.) осакати (гл.)
 • ја (зам.) освестува (гл.)
 • ја (зам.) осветува (гл.)
 • ја (зам.) осигури (гл.)
 • ја (зам.) ослабнува (гл.)
 • ја (зам.) ослепи (гл.)
 • ја (зам.) ослови (гл.)
 • ја (зам.) осмислува (гл.)
 • ја (зам.) осознава (гл.)
 • ја (зам.) осознае (гл.)
 • ја (зам.) оспорува (гл.)
 • ја (зам.) остварува (гл.)
 • ја (зам.) остри (гл.)
 • ја (зам.) осуети (гл.)
 • ја (зам.) отежне (гл.)
 • ја (зам.) отежнува (гл.)
 • ја (зам.) отелотворува (гл.)
 • ја (зам.) отима (гл.)
 • ја (зам.) откаже (гл.)
 • ја (зам.) откачува (гл.)
 • ја (зам.) отклонува (гл.)
 • ја (зам.) откопча (гл.)
 • ја (зам.) отме (гл.)
 • ја (зам.) отне (гл.)
 • ја (зам.) отпакува (гл.)
 • ја (зам.) отпаше (гл.)
 • ја (зам.) отпетлува (гл.)
 • ја (зам.) отпие (гл.)
 • ја (зам.) отплати (гл.)
 • ја (зам.) отплеткува (гл.)
 • ја (зам.) отпочне (гл.)
 • ја (зам.) отпушта (гл.)
 • ја (зам.) отсака (гл.)
 • ја (зам.) отсекува (гл.)
 • ја (зам.) отскрива (гл.)
 • ја (зам.) отскрие (гл.)
 • ја (зам.) отспие (гл.)
 • ја (зам.) отстапува (гл.)
 • ја (зам.) оттргнува (гл.)
 • ја (зам.) оттурнува (гл.)
 • ја (зам.) отфрлува (гл.)
 • ја (зам.) отчепи (гл.)
 • ја (зам.) отчепува (гл.)
 • ја (зам.) оценува (гл.)
 • ја (зам.) оцрта (гл.)
 • ја (зам.) пади (гл.)
 • ја (зам.) пакува (гл.)
 • ја (зам.) памти (гл.)
 • ја (зам.) паркира (гл.)
 • ја (зам.) парчоса (гл.)
 • ја (зам.) пелтечи (гл.)
 • ја (зам.) пеплосува (гл.)
 • ја (зам.) перципира (гл.)
 • ја (зам.) пешачи (гл.)
 • ја (зам.) пизми (гл.)
 • ја (зам.) пипка (гл.)
 • ја (зам.) пиша (гл.)
 • ја (зам.) пише (гл.)
 • ја (зам.) плакне (гл.)
 • ја (зам.) пламнува (гл.)
 • ја (зам.) плаче (гл.)
 • ја (зам.) плени (гл.)
 • ја (зам.) плеска (гл.)
 • ја (зам.) плукне (гл.)
 • ја (зам.) поарчи (гл.)
 • ја (зам.) победува (гл.)
 • ја (зам.) побрка (гл.)
 • ја (зам.) побугари (гл.)
 • ја (зам.) побуди (гл.)
 • ја (зам.) поведува (гл.)
 • ја (зам.) повела (гл.)
 • ја (зам.) повива (гл.)
 • ја (зам.) погази (гл.)
 • ја (зам.) поголтне (гл.)
 • ја (зам.) погребува (гл.)
 • ја (зам.) подбере (гл.)
 • ја (зам.) подберува (гл.)
 • ја (зам.) подбутне (гл.)
 • ја (зам.) подвиткува (гл.)
 • ја (зам.) подвласти (гл.)
 • ја (зам.) подвлече (гл.)
 • ја (зам.) подврзува (гл.)
 • ја (зам.) подгони (гл.)
 • ја (зам.) подгорува (гл.)
 • ја (зам.) подгрева (гл.)
