• ги (зам.) ничкоса (гл.)
  • го (зам.) ничкоса (гл.)
  • се (зам.) ничкоса (гл.)
  • ја (зам.) ничкоса (гл.)
  • таков (зам.) ничкоса (гл.)