• вработување (имн.) па (прил.)
  • врат (имн.) па (прил.)
  • грижа (имн.) па (прил.)
  • примрак (имн.) па (прил.)
  • чичко (имн.) па (прил.)
  • шамар (имн.) па (прил.)