 • ја (зам.) подгризува (гл.)
 • ја (зам.) поддувнува (гл.)
 • ја (зам.) подзабрише (гл.)
 • ја (зам.) подзапре (гл.)
 • ја (зам.) подзасили (гл.)
 • ја (зам.) подзасилува (гл.)
 • ја (зам.) подисправи (гл.)
 • ја (зам.) подмести (гл.)
 • ја (зам.) подместува (гл.)
 • ја (зам.) поднамести (гл.)
 • ја (зам.) подрече (гл.)
 • ја (зам.) подржи (гл.)
 • ја (зам.) подрие (гл.)
 • ја (зам.) подушка (гл.)
 • ја (зам.) поентира (гл.)
 • ја (зам.) позамазни (гл.)
 • ја (зам.) позлати (гл.)
 • ја (зам.) пои (гл.)
 • ја (зам.) поистовети (гл.)
 • ја (зам.) поканува (гл.)
 • ја (зам.) покаснува (гл.)
 • ја (зам.) поклопува (гл.)
 • ја (зам.) поколеба (гл.)
 • ја (зам.) покори (гл.)
 • ја (зам.) покрсти (гл.)
 • ја (зам.) полази (гл.)
 • ја (зам.) полекува (гл.)
 • ја (зам.) полие (гл.)
 • ја (зам.) положува (гл.)
 • ја (зам.) помазни (гл.)
 • ја (зам.) поминува (гл.)
 • ја (зам.) понамириса (гл.)
 • ја (зам.) поништи (гл.)
 • ја (зам.) поплати (гл.)
 • ја (зам.) поплени (гл.)
 • ја (зам.) пополнува (гл.)
 • ја (зам.) попречи (гл.)
 • ја (зам.) попрска (гл.)
 • ја (зам.) популаризира (гл.)
 • ја (зам.) попушта (гл.)
 • ја (зам.) поразбистри (гл.)
 • ја (зам.) порачува (гл.)
 • ја (зам.) порашири (гл.)
 • ја (зам.) пороби (гл.)
 • ја (зам.) посвети (гл.)
 • ја (зам.) посегнува (гл.)
 • ја (зам.) посее (гл.)
 • ја (зам.) поскуси (гл.)
 • ја (зам.) послушува (гл.)
 • ја (зам.) посоли (гл.)
 • ја (зам.) постивне (гл.)
 • ја (зам.) постила (гл.)
 • ја (зам.) потера (гл.)
 • ја (зам.) потиска (гл.)
 • ја (зам.) потискува (гл.)
 • ја (зам.) поткасне (гл.)
 • ја (зам.) поткаструва (гл.)
 • ја (зам.) поткопа (гл.)
 • ја (зам.) поткопува (гл.)
 • ја (зам.) поткраднува (гл.)
 • ја (зам.) поткрадува (гл.)
 • ја (зам.) поткрепи (гл.)
 • ја (зам.) поткрепува (гл.)
 • ја (зам.) поткупи (гл.)
 • ја (зам.) поткуси (гл.)
 • ја (зам.) потокми (гл.)
 • ја (зам.) потопи (гл.)
 • ја (зам.) потпевне (гл.)
 • ја (зам.) потпикнува (гл.)
 • ја (зам.) потпраша (гл.)
 • ја (зам.) потргне (гл.)
 • ја (зам.) потсече (гл.)
 • ја (зам.) потскара (гл.)
 • ја (зам.) потсмири (гл.)
 • ја (зам.) потстриже (гл.)
 • ја (зам.) поттурне (гл.)
 • ја (зам.) потупка (гл.)
 • ја (зам.) потурнува (гл.)
 • ја (зам.) потурчи (гл.)
 • ја (зам.) потурчува (гл.)
 • ја (зам.) потцени (гл.)
 • ја (зам.) потценува (гл.)
 • ја (зам.) потцртува (гл.)
 • ја (зам.) потчукнува (гл.)
