• сокак (имн.) дрдори (гл.)
  • јанија (имн.) дрдори (гл.)