• време (имн.) да (сврз.)
 • можност (имн.) да (сврз.)
 • желба (имн.) да (сврз.)
 • човек (имн.) да (сврз.)
 • сила (имн.) да (сврз.)
 • ден (имн.) да (сврз.)
 • намера (имн.) да (сврз.)
 • начин (имн.) да (сврз.)
 • право (имн.) да (сврз.)
 • рака (имн.) да (сврз.)
 • потреба (имн.) да (сврз.)
 • дете (имн.) да (сврз.)
 • око (имн.) да (сврз.)
 • состојба (имн.) да (сврз.)
 • луѓе (имн.) да (сврз.)
 • цел (имн.) да (сврз.)
 • страв (имн.) да (сврз.)
 • глава (имн.) да (сврз.)
 • господ (имн.) да (сврз.)
 • работа (имн.) да (сврз.)
 • вода (имн.) да (сврз.)
 • земја (имн.) да (сврз.)
 • збор (имн.) да (сврз.)
 • пат (имн.) да (сврз.)
 • бог (имн.) да (сврз.)
 • нешто (имн.) да (сврз.)
 • обид (имн.) да (сврз.)
 • некој (имн.) да (сврз.)
 • живот (имн.) да (сврз.)
 • место (имн.) да (сврз.)
 • крај (имн.) да (сврз.)
 • душа (имн.) да (сврз.)
 • село (имн.) да (сврз.)
 • способност (имн.) да (сврз.)
 • куќа (имн.) да (сврз.)
 • народ (имн.) да (сврз.)
 • пари (имн.) да (сврз.)
 • причина (имн.) да (сврз.)
 • жена (имн.) да (сврз.)
 • ноќ (имн.) да (сврз.)
 • миг (имн.) да (сврз.)
 • ништо (имн.) да (сврз.)
 • срце (имн.) да (сврз.)
 • страна (имн.) да (сврз.)
 • храброст (имн.) да (сврз.)
 • глас (имн.) да (сврз.)
 • уста (имн.) да (сврз.)
 • здравје (имн.) да (сврз.)
 • знак (имн.) да (сврз.)
 • мисла (имн.) да (сврз.)
 • оган (имн.) да (сврз.)
 • работник (имн.) да (сврз.)
 • нога (имн.) да (сврз.)
 • крв (имн.) да (сврз.)
 • момент (имн.) да (сврз.)
 • година (имн.) да (сврз.)
 • свет (имн.) да (сврз.)
 • мајка (имн.) да (сврз.)
 • моќ (имн.) да (сврз.)
 • ред (имн.) да (сврз.)
 • среќа (имн.) да (сврз.)
 • власт (имн.) да (сврз.)
 • камен (имн.) да (сврз.)
 • коза (имн.) да (сврз.)
 • коњ (имн.) да (сврз.)
 • напор (имн.) да (сврз.)
 • обичај (имн.) да (сврз.)
 • прст (имн.) да (сврз.)
 • шанса (имн.) да (сврз.)
 • жал (имн.) да (сврз.)
 • јазик (имн.) да (сврз.)
 • љубов (имн.) да (сврз.)
 • Македонец (имн.) да (сврз.)
 • врата (имн.) да (сврз.)
 • лице (имн.) да (сврз.)
 • маж (имн.) да (сврз.)
 • наредба (имн.) да (сврз.)
 • немоќ (имн.) да (сврз.)
 • селанец (имн.) да (сврз.)
 • син (имн.) да (сврз.)
 • солза (имн.) да (сврз.)
 • сон (имн.) да (сврз.)
 • сонце (имн.) да (сврз.)
 • ум (имн.) да (сврз.)
 • цена (имн.) да (сврз.)
 • час (имн.) да (сврз.)
 • држава (имн.) да (сврз.)
 • слобода (имн.) да (сврз.)
 • случај (имн.) да (сврз.)
 • татко (имн.) да (сврз.)
 • ветер (имн.) да (сврз.)
 • град (имн.) да (сврз.)
 • куче (имн.) да (сврз.)
 • надеж (имн.) да (сврз.)
 • одлука (имн.) да (сврз.)
 • прилика (имн.) да (сврз.)
 • срам (имн.) да (сврз.)
 • услов (имн.) да (сврз.)
 • чест (имн.) да (сврз.)
 • волја (имн.) да (сврз.)
 • гроб (имн.) да (сврз.)
 • коска (имн.) да (сврз.)
 • поглед (имн.) да (сврз.)
 • смисла (имн.) да (сврз.)
 • смрт (имн.) да (сврз.)
 • црква (имн.) да (сврз.)
 • болка (имн.) да (сврз.)
 • опасност (имн.) да (сврз.)
 • прозорец (имн.) да (сврз.)
 • река (имн.) да (сврз.)
 • решение (имн.) да (сврз.)
 • спор (имн.) да (сврз.)
 • уво (имн.) да (сврз.)
 • влада (имн.) да (сврз.)
 • кола (имн.) да (сврз.)
 • мака (имн.) да (сврз.)
 • небо (имн.) да (сврз.)
 • неможност (имн.) да (сврз.)
 • песна (имн.) да (сврз.)
 • птица (имн.) да (сврз.)
 • радост (имн.) да (сврз.)
 • улица (имн.) да (сврз.)
 • училиште (имн.) да (сврз.)
 • ѓавол (имн.) да (сврз.)
 • брег (имн.) да (сврз.)
 • војна (имн.) да (сврз.)
 • вработен (имн.) да (сврз.)
 • гради (имн.) да (сврз.)
 • дожд (имн.) да (сврз.)
 • корен (имн.) да (сврз.)
 • пушка (имн.) да (сврз.)
 • ручек (имн.) да (сврз.)
 • смелост (имн.) да (сврз.)
 • усилба (имн.) да (сврз.)
 • чума (имн.) да (сврз.)
 • ѕид (имн.) да (сврз.)
 • брат (имн.) да (сврз.)
 • век (имн.) да (сврз.)
 • готовност (имн.) да (сврз.)
 • девојка (имн.) да (сврз.)
 • дрво (имн.) да (сврз.)
 • заб (имн.) да (сврз.)
 • задача (имн.) да (сврз.)
 • заповед (имн.) да (сврз.)
 • здив (имн.) да (сврз.)
 • искушение (имн.) да (сврз.)
 • леб (имн.) да (сврз.)
 • мир (имн.) да (сврз.)
 • млеко (имн.) да (сврз.)
 • настојување (имн.) да (сврз.)
 • невеста (имн.) да (сврз.)
 • непријател (имн.) да (сврз.)
 • нож (имн.) да (сврз.)
 • одбивање (имн.) да (сврз.)
 • оружје (имн.) да (сврз.)
 • пиле (имн.) да (сврз.)
 • писмо (имн.) да (сврз.)
 • повод (имн.) да (сврз.)
 • помисла (имн.) да (сврз.)
 • поп (имн.) да (сврз.)
 • порив (имн.) да (сврз.)
 • сестра (имн.) да (сврз.)
 • сигурност (имн.) да (сврз.)
 • ситуација (имн.) да (сврз.)
 • суд (имн.) да (сврз.)
 • вечер (имн.) да (сврз.)
 • војник (имн.) да (сврз.)
 • војска (имн.) да (сврз.)
 • гостин (имн.) да (сврз.)
 • добиток (имн.) да (сврз.)
 • другар (имн.) да (сврз.)
 • друго (имн.) да (сврз.)
 • идеја (имн.) да (сврз.)
 • интелигенција (имн.) да (сврз.)
 • кожа (имн.) да (сврз.)
 • кураж (имн.) да (сврз.)
 • лага (имн.) да (сврз.)
 • месо (имн.) да (сврз.)
 • море (имн.) да (сврз.)
 • навика (имн.) да (сврз.)
 • недела (имн.) да (сврз.)
 • нива (имн.) да (сврз.)
 • ниет (имн.) да (сврз.)
 • обврска (имн.) да (сврз.)
 • пазар (имн.) да (сврз.)
 • памет (имн.) да (сврз.)
 • план (имн.) да (сврз.)
 • поле (имн.) да (сврз.)
 • работодавач (имн.) да (сврз.)
 • рана (имн.) да (сврз.)
 • снага (имн.) да (сврз.)
 • сретсело (имн.) да (сврз.)
 • чувство (имн.) да (сврз.)
 • ангел (имн.) да (сврз.)
 • бавча (имн.) да (сврз.)
 • барање (имн.) да (сврз.)
 • внук (имн.) да (сврз.)
 • воздух (имн.) да (сврз.)
 • волк (имн.) да (сврз.)
 • газ (имн.) да (сврз.)
 • гранка (имн.) да (сврз.)
 • движење (имн.) да (сврз.)
 • девојче (имн.) да (сврз.)
 • договор (имн.) да (сврз.)