 • ја (зам.) поучи (гл.)
 • ја (зам.) поцрни (гл.)
 • ја (зам.) поцрнува (гл.)
 • ја (зам.) почека (гл.)
 • ја (зам.) почеша (гл.)
 • ја (зам.) почуди (гл.)
 • ја (зам.) пошмука (гл.)
 • ја (зам.) поштеди (гл.)
 • ја (зам.) пошти (гл.)
 • ја (зам.) пошумува (гл.)
 • ја (зам.) појавува (гл.)
 • ја (зам.) правда (гл.)
 • ја (зам.) празнува (гл.)
 • ја (зам.) прашти (гл.)
 • ја (зам.) преапува (гл.)
 • ја (зам.) пребара (гл.)
 • ја (зам.) пребира (гл.)
 • ја (зам.) превидува (гл.)
 • ја (зам.) превозмогне (гл.)
 • ја (зам.) преграби (гл.)
 • ја (зам.) прегризува (гл.)
 • ја (зам.) преде (гл.)
 • ја (зам.) предложи (гл.)
 • ја (зам.) предочи (гл.)
 • ја (зам.) предремува (гл.)
 • ја (зам.) прежива (гл.)
 • ја (зам.) преживува (гл.)
 • ја (зам.) презакаже (гл.)
 • ја (зам.) презентира (гл.)
 • ја (зам.) презими (гл.)
 • ја (зам.) прекарува (гл.)
 • ја (зам.) прекасува (гл.)
 • ја (зам.) преклопи (гл.)
 • ја (зам.) преколнува (гл.)
 • ја (зам.) прекори (гл.)
 • ја (зам.) прекорува (гл.)
 • ја (зам.) прекрати (гл.)
 • ја (зам.) прекрсти (гл.)
 • ја (зам.) прекрстува (гл.)
 • ја (зам.) прелее (гл.)
 • ја (зам.) прелиста (гл.)
 • ја (зам.) премачка (гл.)
 • ја (зам.) премерува (гл.)
 • ја (зам.) преметне (гл.)
 • ја (зам.) премолчува (гл.)
 • ја (зам.) премости (гл.)
 • ја (зам.) пренапнува (гл.)
 • ја (зам.) пренасочи (гл.)
 • ја (зам.) пренебрегнува (гл.)
 • ја (зам.) преноќи (гл.)
 • ја (зам.) преора (гл.)
 • ја (зам.) препаше (гл.)
 • ја (зам.) преплави (гл.)
 • ја (зам.) преплаши (гл.)
 • ја (зам.) преполнува (гл.)
 • ја (зам.) преполови (гл.)
 • ја (зам.) преполовува (гл.)
 • ја (зам.) препорача (гл.)
 • ја (зам.) препродава (гл.)
 • ја (зам.) препушта (гл.)
 • ја (зам.) прераскажува (гл.)
 • ја (зам.) прерасне (гл.)
 • ја (зам.) прерипа (гл.)
 • ја (зам.) прерипнува (гл.)
 • ја (зам.) прерипува (гл.)
 • ја (зам.) прероди (гл.)
 • ја (зам.) преродува (гл.)
 • ја (зам.) прескока (гл.)
 • ја (зам.) прескокнува (гл.)
 • ја (зам.) преследува (гл.)
 • ја (зам.) пресоздава (гл.)
 • ја (зам.) пресоставува (гл.)
 • ја (зам.) престигне (гл.)
 • ја (зам.) престои (гл.)
 • ја (зам.) претера (гл.)
 • ја (зам.) претпочита (гл.)
 • ја (зам.) претресе (гл.)
 • ја (зам.) претрупува (гл.)
 • ја (зам.) претскажува (гл.)
 • ја (зам.) претури (гл.)
 • ја (зам.) преувеличува (гл.)
 • ја (зам.) префати (гл.)
 • ја (зам.) префаќа (гл.)
