• слава (имн.) на (предл.)
  • слава (имн.) во (предл.)
  • слава (имн.) кај (предл.)
  • слава (имн.) од (предл.)
  • слава (имн.) без (предл.)
  • слава (имн.) до (предл.)
  • слава (имн.) за (предл.)
  • слава (имн.) низ (предл.)