 • жар (имн.) да (сврз.)
 • зима (имн.) да (сврз.)
 • име (имн.) да (сврз.)
 • инстинкт (имн.) да (сврз.)
 • исчекување (имн.) да (сврз.)
 • ишарет (имн.) да (сврз.)
 • касмет (имн.) да (сврз.)
 • кафе (имн.) да (сврз.)
 • комитет (имн.) да (сврз.)
 • куршум (имн.) да (сврз.)
 • мачка (имн.) да (сврз.)
 • мајстор (имн.) да (сврз.)
 • минато (имн.) да (сврз.)
 • нагон (имн.) да (сврз.)
 • нокот (имн.) да (сврз.)
 • нос (имн.) да (сврз.)
 • овца (имн.) да (сврз.)
 • општество (имн.) да (сврз.)
 • пепел (имн.) да (сврз.)
 • пес (имн.) да (сврз.)
 • свадба (имн.) да (сврз.)
 • светлина (имн.) да (сврз.)
 • свеќа (имн.) да (сврз.)
 • сенка (имн.) да (сврз.)
 • снег (имн.) да (сврз.)
 • страст (имн.) да (сврз.)
 • судбина (имн.) да (сврз.)
 • тело (имн.) да (сврз.)
 • треска (имн.) да (сврз.)
 • удар (имн.) да (сврз.)
 • учител (имн.) да (сврз.)
 • Турчин (имн.) да (сврз.)
 • аманет (имн.) да (сврз.)
 • амбиција (имн.) да (сврз.)
 • аскер (имн.) да (сврз.)
 • баба (имн.) да (сврз.)
 • болест (имн.) да (сврз.)
 • борба (имн.) да (сврз.)
 • ветар (имн.) да (сврз.)
 • влакно (имн.) да (сврз.)
 • воз (имн.) да (сврз.)
 • враг (имн.) да (сврз.)
 • господин (имн.) да (сврз.)
 • грб (имн.) да (сврз.)
 • грев (имн.) да (сврз.)
 • грижа (имн.) да (сврз.)
 • група (имн.) да (сврз.)
 • дарба (имн.) да (сврз.)
 • дланка (имн.) да (сврз.)
 • дно (имн.) да (сврз.)
 • дозвола (имн.) да (сврз.)
 • дупка (имн.) да (сврз.)
 • душман (имн.) да (сврз.)
 • езеро (имн.) да (сврз.)
 • жила (имн.) да (сврз.)
 • жител (имн.) да (сврз.)
 • задоволство (имн.) да (сврз.)
 • закон (имн.) да (сврз.)
 • змија (имн.) да (сврз.)
 • извор (имн.) да (сврз.)
 • илузија (имн.) да (сврз.)
 • историја (имн.) да (сврз.)
 • карпа (имн.) да (сврз.)
 • кибрит (имн.) да (сврз.)
 • клуч (имн.) да (сврз.)
 • книга (имн.) да (сврз.)
 • ковчег (имн.) да (сврз.)
 • коса (имн.) да (сврз.)
 • кујна (имн.) да (сврз.)
 • лаф (имн.) да (сврз.)
 • лек (имн.) да (сврз.)
 • лето (имн.) да (сврз.)
 • ливада (имн.) да (сврз.)
 • лист (имн.) да (сврз.)
 • личност (имн.) да (сврз.)
 • лошо (имн.) да (сврз.)
 • магаре (имн.) да (сврз.)
 • маса (имн.) да (сврз.)
 • месец (имн.) да (сврз.)
 • мечка (имн.) да (сврз.)
 • мисија (имн.) да (сврз.)
 • мозок (имн.) да (сврз.)
 • молк (имн.) да (сврз.)
 • мува (имн.) да (сврз.)
 • население (имн.) да (сврз.)
 • небе (имн.) да (сврз.)
 • нокт (имн.) да (сврз.)
 • образ (имн.) да (сврз.)
 • омраза (имн.) да (сврз.)
 • орев (имн.) да (сврз.)
 • основа (имн.) да (сврз.)
 • планина (имн.) да (сврз.)
 • плеќи (имн.) да (сврз.)
 • полиција (имн.) да (сврз.)
 • помош (имн.) да (сврз.)
 • постела (имн.) да (сврз.)
 • празник (имн.) да (сврз.)
 • предлог (имн.) да (сврз.)
 • привилегија (имн.) да (сврз.)
 • пријател (имн.) да (сврз.)
 • проблем (имн.) да (сврз.)
 • разговор (имн.) да (сврз.)
 • родител (имн.) да (сврз.)
 • секира (имн.) да (сврз.)
 • синџир (имн.) да (сврз.)
 • скала (имн.) да (сврз.)
 • служба (имн.) да (сврз.)
 • сметка (имн.) да (сврз.)
 • снаа (имн.) да (сврз.)
 • софра (имн.) да (сврз.)
 • срамота (имн.) да (сврз.)
 • тенденција (имн.) да (сврз.)
 • трева (имн.) да (сврз.)
 • улога (имн.) да (сврз.)
 • умешност (имн.) да (сврз.)
 • чад (имн.) да (сврз.)
 • чекор (имн.) да (сврз.)
 • чупе (имн.) да (сврз.)
 • јајце (имн.) да (сврз.)
 • ќерка (имн.) да (сврз.)
 • Ѓуптин (имн.) да (сврз.)
 • Алах (имн.) да (сврз.)
 • Велигден (имн.) да (сврз.)
 • Евреин (имн.) да (сврз.)
 • акција (имн.) да (сврз.)
 • аргат (имн.) да (сврз.)
 • бес (имн.) да (сврз.)
 • бескрај (имн.) да (сврз.)
 • боже (имн.) да (сврз.)
 • боја (имн.) да (сврз.)
 • брак (имн.) да (сврз.)
 • брашно (имн.) да (сврз.)
 • буква (имн.) да (сврз.)
 • бунар (имн.) да (сврз.)
 • вагон (имн.) да (сврз.)
 • вера (имн.) да (сврз.)
 • веројатност (имн.) да (сврз.)
 • вечера (имн.) да (сврз.)
 • волшебник (имн.) да (сврз.)
 • врапче (имн.) да (сврз.)
 • врв (имн.) да (сврз.)
 • вулкан (имн.) да (сврз.)
 • гаќи (имн.) да (сврз.)
 • граница (имн.) да (сврз.)
 • гробишта (имн.) да (сврз.)
 • гром (имн.) да (сврз.)
 • двор (имн.) да (сврз.)
 • добиче (имн.) да (сврз.)
 • должност (имн.) да (сврз.)
 • дрога (имн.) да (сврз.)
 • друштво (имн.) да (сврз.)
 • дух (имн.) да (сврз.)
 • дуќан (имн.) да (сврз.)
 • забрана (имн.) да (сврз.)
 • знаење (имн.) да (сврз.)
 • зорт (имн.) да (сврз.)
 • игла (имн.) да (сврз.)
 • игра (имн.) да (сврз.)
 • изговор (имн.) да (сврз.)
 • интерес (имн.) да (сврз.)
 • иронија (имн.) да (сврз.)
 • исправа (имн.) да (сврз.)
 • кал (имн.) да (сврз.)
 • камбана (имн.) да (сврз.)
 • ковче (имн.) да (сврз.)
 • команда (имн.) да (сврз.)
 • командант (имн.) да (сврз.)
 • конак (имн.) да (сврз.)
 • конец (имн.) да (сврз.)
 • кошула (имн.) да (сврз.)
 • крст (имн.) да (сврз.)
 • круг (имн.) да (сврз.)
 • лик (имн.) да (сврз.)
 • линија (имн.) да (сврз.)
 • мама (имн.) да (сврз.)
 • манастир (имн.) да (сврз.)
 • маѓија (имн.) да (сврз.)
 • мед (имн.) да (сврз.)
 • мерка (имн.) да (сврз.)
 • момче (имн.) да (сврз.)
 • мрак (имн.) да (сврз.)
 • мрша (имн.) да (сврз.)
 • музика (имн.) да (сврз.)
 • надоместок (имн.) да (сврз.)
 • наречје (имн.) да (сврз.)
 • насмевка (имн.) да (сврз.)
 • несреќа (имн.) да (сврз.)
 • облак (имн.) да (сврз.)
 • огин (имн.) да (сврз.)
 • огниште (имн.) да (сврз.)
 • орел (имн.) да (сврз.)
 • оро (имн.) да (сврз.)
 • офицер (имн.) да (сврз.)
 • пазува (имн.) да (сврз.)
 • патрола (имн.) да (сврз.)
 • пенџере (имн.) да (сврз.)
 • пиво (имн.) да (сврз.)
 • пиштол (имн.) да (сврз.)
 • пламен (имн.) да (сврз.)
 • плод (имн.) да (сврз.)
