• прашина (имн.) во (предл.)
  • прашина (имн.) од (предл.)
  • прашина (имн.) на (предл.)
  • прашина (имн.) со (предл.)
  • прашина (имн.) врз (предл.)
  • прашина (имн.) околу (предл.)
  • прашина (имн.) по (предл.)