 • ја (зам.) преферира (гл.)
 • ја (зам.) преценува (гл.)
 • ја (зам.) пречкрта (гл.)
 • ја (зам.) преџвака (гл.)
 • ја (зам.) прибави (гл.)
 • ја (зам.) приближува (гл.)
 • ја (зам.) приведува (гл.)
 • ја (зам.) пригледа (гл.)
 • ја (зам.) приграби (гл.)
 • ја (зам.) приграбува (гл.)
 • ја (зам.) придвижи (гл.)
 • ја (зам.) придружува (гл.)
 • ја (зам.) приземји (гл.)
 • ја (зам.) призне (гл.)
 • ја (зам.) прикачува (гл.)
 • ја (зам.) приклучува (гл.)
 • ја (зам.) прикрпува (гл.)
 • ја (зам.) прилагоди (гл.)
 • ја (зам.) прилепи (гл.)
 • ја (зам.) приложи (гл.)
 • ја (зам.) применува (гл.)
 • ја (зам.) примора (гл.)
 • ја (зам.) принудува (гл.)
 • ја (зам.) припази (гл.)
 • ја (зам.) припише (гл.)
 • ја (зам.) припокрие (гл.)
 • ја (зам.) припушти (гл.)
 • ја (зам.) присвојува (гл.)
 • ја (зам.) присили (гл.)
 • ја (зам.) пристегне (гл.)
 • ја (зам.) притегне (гл.)
 • ја (зам.) прицврсти (гл.)
 • ја (зам.) прицврстува (гл.)
 • ја (зам.) причести (гл.)
 • ја (зам.) причини (гл.)
 • ја (зам.) причинува (гл.)
 • ја (зам.) пришива (гл.)
 • ја (зам.) пришие (гл.)
 • ја (зам.) пробива (гл.)
 • ја (зам.) провира (гл.)
 • ја (зам.) провлече (гл.)
 • ја (зам.) проголтува (гл.)
 • ја (зам.) прогонува (гл.)
 • ја (зам.) продлабочи (гл.)
 • ја (зам.) продлабочува (гл.)
 • ја (зам.) проектира (гл.)
 • ја (зам.) проигра (гл.)
 • ја (зам.) пролева (гл.)
 • ја (зам.) пролета (гл.)
 • ја (зам.) промирисува (гл.)
 • ја (зам.) промовира (гл.)
 • ја (зам.) проникнува (гл.)
 • ја (зам.) пропатува (гл.)
 • ја (зам.) пропржи (гл.)
 • ја (зам.) проретчи (гл.)
 • ја (зам.) просее (гл.)
 • ја (зам.) прославува (гл.)
 • ја (зам.) проследува (гл.)
 • ја (зам.) протина (гл.)
 • ја (зам.) протресе (гл.)
 • ја (зам.) протурка (гл.)
 • ја (зам.) проучи (гл.)
 • ја (зам.) процеди (гл.)
 • ја (зам.) проценува (гл.)
 • ја (зам.) процепи (гл.)
 • ја (зам.) прочисти (гл.)
 • ја (зам.) прсне (гл.)
 • ја (зам.) пружа (гл.)
 • ја (зам.) пукне (гл.)
 • ја (зам.) разбеснува (гл.)
 • ја (зам.) разбиструва (гл.)
 • ја (зам.) разболи (гл.)
 • ја (зам.) разбуричка (гл.)
 • ја (зам.) развесели (гл.)
 • ја (зам.) развеселува (гл.)
 • ја (зам.) развитка (гл.)
 • ја (зам.) развлекува (гл.)
 • ја (зам.) разводнува (гл.)
 • ја (зам.) развози (гл.)
 • ја (зам.) разврзе (гл.)
 • ја (зам.) разгали (гл.)
 • ја (зам.) разгласи (гл.)
 • ја (зам.) разголи (гл.)
 • ја (зам.) разграничи (гл.)
 • ја (зам.) раздава (гл.)