 • половина (имн.) да (сврз.)
 • постапка (имн.) да (сврз.)
 • пот (имн.) да (сврз.)
 • правда (имн.) да (сврз.)
 • прачка (имн.) да (сврз.)
 • прашање (имн.) да (сврз.)
 • предупредување (имн.) да (сврз.)
 • препорака (имн.) да (сврз.)
 • пресуда (имн.) да (сврз.)
 • претпоставка (имн.) да (сврз.)
 • претседател (имн.) да (сврз.)
 • приказна (имн.) да (сврз.)
 • публика (имн.) да (сврз.)
 • раме (имн.) да (сврз.)
 • расположение (имн.) да (сврз.)
 • род (имн.) да (сврз.)
 • сват (имн.) да (сврз.)
 • светец (имн.) да (сврз.)
 • семе (имн.) да (сврз.)
 • семејство (имн.) да (сврз.)
 • сејмен (имн.) да (сврз.)
 • скеле (имн.) да (сврз.)
 • скутина (имн.) да (сврз.)
 • слабост (имн.) да (сврз.)
 • слика (имн.) да (сврз.)
 • совет (имн.) да (сврз.)
 • сол (имн.) да (сврз.)
 • спремност (имн.) да (сврз.)
 • средба (имн.) да (сврз.)
 • средство (имн.) да (сврз.)
 • стакло (имн.) да (сврз.)
 • старец (имн.) да (сврз.)
 • стебло (имн.) да (сврз.)
 • стока (имн.) да (сврз.)
 • стол (имн.) да (сврз.)
 • стражар (имн.) да (сврз.)
 • стреа (имн.) да (сврз.)
 • стремеж (имн.) да (сврз.)
 • тешкотија (имн.) да (сврз.)
 • трем (имн.) да (сврз.)
 • убавина (имн.) да (сврз.)
 • умеење (имн.) да (сврз.)
 • храна (имн.) да (сврз.)
 • цвет (имн.) да (сврз.)
 • цвеќе (имн.) да (сврз.)
 • чаре (имн.) да (сврз.)
 • чудо (имн.) да (сврз.)
 • ѓубре (имн.) да (сврз.)
 • ѕвезда (имн.) да (сврз.)
 • јаболко (имн.) да (сврз.)
 • јаве (имн.) да (сврз.)
 • јадење (имн.) да (сврз.)
 • ќесе (имн.) да (сврз.)
 • џип (имн.) да (сврз.)
 • Балкан (имн.) да (сврз.)
 • Божик (имн.) да (сврз.)
 • Бугарин (имн.) да (сврз.)
 • Циган (имн.) да (сврз.)
 • абер (имн.) да (сврз.)
 • авион (имн.) да (сврз.)
 • аир (имн.) да (сврз.)
 • алишта (имн.) да (сврз.)
 • амбар (имн.) да (сврз.)
 • ан (имн.) да (сврз.)
 • анализа (имн.) да (сврз.)
 • ајван (имн.) да (сврз.)
 • битка (имн.) да (сврз.)
 • бичкиџија (имн.) да (сврз.)
 • благо (имн.) да (сврз.)
 • блесок (имн.) да (сврз.)
 • богородица (имн.) да (сврз.)
 • болен (имн.) да (сврз.)
 • болничар (имн.) да (сврз.)
 • борина (имн.) да (сврз.)
 • братче (имн.) да (сврз.)
 • брзање (имн.) да (сврз.)
 • брзина (имн.) да (сврз.)
 • булук (имн.) да (сврз.)
 • венче (имн.) да (сврз.)
 • виделина (имн.) да (сврз.)
 • височина (имн.) да (сврз.)
 • вистина (имн.) да (сврз.)
 • внимание (имн.) да (сврз.)
 • возврат (имн.) да (сврз.)
 • вол (имн.) да (сврз.)
 • волчица (имн.) да (сврз.)
 • вошка (имн.) да (сврз.)
 • војвода (имн.) да (сврз.)
 • врат (имн.) да (сврз.)
 • вредност (имн.) да (сврз.)
 • галеб (имн.) да (сврз.)
 • гламна (имн.) да (сврз.)
 • гној (имн.) да (сврз.)
 • говор (имн.) да (сврз.)
 • голгота (имн.) да (сврз.)
 • господар (имн.) да (сврз.)
 • грло (имн.) да (сврз.)
 • гробар (имн.) да (сврз.)
 • гропче (имн.) да (сврз.)
 • гуша (имн.) да (сврз.)
 • дамка (имн.) да (сврз.)
 • даскал (имн.) да (сврз.)
 • дел (имн.) да (сврз.)
 • дело (имн.) да (сврз.)
 • детаљ (имн.) да (сврз.)
 • дечиња (имн.) да (сврз.)
 • дејност (имн.) да (сврз.)
 • динар (имн.) да (сврз.)
 • доба (имн.) да (сврз.)
 • добрина (имн.) да (сврз.)
 • домар (имн.) да (сврз.)
 • дроб (имн.) да (сврз.)
 • дружина (имн.) да (сврз.)
 • его (имн.) да (сврз.)
 • единица (имн.) да (сврз.)
 • едно (имн.) да (сврз.)
 • елен (имн.) да (сврз.)
 • ерген (имн.) да (сврз.)
 • есен (имн.) да (сврз.)
 • жаба (имн.) да (сврз.)
 • животно (имн.) да (сврз.)
 • жица (имн.) да (сврз.)
 • жртвување (имн.) да (сврз.)
 • заем (имн.) да (сврз.)
 • залак (имн.) да (сврз.)
 • замав (имн.) да (сврз.)
 • занес (имн.) да (сврз.)
 • заптија (имн.) да (сврз.)
 • затвор (имн.) да (сврз.)
 • зајак (имн.) да (сврз.)
 • звук (имн.) да (сврз.)
 • зграда (имн.) да (сврз.)
 • земник (имн.) да (сврз.)
 • злато (имн.) да (сврз.)
 • зло (имн.) да (сврз.)
 • зрно (имн.) да (сврз.)
 • иднина (имн.) да (сврз.)
 • израз (имн.) да (сврз.)
 • изјава (имн.) да (сврз.)
 • интервенција (имн.) да (сврз.)
 • иследник (имн.) да (сврз.)
 • казна (имн.) да (сврз.)
 • камион (имн.) да (сврз.)
 • камче (имн.) да (сврз.)
 • карта (имн.) да (сврз.)
 • кафеана (имн.) да (сврз.)
 • квечерина (имн.) да (сврз.)
 • келнер (имн.) да (сврз.)
 • килим (имн.) да (сврз.)
 • клиент (имн.) да (сврз.)
 • клун (имн.) да (сврз.)
 • клупа (имн.) да (сврз.)
 • кобила (имн.) да (сврз.)
 • козар (имн.) да (сврз.)
 • колиба (имн.) да (сврз.)
 • колона (имн.) да (сврз.)
 • компир (имн.) да (сврз.)
 • комшија (имн.) да (сврз.)
 • копнеж (имн.) да (сврз.)
 • костен (имн.) да (сврз.)
 • крал (имн.) да (сврз.)
 • кревет (имн.) да (сврз.)
 • критичар (имн.) да (сврз.)
 • крпа (имн.) да (сврз.)
 • кртечина (имн.) да (сврз.)
 • круша (имн.) да (сврз.)
 • кукавичлук (имн.) да (сврз.)
 • кула (имн.) да (сврз.)
 • кум (имн.) да (сврз.)
 • кучка (имн.) да (сврз.)
 • лавина (имн.) да (сврз.)
 • лажица (имн.) да (сврз.)
 • ластовица (имн.) да (сврз.)
 • лајно (имн.) да (сврз.)
 • ледина (имн.) да (сврз.)
 • лекар (имн.) да (сврз.)
 • лес (имн.) да (сврз.)
 • лира (имн.) да (сврз.)
 • лисица (имн.) да (сврз.)
 • лудило (имн.) да (сврз.)
 • луле (имн.) да (сврз.)
 • луња (имн.) да (сврз.)
 • маало (имн.) да (сврз.)
 • марка (имн.) да (сврз.)
 • маст (имн.) да (сврз.)
 • материјал (имн.) да (сврз.)
 • машко (имн.) да (сврз.)
 • мајче (имн.) да (сврз.)
 • мев (имн.) да (сврз.)
 • меше (имн.) да (сврз.)
 • милина (имн.) да (сврз.)
 • минута (имн.) да (сврз.)
 • младост (имн.) да (сврз.)
 • молба (имн.) да (сврз.)
 • молер (имн.) да (сврз.)
 • молив (имн.) да (сврз.)
 • молња (имн.) да (сврз.)
 • мома (имн.) да (сврз.)
 • мотика (имн.) да (сврз.)
 • мрежа (имн.) да (сврз.)
