• мастило (имн.) во (предл.)
  • мастило (имн.) на (предл.)
  • мастило (имн.) од (предл.)
  • мастило (имн.) со (предл.)