 • ја (зам.) раздвои (гл.)
 • ја (зам.) раздиплува (гл.)
 • ја (зам.) раздира (гл.)
 • ја (зам.) раздразнува (гл.)
 • ја (зам.) раздроби (гл.)
 • ја (зам.) разлачи (гл.)
 • ја (зам.) разлева (гл.)
 • ја (зам.) разлигави (гл.)
 • ја (зам.) разликува (гл.)
 • ја (зам.) различи (гл.)
 • ја (зам.) разлути (гл.)
 • ја (зам.) разместува (гл.)
 • ја (зам.) размисли (гл.)
 • ја (зам.) размота (гл.)
 • ја (зам.) разниша (гл.)
 • ја (зам.) разоружи (гл.)
 • ја (зам.) разработи (гл.)
 • ја (зам.) разрани (гл.)
 • ја (зам.) разредува (гл.)
 • ја (зам.) разреши (гл.)
 • ја (зам.) разруши (гл.)
 • ја (зам.) разубавува (гл.)
 • ја (зам.) разувери (гл.)
 • ја (зам.) ранува (гл.)
 • ја (зам.) расветли (гл.)
 • ја (зам.) расее (гл.)
 • ја (зам.) расечува (гл.)
 • ја (зам.) раскваси (гл.)
 • ја (зам.) раскинува (гл.)
 • ја (зам.) раскопча (гл.)
 • ја (зам.) раскрвави (гл.)
 • ја (зам.) раскрива (гл.)
 • ја (зам.) раскрие (гл.)
 • ја (зам.) расне (гл.)
 • ја (зам.) распарува (гл.)
 • ја (зам.) распарча (гл.)
 • ја (зам.) распарчи (гл.)
 • ја (зам.) распарчува (гл.)
 • ја (зам.) расплака (гл.)
 • ја (зам.) расплетува (гл.)
 • ја (зам.) распознава (гл.)
 • ја (зам.) расположи (гл.)
 • ја (зам.) распори (гл.)
 • ја (зам.) распорува (гл.)
 • ја (зам.) распостеле (гл.)
 • ја (зам.) распостила (гл.)
 • ја (зам.) расправи (гл.)
 • ја (зам.) распраша (гл.)
 • ја (зам.) распрашува (гл.)
 • ја (зам.) распрскува (гл.)
 • ја (зам.) распрсне (гл.)
 • ја (зам.) растегне (гл.)
 • ја (зам.) растегнува (гл.)
 • ја (зам.) растера (гл.)
 • ја (зам.) растерува (гл.)
 • ја (зам.) растовари (гл.)
 • ја (зам.) растолкува (гл.)
 • ја (зам.) расточи (гл.)
 • ја (зам.) растргне (гл.)
 • ја (зам.) растрои (гл.)
 • ја (зам.) расчеречи (гл.)
 • ја (зам.) расчешлува (гл.)
 • ја (зам.) расчистува (гл.)
 • ја (зам.) реанимира (гл.)
 • ја (зам.) револтира (гл.)
 • ја (зам.) регистрира (гл.)
 • ја (зам.) реже (гл.)
 • ја (зам.) репрезентира (гл.)
 • ја (зам.) репродуцира (гл.)
 • ја (зам.) рефлектира (гл.)
 • ја (зам.) рине (гл.)
 • ја (зам.) роси (гл.)
 • ја (зам.) руменее (гл.)
 • ја (зам.) сади (гл.)
 • ја (зам.) санкционира (гл.)
 • ја (зам.) сапунисува (гл.)
 • ја (зам.) сардиса (гл.)
 • ја (зам.) сведува (гл.)
 • ја (зам.) свети (гл.)
 • ја (зам.) светнува (гл.)
 • ја (зам.) свиткува (гл.)
 • ја (зам.) свлече (гл.)
 • ја (зам.) сврдли (гл.)
 • ја (зам.) сврзе (гл.)