 • мртовец (имн.) да (сврз.)
 • муабет (имн.) да (сврз.)
 • муцка (имн.) да (сврз.)
 • намена (имн.) да (сврз.)
 • напрегање (имн.) да (сврз.)
 • наркоман (имн.) да (сврз.)
 • насока (имн.) да (сврз.)
 • настан (имн.) да (сврз.)
 • нација (имн.) да (сврз.)
 • несреќник (имн.) да (сврз.)
 • нетрпение (имн.) да (сврз.)
 • неуспех (имн.) да (сврз.)
 • овластување (имн.) да (сврз.)
 • огледало (имн.) да (сврз.)
 • одговор (имн.) да (сврз.)
 • одек (имн.) да (сврз.)
 • одмор (имн.) да (сврз.)
 • околина (имн.) да (сврз.)
 • опинок (имн.) да (сврз.)
 • организација (имн.) да (сврз.)
 • ороспија (имн.) да (сврз.)
 • орце (имн.) да (сврз.)
 • пакост (имн.) да (сврз.)
 • палата (имн.) да (сврз.)
 • пара (имн.) да (сврз.)
 • партија (имн.) да (сврз.)
 • пауза (имн.) да (сврз.)
 • перница (имн.) да (сврз.)
 • петел (имн.) да (сврз.)
 • пипер (имн.) да (сврз.)
 • писател (имн.) да (сврз.)
 • под (имн.) да (сврз.)
 • пожар (имн.) да (сврз.)
 • пожарникар (имн.) да (сврз.)
 • позиција (имн.) да (сврз.)
 • покана (имн.) да (сврз.)
 • покривач (имн.) да (сврз.)
 • политика (имн.) да (сврз.)
 • полноќ (имн.) да (сврз.)
 • порта (имн.) да (сврз.)
 • потекло (имн.) да (сврз.)
 • поточе (имн.) да (сврз.)
 • поттик (имн.) да (сврз.)
 • појас (имн.) да (сврз.)
 • предел (имн.) да (сврз.)
 • предизвик (имн.) да (сврз.)
 • предмет (имн.) да (сврз.)
 • предност (имн.) да (сврз.)
 • предрасуда (имн.) да (сврз.)
 • претензија (имн.) да (сврз.)
 • прикаска (имн.) да (сврз.)
 • пример (имн.) да (сврз.)
 • приправник (имн.) да (сврз.)
 • проклетство (имн.) да (сврз.)
 • промена (имн.) да (сврз.)
 • пропаганда (имн.) да (сврз.)
 • простор (имн.) да (сврз.)
 • прошетка (имн.) да (сврз.)
 • прошка (имн.) да (сврз.)
 • пустина (имн.) да (сврз.)
 • разбојник (имн.) да (сврз.)
 • рамено (имн.) да (сврз.)
 • раска (имн.) да (сврз.)
 • расправа (имн.) да (сврз.)
 • растојание (имн.) да (сврз.)
 • револуција (имн.) да (сврз.)
 • режисер (имн.) да (сврз.)
 • рид (имн.) да (сврз.)
 • ризик (имн.) да (сврз.)
 • роб (имн.) да (сврз.)
 • роднина (имн.) да (сврз.)
 • рожба (имн.) да (сврз.)
 • саат (имн.) да (сврз.)
 • сабота (имн.) да (сврз.)
 • самотија (имн.) да (сврз.)
 • свест (имн.) да (сврз.)
 • светло (имн.) да (сврз.)
 • свиња (имн.) да (сврз.)
 • седница (имн.) да (сврз.)
 • сектор (имн.) да (сврз.)
 • сено (имн.) да (сврз.)
 • сиромав (имн.) да (сврз.)
 • славеј (имн.) да (сврз.)
 • слама (имн.) да (сврз.)
 • слон (имн.) да (сврз.)
 • слуга (имн.) да (сврз.)
 • смешка (имн.) да (сврз.)
 • сноп (имн.) да (сврз.)
 • соба (имн.) да (сврз.)
 • собрание (имн.) да (сврз.)
 • согласност (имн.) да (сврз.)
 • сограѓанин (имн.) да (сврз.)
 • сокак (имн.) да (сврз.)
 • сомун (имн.) да (сврз.)
 • сонародник (имн.) да (сврз.)
 • спас (имн.) да (сврз.)
 • спомен (имн.) да (сврз.)
 • сталинизам (имн.) да (сврз.)
 • стан (имн.) да (сврз.)
 • стап (имн.) да (сврз.)
 • странец (имн.) да (сврз.)
 • странка (имн.) да (сврз.)
 • суварија (имн.) да (сврз.)
 • табиет (имн.) да (сврз.)
 • талент (имн.) да (сврз.)
 • тежина (имн.) да (сврз.)
 • текст (имн.) да (сврз.)
 • теле (имн.) да (сврз.)
 • терен (имн.) да (сврз.)
 • триумф (имн.) да (сврз.)
 • трн (имн.) да (сврз.)
 • труп (имн.) да (сврз.)
 • туѓина (имн.) да (сврз.)
 • уметник (имн.) да (сврз.)
 • умирачка (имн.) да (сврз.)
 • уплав (имн.) да (сврз.)
 • урда (имн.) да (сврз.)
 • услуга (имн.) да (сврз.)
 • утрина (имн.) да (сврз.)
 • утро (имн.) да (сврз.)
 • утроба (имн.) да (сврз.)
 • учесник (имн.) да (сврз.)
 • фамилија (имн.) да (сврз.)
 • филм (имн.) да (сврз.)
 • филозоф (имн.) да (сврз.)
 • фронт (имн.) да (сврз.)
 • ходник (имн.) да (сврз.)
 • цар (имн.) да (сврз.)
 • царство (имн.) да (сврз.)
 • цевка (имн.) да (сврз.)
 • цигара (имн.) да (сврз.)
 • црв (имн.) да (сврз.)
 • црево (имн.) да (сврз.)
 • црница (имн.) да (сврз.)
 • чавка (имн.) да (сврз.)
 • чаршија (имн.) да (сврз.)
 • чевел (имн.) да (сврз.)
 • челад (имн.) да (сврз.)
 • челник (имн.) да (сврз.)
 • чело (имн.) да (сврз.)
 • чешма (имн.) да (сврз.)
 • читател (имн.) да (сврз.)
 • човештво (имн.) да (сврз.)
 • чорап (имн.) да (сврз.)
 • чорбаџија (имн.) да (сврз.)
 • шише (имн.) да (сврз.)
 • шофер (имн.) да (сврз.)
 • штрек (имн.) да (сврз.)
 • ѕвонец (имн.) да (сврз.)
 • ѕвоно (имн.) да (сврз.)
 • јавност (имн.) да (сврз.)
 • јаз (имн.) да (сврз.)
 • јатаган (имн.) да (сврз.)
 • јатак (имн.) да (сврз.)
 • љубопитство (имн.) да (сврз.)
 • ќепенок (имн.) да (сврз.)
 • џандар (имн.) да (сврз.)
 • џелат (имн.) да (сврз.)
 • џенем (имн.) да (сврз.)
 • Ѓурѓовден (имн.) да (сврз.)
 • Американец (имн.) да (сврз.)
 • Арнаут (имн.) да (сврз.)
 • Божиќ (имн.) да (сврз.)
 • Бразилка (имн.) да (сврз.)
 • Грк (имн.) да (сврз.)
 • Европеец (имн.) да (сврз.)
 • Македонка (имн.) да (сврз.)
 • Мариовец (имн.) да (сврз.)
 • Палестина (имн.) да (сврз.)
 • Преспанец (имн.) да (сврз.)
 • Србин (имн.) да (сврз.)
 • Французинка (имн.) да (сврз.)
 • Христос (имн.) да (сврз.)
 • Циганка (имн.) да (сврз.)
 • Швеѓанец (имн.) да (сврз.)
 • автобиографија (имн.) да (сврз.)
 • автобус (имн.) да (сврз.)
 • автор (имн.) да (сврз.)
 • ага (имн.) да (сврз.)
 • агент (имн.) да (сврз.)
 • адвентист (имн.) да (сврз.)
 • адвокат (имн.) да (сврз.)
 • адет (имн.) да (сврз.)
 • администрација (имн.) да (сврз.)
 • акропол (имн.) да (сврз.)
 • акшам (имн.) да (сврз.)
 • алва (имн.) да (сврз.)
 • алигатор (имн.) да (сврз.)
 • алчност (имн.) да (сврз.)
 • ангарија (имн.) да (сврз.)
 • андарт (имн.) да (сврз.)
 • анџариште (имн.) да (сврз.)
 • апарат (имн.) да (сврз.)
 • апотеоза (имн.) да (сврз.)
 • април (имн.) да (сврз.)
 • апсана (имн.) да (сврз.)
