• прав (имн.) твој (прид.)
  • прав (имн.) земски (прид.)
  • прав (имн.) мој (прид.)
  • прав (имн.) негов (прид.)
  • прав (имн.) нејзин (прид.)
  • прав (имн.) нивен (прид.)
  • прав (имн.) упатен (прид.)
  • прав (имн.) ѕвезден (прид.)