 • ја (зам.) свршува (гл.)
 • ја (зам.) сее (гл.)
 • ја (зам.) сепне (гл.)
 • ја (зам.) сервира (гл.)
 • ја (зам.) сечка (гл.)
 • ја (зам.) сипува (гл.)
 • ја (зам.) ситни (гл.)
 • ја (зам.) скисели (гл.)
 • ја (зам.) скицира (гл.)
 • ја (зам.) складира (гл.)
 • ја (зам.) склопи (гл.)
 • ја (зам.) скова (гл.)
 • ја (зам.) скокотка (гл.)
 • ја (зам.) скриви (гл.)
 • ја (зам.) скрои (гл.)
 • ја (зам.) скубе (гл.)
 • ја (зам.) слади (гл.)
 • ја (зам.) сложува (гл.)
 • ја (зам.) служи (гл.)
 • ја (зам.) смагли (гл.)
 • ја (зам.) смете (гл.)
 • ја (зам.) сметнува (гл.)
 • ја (зам.) смрачи (гл.)
 • ја (зам.) смрди (гл.)
 • ја (зам.) снабди (гл.)
 • ја (зам.) снабдува (гл.)
 • ја (зам.) снајде (гл.)
 • ја (зам.) соберува (гл.)
 • ја (зам.) соблазнува (гл.)
 • ја (зам.) собува (гл.)
 • ја (зам.) собуди (гл.)
 • ја (зам.) согледува (гл.)
 • ја (зам.) соголува (гл.)
 • ја (зам.) сожали (гл.)
 • ја (зам.) сообрази (гл.)
 • ја (зам.) соопштува (гл.)
 • ја (зам.) сопира (гл.)
 • ја (зам.) сопнува (гл.)
 • ја (зам.) сосипува (гл.)
 • ја (зам.) сотира (гл.)
 • ја (зам.) сочека (гл.)
 • ја (зам.) сочини (гл.)
 • ја (зам.) спали (гл.)
 • ја (зам.) спечели (гл.)
 • ја (зам.) спитомува (гл.)
 • ја (зам.) сплескува (гл.)
 • ја (зам.) спобрка (гл.)
 • ја (зам.) сподави (гл.)
 • ја (зам.) сподвижи (гл.)
 • ја (зам.) спотне (гл.)
 • ја (зам.) спојува (гл.)
 • ја (зам.) спраштува (гл.)
 • ја (зам.) спрема (гл.)
 • ја (зам.) спростре (гл.)
 • ја (зам.) спротивстави (гл.)
 • ја (зам.) спротне (гл.)
 • ја (зам.) сретнува (гл.)
 • ја (зам.) сталожува (гл.)
 • ја (зам.) стесни (гл.)
 • ја (зам.) стеснува (гл.)
 • ја (зам.) стигнува (гл.)
 • ја (зам.) стимулира (гл.)
 • ја (зам.) стишува (гл.)
 • ја (зам.) стијоса (гл.)
 • ја (зам.) стокмува (гл.)
 • ја (зам.) стопи (гл.)
 • ја (зам.) стрела (гл.)
 • ја (зам.) струполи (гл.)
 • ја (зам.) студира (гл.)
 • ја (зам.) стутка (гл.)
 • ја (зам.) субвенционира (гл.)
 • ја (зам.) суди (гл.)
 • ја (зам.) сузбива (гл.)
 • ја (зам.) сум (гл.)
 • ја (зам.) сумира (гл.)
 • ја (зам.) тамани (гл.)
 • ја (зам.) танцува (гл.)
 • ја (зам.) танчи (гл.)
 • ја (зам.) тесни (гл.)
 • ја (зам.) толчи (гл.)
 • ја (зам.) тормози (гл.)
 • ја (зам.) точи (гл.)
 • ја (зам.) треби (гл.)
 • ја (зам.) тревожи (гл.)
 • ја (зам.) тренира (гл.)
 • ја (зам.) треска (гл.)