 • арабаџија (имн.) да (сврз.)
 • арангел (имн.) да (сврз.)
 • армија (имн.) да (сврз.)
 • археолог (имн.) да (сврз.)
 • архиепископ (имн.) да (сврз.)
 • асистент (имн.) да (сврз.)
 • аспирација (имн.) да (сврз.)
 • астма (имн.) да (сврз.)
 • ат (имн.) да (сврз.)
 • атака (имн.) да (сврз.)
 • атентат (имн.) да (сврз.)
 • атер (имн.) да (сврз.)
 • атерирање (имн.) да (сврз.)
 • аѓутант (имн.) да (сврз.)
 • бабичка (имн.) да (сврз.)
 • балканолог (имн.) да (сврз.)
 • балкон (имн.) да (сврз.)
 • банда (имн.) да (сврз.)
 • банка (имн.) да (сврз.)
 • барут (имн.) да (сврз.)
 • бастра (имн.) да (сврз.)
 • батакчија (имн.) да (сврз.)
 • бег (имн.) да (сврз.)
 • беда (имн.) да (сврз.)
 • бедем (имн.) да (сврз.)
 • бездна (имн.) да (сврз.)
 • белевче (имн.) да (сврз.)
 • бендисување (имн.) да (сврз.)
 • бербер (имн.) да (сврз.)
 • бериќет (имн.) да (сврз.)
 • бесконечен (имн.) да (сврз.)
 • беспатица (имн.) да (сврз.)
 • беља (имн.) да (сврз.)
 • беќар (имн.) да (сврз.)
 • библиотека (имн.) да (сврз.)
 • билет (имн.) да (сврз.)
 • билмез (имн.) да (сврз.)
 • билтен (имн.) да (сврз.)
 • биниш (имн.) да (сврз.)
 • биомаса (имн.) да (сврз.)
 • бира (имн.) да (сврз.)
 • битолчанец (имн.) да (сврз.)
 • бифе (имн.) да (сврз.)
 • бишка (имн.) да (сврз.)
 • благодарен (имн.) да (сврз.)
 • благост (имн.) да (сврз.)
 • блуза (имн.) да (сврз.)
 • богатство (имн.) да (сврз.)
 • болница (имн.) да (сврз.)
 • бонбон (имн.) да (сврз.)
 • борија (имн.) да (сврз.)
 • босилек (имн.) да (сврз.)
 • бој (имн.) да (сврз.)
 • брав (имн.) да (сврз.)
 • брада (имн.) да (сврз.)
 • бразда (имн.) да (сврз.)
 • бран (имн.) да (сврз.)
 • брана (имн.) да (сврз.)
 • братство (имн.) да (сврз.)
 • бреза (имн.) да (сврз.)
 • бригадир (имн.) да (сврз.)
 • бричење (имн.) да (сврз.)
 • брод (имн.) да (сврз.)
 • бубачка (имн.) да (сврз.)
 • будала (имн.) да (сврз.)
 • будност (имн.) да (сврз.)
 • букар (имн.) да (сврз.)
 • буквар (имн.) да (сврз.)
 • булдожер (имн.) да (сврз.)
 • бунда (имн.) да (сврз.)
 • буниште (имн.) да (сврз.)
 • бункер (имн.) да (сврз.)
 • бунтовник (имн.) да (сврз.)
 • бутка (имн.) да (сврз.)
 • вага (имн.) да (сврз.)
 • ваганка (имн.) да (сврз.)
 • вада (имн.) да (сврз.)
 • валија (имн.) да (сврз.)
 • валог (имн.) да (сврз.)
 • вар (имн.) да (сврз.)
 • вдовец (имн.) да (сврз.)
 • великан (имн.) да (сврз.)
 • велосипед (имн.) да (сврз.)
 • вена (имн.) да (сврз.)
 • верност (имн.) да (сврз.)
 • верување (имн.) да (сврз.)
 • ветка (имн.) да (сврз.)
 • ветре (имн.) да (сврз.)
 • ветриште (имн.) да (сврз.)
 • вештак (имн.) да (сврз.)
 • веѓа (имн.) да (сврз.)
 • виза (имн.) да (сврз.)
 • визба (имн.) да (сврз.)
 • вика (имн.) да (сврз.)
 • викање (имн.) да (сврз.)
 • вилает (имн.) да (сврз.)
 • вина (имн.) да (сврз.)
 • вино (имн.) да (сврз.)
 • витрина (имн.) да (сврз.)
 • виљушка (имн.) да (сврз.)
 • влага (имн.) да (сврз.)
 • владеење (имн.) да (сврз.)
 • влакненце (имн.) да (сврз.)
 • влез (имн.) да (сврз.)
 • влечење (имн.) да (сврз.)
 • вовед (имн.) да (сврз.)
 • водица (имн.) да (сврз.)
 • водичка (имн.) да (сврз.)
 • водоскок (имн.) да (сврз.)
 • воздишка (имн.) да (сврз.)
 • возење (имн.) да (сврз.)
 • возможен (имн.) да (сврз.)
 • возобнова (имн.) да (сврз.)
 • волна (имн.) да (сврз.)
 • восок (имн.) да (сврз.)
 • востание (имн.) да (сврз.)
 • востаник (имн.) да (сврз.)
 • впечаток (имн.) да (сврз.)
 • врана (имн.) да (сврз.)
 • враќање (имн.) да (сврз.)
 • вреќа (имн.) да (сврз.)
 • врсник (имн.) да (сврз.)
 • вршник (имн.) да (сврз.)
 • вујко (имн.) да (сврз.)
 • вход (имн.) да (сврз.)
 • гавран (имн.) да (сврз.)
 • газдарица (имн.) да (сврз.)
 • галија (имн.) да (сврз.)
 • гаранција (имн.) да (сврз.)
 • гарда (имн.) да (сврз.)
 • гардист (имн.) да (сврз.)
 • гаф (имн.) да (сврз.)
 • гајда (имн.) да (сврз.)
 • гајле (имн.) да (сврз.)
 • гемија (имн.) да (сврз.)
 • генерал (имн.) да (сврз.)
 • гест (имн.) да (сврз.)
 • главица (имн.) да (сврз.)
 • гласник (имн.) да (сврз.)
 • гледач (имн.) да (сврз.)
 • гледање (имн.) да (сврз.)
 • глувче (имн.) да (сврз.)
 • глупост (имн.) да (сврз.)
 • глутница (имн.) да (сврз.)
 • глушец (имн.) да (сврз.)
 • говедар (имн.) да (сврз.)
 • говедо (имн.) да (сврз.)
 • говорница (имн.) да (сврз.)
 • големец (имн.) да (сврз.)
 • големина (имн.) да (сврз.)
 • голиштарец (имн.) да (сврз.)
 • голтар (имн.) да (сврз.)
 • гомно (имн.) да (сврз.)
 • горештина (имн.) да (сврз.)
 • горчина (имн.) да (сврз.)
 • готвење (имн.) да (сврз.)
 • грабливка (имн.) да (сврз.)
 • гравитација (имн.) да (сврз.)
 • градежништво (имн.) да (сврз.)
 • градина (имн.) да (сврз.)
 • гратче (имн.) да (сврз.)
 • гребнатинка (имн.) да (сврз.)
 • гревота (имн.) да (сврз.)
 • греда (имн.) да (сврз.)
 • грешка (имн.) да (сврз.)
 • грозје (имн.) да (сврз.)
 • грст (имн.) да (сврз.)
 • грутка (имн.) да (сврз.)
 • грч (имн.) да (сврз.)
 • гугучка (имн.) да (сврз.)
 • гумно (имн.) да (сврз.)
 • гуња (имн.) да (сврз.)
 • дада (имн.) да (сврз.)
 • дадаизам (имн.) да (сврз.)
 • далга (имн.) да (сврз.)
 • данок (имн.) да (сврз.)
 • дедо (имн.) да (сврз.)
 • делче (имн.) да (сврз.)
 • десетар (имн.) да (сврз.)
 • дивина (имн.) да (сврз.)
 • дим (имн.) да (сврз.)
 • динамит (имн.) да (сврз.)
 • дистанца (имн.) да (сврз.)
 • длапка (имн.) да (сврз.)
 • доброволец (имн.) да (сврз.)
 • доилка (имн.) да (сврз.)
 • доктор (имн.) да (сврз.)
 • долг (имн.) да (сврз.)
 • долговечност (имн.) да (сврз.)
 • должник (имн.) да (сврз.)
 • долче (имн.) да (сврз.)
 • дом (имн.) да (сврз.)
 • дома (имн.) да (сврз.)
 • домаќин (имн.) да (сврз.)
 • домаќинка (имн.) да (сврз.)
 • доминација (имн.) да (сврз.)
 • допир (имн.) да (сврз.)
