• ги (зам.) исхрани (гл.)
  • го (зам.) исхрани (гл.)