• глава (имн.) на (предл.)
 • глава (имн.) во (предл.)
 • глава (имн.) кон (предл.)
 • глава (имн.) од (предл.)
 • глава (имн.) со (предл.)
 • глава (имн.) до (предл.)
 • глава (имн.) в (предл.)
 • глава (имн.) низ (предл.)
 • глава (имн.) меѓу (предл.)
 • глава (имн.) под (предл.)
 • глава (имн.) над (предл.)
 • глава (имн.) пред (предл.)
 • глава (имн.) за (предл.)
 • глава (имн.) врз (предл.)
 • глава (имн.) без (предл.)
 • глава (имн.) кај (предл.)
 • глава (имн.) по (предл.)
 • глава (имн.) преку (предл.)
 • глава (имн.) зад (предл.)
 • глава (имн.) како (предл.)
 • глава (имн.) помеѓу (предл.)
 • глава (имн.) вон (предл.)
 • глава (имн.) место (предл.)
 • глава (имн.) накај (предл.)