 • допуштање (имн.) да (сврз.)
 • досетка (имн.) да (сврз.)
 • дојка (имн.) да (сврз.)
 • дојница (имн.) да (сврз.)
 • драма (имн.) да (сврз.)
 • дрвосечач (имн.) да (сврз.)
 • дрвце (имн.) да (сврз.)
 • дремка (имн.) да (сврз.)
 • државник (имн.) да (сврз.)
 • држач (имн.) да (сврз.)
 • дрогирање (имн.) да (сврз.)
 • дрскост (имн.) да (сврз.)
 • дршка (имн.) да (сврз.)
 • дувало (имн.) да (сврз.)
 • дувло (имн.) да (сврз.)
 • дует (имн.) да (сврз.)
 • егзил (имн.) да (сврз.)
 • единак (имн.) да (сврз.)
 • еким (имн.) да (сврз.)
 • експеримент (имн.) да (сврз.)
 • експлозија (имн.) да (сврз.)
 • екстаза (имн.) да (сврз.)
 • елан (имн.) да (сврз.)
 • емоција (имн.) да (сврз.)
 • енергија (имн.) да (сврз.)
 • ентузијазам (имн.) да (сврз.)
 • етникум (имн.) да (сврз.)
 • жали (имн.) да (сврз.)
 • жапче (имн.) да (сврз.)
 • жед (имн.) да (сврз.)
 • жедност (имн.) да (сврз.)
 • желад (имн.) да (сврз.)
 • железо (имн.) да (сврз.)
 • женка (имн.) да (сврз.)
 • женско (имн.) да (сврз.)
 • жерав (имн.) да (сврз.)
 • жестина (имн.) да (сврз.)
 • жетва (имн.) да (сврз.)
 • живее (имн.) да (сврз.)
 • живец (имн.) да (сврз.)
 • жизнерадосност (имн.) да (сврз.)
 • жилет (имн.) да (сврз.)
 • житце (имн.) да (сврз.)
 • жолчка (имн.) да (сврз.)
 • жртва (имн.) да (сврз.)
 • забелешка (имн.) да (сврз.)
 • забец (имн.) да (сврз.)
 • забит (имн.) да (сврз.)
 • завет (имн.) да (сврз.)
 • завивање (имн.) да (сврз.)
 • завод (имн.) да (сврз.)
 • заговор (имн.) да (сврз.)
 • задолжување (имн.) да (сврз.)
 • заемка (имн.) да (сврз.)
 • законодавец (имн.) да (сврз.)
 • залет (имн.) да (сврз.)
 • заложба (имн.) да (сврз.)
 • замена (имн.) да (сврз.)
 • замисла (имн.) да (сврз.)
 • замрзнување (имн.) да (сврз.)
 • заносување (имн.) да (сврз.)
 • запис (имн.) да (сврз.)
 • запрега (имн.) да (сврз.)
 • заслепен (имн.) да (сврз.)
 • застраши (имн.) да (сврз.)
 • затишие (имн.) да (сврз.)
 • заточеник (имн.) да (сврз.)
 • збунетост (имн.) да (сврз.)
 • здолниште (имн.) да (сврз.)
 • здржаност (имн.) да (сврз.)
 • зеленило (имн.) да (сврз.)
 • зелка (имн.) да (сврз.)
 • земјичка (имн.) да (сврз.)
 • земјоделство (имн.) да (сврз.)
 • земјотрес (имн.) да (сврз.)
 • зеница (имн.) да (сврз.)
 • зет (имн.) да (сврз.)
 • златар (имн.) да (сврз.)
 • злостор (имн.) да (сврз.)
 • змеј (имн.) да (сврз.)
 • знаме (имн.) да (сврз.)
 • зона (имн.) да (сврз.)
 • зора (имн.) да (сврз.)
 • зрак (имн.) да (сврз.)
 • зулум (имн.) да (сврз.)
 • играч (имн.) да (сврз.)
 • играчка (имн.) да (сврз.)
 • идеал (имн.) да (сврз.)
 • идеализам (имн.) да (сврз.)
 • идеологија (имн.) да (сврз.)
 • избегнување (имн.) да (сврз.)
 • изведба (имн.) да (сврз.)
 • извештај (имн.) да (сврз.)
 • изворче (имн.) да (сврз.)
 • извршител (имн.) да (сврз.)
 • извршување (имн.) да (сврз.)
 • излагање (имн.) да (сврз.)
 • излезе (имн.) да (сврз.)
 • излет (имн.) да (сврз.)
 • измамник (имн.) да (сврз.)
 • измет (имн.) да (сврз.)
 • изненадување (имн.) да (сврз.)
 • икона (имн.) да (сврз.)
 • иконостас (имн.) да (сврз.)
 • илјада (имн.) да (сврз.)
 • имела (имн.) да (сврз.)
 • именик (имн.) да (сврз.)
 • имот (имн.) да (сврз.)
 • империјализам (имн.) да (сврз.)
 • инвазија (имн.) да (сврз.)
 • инвеститор (имн.) да (сврз.)
 • ингеренција (имн.) да (сврз.)
 • индиција (имн.) да (сврз.)
 • индустрија (имн.) да (сврз.)
 • инспекција (имн.) да (сврз.)
 • инспирација (имн.) да (сврз.)
 • интервју (имн.) да (сврз.)
 • интернет (имн.) да (сврз.)
 • информација (имн.) да (сврз.)
 • инцидент (имн.) да (сврз.)
 • ипсилон (имн.) да (сврз.)
 • исклучок (имн.) да (сврз.)
 • искра (имн.) да (сврз.)
 • ислам (имн.) да (сврз.)
 • исповед (имн.) да (сврз.)
 • истоименик (имн.) да (сврз.)
 • истражување (имн.) да (сврз.)
 • истрел (имн.) да (сврз.)
 • исчекува (имн.) да (сврз.)
 • иштав (имн.) да (сврз.)
 • иљач (имн.) да (сврз.)
 • кавурма (имн.) да (сврз.)
 • кадана (имн.) да (сврз.)
 • кадија (имн.) да (сврз.)
 • казан (имн.) да (сврз.)
 • каиш (имн.) да (сврз.)
 • кале (имн.) да (сврз.)
 • калец (имн.) да (сврз.)
 • калуѓер (имн.) да (сврз.)
 • калуѓерка (имн.) да (сврз.)
 • кама (имн.) да (сврз.)
 • камера (имн.) да (сврз.)
 • камилар (имн.) да (сврз.)
 • камионетка (имн.) да (сврз.)
 • камшик (имн.) да (сврз.)
 • кандидат (имн.) да (сврз.)
 • кандило (имн.) да (сврз.)
 • канцеларија (имн.) да (сврз.)
 • капа (имн.) да (сврз.)
 • капацитет (имн.) да (сврз.)
 • капетан (имн.) да (сврз.)
 • капитал (имн.) да (сврз.)
 • капка (имн.) да (сврз.)
 • карабинер (имн.) да (сврз.)
 • картичка (имн.) да (сврз.)
 • каса (имн.) да (сврз.)
 • касај (имн.) да (сврз.)
 • кат (имн.) да (сврз.)
 • категорија (имн.) да (сврз.)
 • католик (имн.) да (сврз.)
 • каурин (имн.) да (сврз.)
 • кафенце (имн.) да (сврз.)
 • квалитет (имн.) да (сврз.)
 • кивање (имн.) да (сврз.)
 • кило (имн.) да (сврз.)
 • кинин (имн.) да (сврз.)
 • кино (имн.) да (сврз.)
 • киоск (имн.) да (сврз.)
 • кирилица (имн.) да (сврз.)
 • киселица (имн.) да (сврз.)
 • кит (имн.) да (сврз.)
 • китка (имн.) да (сврз.)
 • клада (имн.) да (сврз.)
 • клас (имн.) да (сврз.)
 • класа (имн.) да (сврз.)
 • клепка (имн.) да (сврз.)
 • клетва (имн.) да (сврз.)
 • клин (имн.) да (сврз.)
 • клисар (имн.) да (сврз.)
 • клуб (имн.) да (сврз.)
 • клучалка (имн.) да (сврз.)
 • клучар (имн.) да (сврз.)
 • книжевност (имн.) да (сврз.)
 • книшка (имн.) да (сврз.)
 • ковачница (имн.) да (сврз.)
 • ковчеже (имн.) да (сврз.)
 • кожинка (имн.) да (сврз.)
 • козина (имн.) да (сврз.)
 • кокошка (имн.) да (сврз.)
 • колар (имн.) да (сврз.)
 • колега (имн.) да (сврз.)
 • коленица (имн.) да (сврз.)
 • колено (имн.) да (сврз.)
 • количка (имн.) да (сврз.)
 • колк (имн.) да (сврз.)
 • комета (имн.) да (сврз.)
