• се (зам.) за (предл.)
 • кој (зам.) за (предл.)
 • тоа (зам.) за (предл.)
 • јас (зам.) за (предл.)
 • нешто (зам.) за (предл.)
 • сѐ (зам.) за (предл.)
 • мене (зам.) за (предл.)
 • го (зам.) за (предл.)
 • она (зам.) за (предл.)
 • ми (зам.) за (предл.)
 • ти (зам.) за (предл.)
 • тој (зам.) за (предл.)
 • таа (зам.) за (предл.)
 • ја (зам.) за (предл.)
 • ние (зам.) за (предл.)
 • секој (зам.) за (предл.)
 • си (зам.) за (предл.)
 • себе (зам.) за (предл.)
 • ништо (зам.) за (предл.)
 • себеси (зам.) за (предл.)
 • што (зам.) за (предл.)
 • него (зам.) за (предл.)
 • ме (зам.) за (предл.)
 • му (зам.) за (предл.)
 • вие (зам.) за (предл.)
 • ги (зам.) за (предл.)
 • нас (зам.) за (предл.)
 • сите (зам.) за (предл.)
 • тебе (зам.) за (предл.)
 • тие (зам.) за (предл.)
 • којшто (зам.) за (предл.)
 • неа (зам.) за (предл.)
 • некој (зам.) за (предл.)
 • нив (зам.) за (предл.)
 • ова (зам.) за (предл.)
 • вас (зам.) за (предл.)
 • кое (зам.) за (предл.)
 • ни (зам.) за (предл.)
 • онаа (зам.) за (предл.)
 • оние (зам.) за (предл.)
 • вам (зам.) за (предл.)
 • некого (зам.) за (предл.)
 • нему (зам.) за (предл.)
 • никој (зам.) за (предл.)
 • оваа (зам.) за (предл.)
 • овие (зам.) за (предл.)
 • таков (зам.) за (предл.)
 • те (зам.) за (предл.)
 • ѝ (зам.) за (предл.)
 • им (зам.) за (предл.)
 • кого (зам.) за (предл.)
 • нам (зам.) за (предл.)
 • некому (зам.) за (предл.)
 • никому (зам.) за (предл.)
 • оној (зам.) за (предл.)
 • сам (зам.) за (предл.)
 • сиот (зам.) за (предл.)