 • ја (зам.) трешти (гл.)
 • ја (зам.) труцка (гл.)
 • ја (зам.) тупне (гл.)
 • ја (зам.) турива (гл.)
 • ја (зам.) ублажува (гл.)
 • ја (зам.) убоде (гл.)
 • ја (зам.) уважи (гл.)
 • ја (зам.) уважува (гл.)
 • ја (зам.) увезува (гл.)
 • ја (зам.) увери (гл.)
 • ја (зам.) угаси (гл.)
 • ја (зам.) угасне (гл.)
 • ја (зам.) угрее (гл.)
 • ја (зам.) удвои (гл.)
 • ја (зам.) удоми (гл.)
 • ја (зам.) ужаснува (гл.)
 • ја (зам.) укажува (гл.)
 • ја (зам.) укочи (гл.)
 • ја (зам.) уми (гл.)
 • ја (зам.) умртвува (гл.)
 • ја (зам.) упатува (гл.)
 • ја (зам.) уплаши (гл.)
 • ја (зам.) управува (гл.)
 • ја (зам.) упростува (гл.)
 • ја (зам.) урамнотежува (гл.)
 • ја (зам.) урбанизира (гл.)
 • ја (зам.) уредува (гл.)
 • ја (зам.) усвитува (гл.)
 • ја (зам.) усети (гл.)
 • ја (зам.) ускрати (гл.)
 • ја (зам.) услагоди (гл.)
 • ја (зам.) условува (гл.)
 • ја (зам.) успива (гл.)
 • ја (зам.) успие (гл.)
 • ја (зам.) утврдува (гл.)
 • ја (зам.) утепа (гл.)
 • ја (зам.) утешува (гл.)
 • ја (зам.) утопи (гл.)
 • ја (зам.) уфрли (гл.)
 • ја (зам.) ујдиса (гл.)
 • ја (зам.) фане (гл.)
 • ја (зам.) филтрира (гл.)
 • ја (зам.) финансира (гл.)
 • ја (зам.) финишира (гл.)
 • ја (зам.) фотокопира (гл.)
 • ја (зам.) фркне (гл.)
 • ја (зам.) фука (гл.)
 • ја (зам.) фури (гл.)
 • ја (зам.) цапа (гл.)
 • ја (зам.) цеди (гл.)
 • ја (зам.) цитира (гл.)
 • ја (зам.) црпне (гл.)
 • ја (зам.) чвркне (гл.)
 • ја (зам.) челичи (гл.)
 • ја (зам.) чепати (гл.)
 • ја (зам.) чепне (гл.)
 • ја (зам.) черечи (гл.)
 • ја (зам.) чествува (гл.)
 • ја (зам.) чести (гл.)
 • ја (зам.) чкртне (гл.)
 • ја (зам.) чуваат (гл.)
 • ја (зам.) чукне (гл.)
 • ја (зам.) чури (гл.)
 • ја (зам.) шврка (гл.)
 • ја (зам.) шепне (гл.)
 • ја (зам.) шиба (гл.)
 • ја (зам.) шибне (гл.)
 • ја (зам.) шифрира (гл.)
 • ја (зам.) шиша (гл.)
 • ја (зам.) шлака (гл.)
 • ја (зам.) шлапнува (гл.)
 • ја (зам.) шмукне (гл.)
 • ја (зам.) шокира (гл.)
 • ја (зам.) шпионира (гл.)
 • ја (зам.) штави (гл.)
 • ја (зам.) штипе (гл.)
 • ја (зам.) штрака (гл.)
 • ја (зам.) шутира (гл.)
 • ја (зам.) шутнува (гл.)
 • ја (зам.) шушка (гл.)
 • ја (зам.) ѕирка (гл.)
 • ја (зам.) ѕирне (гл.)
 • ја (зам.) јави (гл.)
 • ја (зам.) јалови (гл.)
 • ја (зам.) ќердоса (гл.)