 • комисија (имн.) да (сврз.)
 • комора (имн.) да (сврз.)
 • компанија (имн.) да (сврз.)
 • компромис (имн.) да (сврз.)
 • компјутер (имн.) да (сврз.)
 • комшилак (имн.) да (сврз.)
 • конзерва (имн.) да (сврз.)
 • конзилиум (имн.) да (сврз.)
 • конзулат (имн.) да (сврз.)
 • континуитет (имн.) да (сврз.)
 • концерт (имн.) да (сврз.)
 • копанка (имн.) да (сврз.)
 • копачка (имн.) да (сврз.)
 • копање (имн.) да (сврз.)
 • копито (имн.) да (сврз.)
 • коприва (имн.) да (сврз.)
 • копук (имн.) да (сврз.)
 • корзо (имн.) да (сврз.)
 • корист (имн.) да (сврз.)
 • корија (имн.) да (сврз.)
 • корпус (имн.) да (сврз.)
 • котле (имн.) да (сврз.)
 • коцка (имн.) да (сврз.)
 • кочанка (имн.) да (сврз.)
 • кош (имн.) да (сврз.)
 • кошмар (имн.) да (сврз.)
 • која (имн.) да (сврз.)
 • коњче (имн.) да (сврз.)
 • коџабашија (имн.) да (сврз.)
 • крава (имн.) да (сврз.)
 • кралица (имн.) да (сврз.)
 • краста (имн.) да (сврз.)
 • краставица (имн.) да (сврз.)
 • крбла (имн.) да (сврз.)
 • кретен (имн.) да (сврз.)
 • кривина (имн.) да (сврз.)
 • криенка (имн.) да (сврз.)
 • крик (имн.) да (сврз.)
 • крило (имн.) да (сврз.)
 • крмнак (имн.) да (сврз.)
 • кров (имн.) да (сврз.)
 • крпче (имн.) да (сврз.)
 • крсти (имн.) да (сврз.)
 • крштење (имн.) да (сврз.)
 • ксмет (имн.) да (сврз.)
 • кувет (имн.) да (сврз.)
 • кукачка (имн.) да (сврз.)
 • кундак (имн.) да (сврз.)
 • куп (имн.) да (сврз.)
 • кур (имн.) да (сврз.)
 • курва (имн.) да (сврз.)
 • кутре (имн.) да (сврз.)
 • кученце (имн.) да (сврз.)
 • лав (имн.) да (сврз.)
 • лакт (имн.) да (сврз.)
 • ламба (имн.) да (сврз.)
 • ласица (имн.) да (сврз.)
 • легало (имн.) да (сврз.)
 • легитимитет (имн.) да (сврз.)
 • легло (имн.) да (сврз.)
 • лектира (имн.) да (сврз.)
 • лекција (имн.) да (сврз.)
 • лелеав (имн.) да (сврз.)
 • лелекање (имн.) да (сврз.)
 • леснотија (имн.) да (сврз.)
 • леунка (имн.) да (сврз.)
 • лешник (имн.) да (сврз.)
 • леѓен (имн.) да (сврз.)
 • лејка (имн.) да (сврз.)
 • либе (имн.) да (сврз.)
 • ливче (имн.) да (сврз.)
 • лидер (имн.) да (сврз.)
 • лиценца (имн.) да (сврз.)
 • лов (имн.) да (сврз.)
 • ловџија (имн.) да (сврз.)
 • логор (имн.) да (сврз.)
 • лозинка (имн.) да (сврз.)
 • лозје (имн.) да (сврз.)
 • лом (имн.) да (сврз.)
 • лопата (имн.) да (сврз.)
 • лошотија (имн.) да (сврз.)
 • лубеница (имн.) да (сврз.)
 • маана (имн.) да (сврз.)
 • мава (имн.) да (сврз.)
 • магла (имн.) да (сврз.)
 • маглина (имн.) да (сврз.)
 • максимум (имн.) да (сврз.)
 • малтерџија (имн.) да (сврз.)
 • мана (имн.) да (сврз.)
 • мангар (имн.) да (сврз.)
 • мангуп (имн.) да (сврз.)
 • маневра (имн.) да (сврз.)
 • манџа (имн.) да (сврз.)
 • марш (имн.) да (сврз.)
 • маршира (имн.) да (сврз.)
 • маска (имн.) да (сврз.)
 • матичар (имн.) да (сврз.)
 • маче (имн.) да (сврз.)
 • маша (имн.) да (сврз.)
 • машиновозач (имн.) да (сврз.)
 • маѓепсник (имн.) да (сврз.)
 • мајмун (имн.) да (сврз.)
 • мајсторство (имн.) да (сврз.)
 • маџун (имн.) да (сврз.)
 • мевлен (имн.) да (сврз.)
 • мерак (имн.) да (сврз.)
 • мермер (имн.) да (сврз.)
 • месарница (имн.) да (сврз.)
 • месечина (имн.) да (сврз.)
 • метафора (имн.) да (сврз.)
 • метла (имн.) да (сврз.)
 • метреса (имн.) да (сврз.)
 • меч (имн.) да (сврз.)
 • мече (имн.) да (сврз.)
 • микрофон (имн.) да (сврз.)
 • милиметар (имн.) да (сврз.)
 • милиција (имн.) да (сврз.)
 • милост (имн.) да (сврз.)
 • милувка (имн.) да (сврз.)
 • минливост (имн.) да (сврз.)
 • минувач (имн.) да (сврз.)
 • миризба (имн.) да (сврз.)
 • мирис (имн.) да (сврз.)
 • мислење (имн.) да (сврз.)
 • мистерија (имн.) да (сврз.)
 • митинг (имн.) да (сврз.)
 • мишка (имн.) да (сврз.)
 • младич (имн.) да (сврз.)
 • младоженец (имн.) да (сврз.)
 • млаз (имн.) да (сврз.)
 • мода (имн.) да (сврз.)
 • молитва (имн.) да (сврз.)
 • молчење (имн.) да (сврз.)
 • молчи (имн.) да (сврз.)
 • момичка (имн.) да (сврз.)
 • момчак (имн.) да (сврз.)
 • монтажа (имн.) да (сврз.)
 • морнар (имн.) да (сврз.)
 • морници (имн.) да (сврз.)
 • мост (имн.) да (сврз.)
 • мотив (имн.) да (сврз.)
 • мрава (имн.) да (сврз.)
 • мравка (имн.) да (сврз.)
 • мраз (имн.) да (сврз.)
 • мрза (имн.) да (сврз.)
 • мугра (имн.) да (сврз.)
 • мудрец (имн.) да (сврз.)
 • муза (имн.) да (сврз.)
 • музеј (имн.) да (сврз.)
 • мукает (имн.) да (сврз.)
 • мулазим (имн.) да (сврз.)
 • муслиман (имн.) да (сврз.)
 • мустаче (имн.) да (сврз.)
 • набожник (имн.) да (сврз.)
 • навалица (имн.) да (сврз.)
 • награда (имн.) да (сврз.)
 • наддавање (имн.) да (сврз.)
 • надлежност (имн.) да (сврз.)
 • налет (имн.) да (сврз.)
 • налог (имн.) да (сврз.)
 • намќор (имн.) да (сврз.)
 • напад (имн.) да (сврз.)
 • народност (имн.) да (сврз.)
 • насит (имн.) да (сврз.)
 • наставник (имн.) да (сврз.)
 • наставничка (имн.) да (сврз.)
 • настојува (имн.) да (сврз.)
 • небиднина (имн.) да (сврз.)
 • неверник (имн.) да (сврз.)
 • невестулка (имн.) да (сврз.)
 • невозможен (имн.) да (сврз.)
 • неволја (имн.) да (сврз.)
 • невреме (имн.) да (сврз.)
 • недоносче (имн.) да (сврз.)
 • недоумение (имн.) да (сврз.)
 • незгода (имн.) да (сврз.)
 • непокор (имн.) да (сврз.)
 • непосреден (имн.) да (сврз.)
 • неправдина (имн.) да (сврз.)
 • непријатност (имн.) да (сврз.)
 • нервоза (имн.) да (сврз.)
 • неспособност (имн.) да (сврз.)
 • нестрпливост (имн.) да (сврз.)
 • нетрпеливост (имн.) да (сврз.)
 • неумеење (имн.) да (сврз.)
 • никаквец (имн.) да (сврз.)
 • нимфоманка (имн.) да (сврз.)
 • новодојденец (имн.) да (сврз.)
 • ногавица (имн.) да (сврз.)
 • ножица (имн.) да (сврз.)
 • ножици (имн.) да (сврз.)
 • нор (имн.) да (сврз.)
 • носталгија (имн.) да (сврз.)
 • нота (имн.) да (сврз.)
 • ноќви (имн.) да (сврз.)
 • нужник (имн.) да (сврз.)
 • нуркач (имн.) да (сврз.)
 • обвинител (имн.) да (сврз.)
 • обединување (имн.) да (сврз.)
 • обетка (имн.) да (сврз.)
 • облаче (имн.) да (сврз.)
 • облека (имн.) да (сврз.)
 • облик (имн.) да (сврз.)
 • образование (имн.) да (сврз.)
 • објаснување (имн.) да (сврз.)
 • овошка (имн.) да (сврз.)
 • овчар (имн.) да (сврз.)
 • оглав (имн.) да (сврз.)
 • огон (имн.) да (сврз.)
 • одбрана (имн.) да (сврз.)
 • одвоен (имн.) да (сврз.)
 • одговорност (имн.) да (сврз.)
 • одделение (имн.) да (сврз.)
 • одење (имн.) да (сврз.)
 • одмазда (имн.) да (сврз.)
 • одмена (имн.) да (сврз.)
 • одмет (имн.) да (сврз.)
 • однесување (имн.) да (сврз.)
 • однос (имн.) да (сврз.)
 • одред (имн.) да (сврз.)
 • округ (имн.) да (сврз.)
 • олово (имн.) да (сврз.)
 • омарнина (имн.) да (сврз.)
 • онбашија (имн.) да (сврз.)
 • онкологија (имн.) да (сврз.)
 • операција (имн.) да (сврз.)
 • опиеност (имн.) да (сврз.)
 • опис (имн.) да (сврз.)
 • опит (имн.) да (сврз.)
 • опомена (имн.) да (сврз.)
 • опонент (имн.) да (сврз.)
 • оправдување (имн.) да (сврз.)
 • определба (имн.) да (сврз.)
 • опсесија (имн.) да (сврз.)
 • опута (имн.) да (сврз.)
 • опчаник (имн.) да (сврз.)
 • општина (имн.) да (сврз.)
 • организатор (имн.) да (сврз.)
 • ордонанс (имн.) да (сврз.)
 • орлиште (имн.) да (сврз.)
 • ортак (имн.) да (сврз.)
 • осет (имн.) да (сврз.)
 • осигурување (имн.) да (сврз.)
 • осилка (имн.) да (сврз.)
 • осило (имн.) да (сврз.)
 • особеност (имн.) да (сврз.)
 • останка (имн.) да (сврз.)
 • остаток (имн.) да (сврз.)
 • отворено (имн.) да (сврз.)
 • откуп (имн.) да (сврз.)
 • отпад (имн.) да (сврз.)
 • отпадок (имн.) да (сврз.)
 • отров (имн.) да (сврз.)
 • отрувачка (имн.) да (сврз.)
 • отстапница (имн.) да (сврз.)
 • отсуство (имн.) да (сврз.)
 • очај (имн.) да (сврз.)
 • очекува (имн.) да (сврз.)
 • очекување (имн.) да (сврз.)
 • очила (имн.) да (сврз.)
 • очиња (имн.) да (сврз.)
 • оџа (имн.) да (сврз.)
 • падишах (имн.) да (сврз.)
 • пазариште (имн.) да (сврз.)
 • пазарџибашија (имн.) да (сврз.)
 • пакет (имн.) да (сврз.)
 • палец (имн.) да (сврз.)
 • палечник (имн.) да (сврз.)
 • паличник (имн.) да (сврз.)
 • палма (имн.) да (сврз.)
 • паметење (имн.) да (сврз.)
 • памук (имн.) да (сврз.)
 • пандемија (имн.) да (сврз.)
 • паника (имн.) да (сврз.)
 • папагал (имн.) да (сврз.)
 • параграф (имн.) да (сврз.)
 • парижанец (имн.) да (сврз.)
 • паричка (имн.) да (сврз.)
 • парк (имн.) да (сврз.)
 • партизан (имн.) да (сврз.)
 • парче (имн.) да (сврз.)
 • патека (имн.) да (сврз.)
 • патец (имн.) да (сврз.)
 • патување (имн.) да (сврз.)
 • паушал (имн.) да (сврз.)
 • пациент (имн.) да (сврз.)
 • паштерка (имн.) да (сврз.)
 • пајажина (имн.) да (сврз.)
 • педа (имн.) да (сврз.)
 • пекол (имн.) да (сврз.)
 • пелена (имн.) да (сврз.)
 • перде (имн.) да (сврз.)
 • пердув (имн.) да (сврз.)
 • период (имн.) да (сврз.)
 • песок (имн.) да (сврз.)
 • петица (имн.) да (сврз.)
 • петкамен (имн.) да (сврз.)
 • петок (имн.) да (сврз.)
 • печалба (имн.) да (сврз.)
 • печат (имн.) да (сврз.)
 • пиетет (имн.) да (сврз.)
 • пиење (имн.) да (сврз.)
 • пиперевка (имн.) да (сврз.)
 • пиперче (имн.) да (сврз.)
 • пирамида (имн.) да (сврз.)
 • писок (имн.) да (сврз.)
 • пиљар (имн.) да (сврз.)
 • пладнина (имн.) да (сврз.)
 • плажа (имн.) да (сврз.)
 • пламенче (имн.) да (сврз.)
 • платица (имн.) да (сврз.)
 • плач (имн.) да (сврз.)
 • плачење (имн.) да (сврз.)
 • плевна (имн.) да (сврз.)
 • плетенка (имн.) да (сврз.)
 • плодоред (имн.) да (сврз.)
 • плунка (имн.) да (сврз.)
 • победник (имн.) да (сврз.)
 • побратим (имн.) да (сврз.)
 • повелба (имн.) да (сврз.)
 • повидок (имн.) да (сврз.)
 • повтеж (имн.) да (сврз.)
 • поглавје (имн.) да (сврз.)
 • погодност (имн.) да (сврз.)
 • погреб (имн.) да (сврз.)
 • подвеска (имн.) да (сврз.)
 • подготвен (имн.) да (сврз.)
 • подготвеност (имн.) да (сврз.)
 • подготвување (имн.) да (сврз.)
 • подготовка (имн.) да (сврз.)
 • подница (имн.) да (сврз.)
 • поединец (имн.) да (сврз.)
 • поезија (имн.) да (сврз.)
 • поема (имн.) да (сврз.)
 • поет (имн.) да (сврз.)
 • пожелност (имн.) да (сврз.)
 • поздрав (имн.) да (сврз.)
 • поклон (имн.) да (сврз.)
 • покорител (имн.) да (сврз.)
 • покорност (имн.) да (сврз.)
 • покој (имн.) да (сврз.)
 • поларизација (имн.) да (сврз.)
 • полжав (имн.) да (сврз.)
 • полза (имн.) да (сврз.)
 • полип (имн.) да (сврз.)
 • политичар (имн.) да (сврз.)
 • полицаец (имн.) да (сврз.)
 • полковник (имн.) да (сврз.)
 • помин (имн.) да (сврз.)
 • поминување (имн.) да (сврз.)
 • помошник (имн.) да (сврз.)
 • понижување (имн.) да (сврз.)
 • попара (имн.) да (сврз.)
 • попис (имн.) да (сврз.)
 • попладне (имн.) да (сврз.)
 • поплака (имн.) да (сврз.)
 • попречување (имн.) да (сврз.)
 • порака (имн.) да (сврз.)
 • порачка (имн.) да (сврз.)
 • порота (имн.) да (сврз.)
 • портрет (имн.) да (сврз.)
 • посегање (имн.) да (сврз.)
 • поскура (имн.) да (сврз.)
 • посока (имн.) да (сврз.)
 • пост (имн.) да (сврз.)
 • потера (имн.) да (сврз.)
 • поток (имн.) да (сврз.)
 • потон (имн.) да (сврз.)
 • потпир (имн.) да (сврз.)
 • потпис (имн.) да (сврз.)
 • потполност (имн.) да (сврз.)
 • потрага (имн.) да (сврз.)
 • потфат (имн.) да (сврз.)
 • потчинет (имн.) да (сврз.)
 • почва (имн.) да (сврз.)
 • пошта (имн.) да (сврз.)
 • појава (имн.) да (сврз.)
 • прав (имн.) да (сврз.)
 • праз (имн.) да (сврз.)
 • празнина (имн.) да (сврз.)
 • празно (имн.) да (сврз.)
 • пракса (имн.) да (сврз.)
 • пратка (имн.) да (сврз.)
 • прашина (имн.) да (сврз.)
 • прворотка (имн.) да (сврз.)
 • превез (имн.) да (сврз.)
 • превентива (имн.) да (сврз.)
 • превласт (имн.) да (сврз.)
 • превратник (имн.) да (сврз.)
 • преговори (имн.) да (сврз.)
 • прегратка (имн.) да (сврз.)
 • предизвикувач (имн.) да (сврз.)
 • предиспозиција (имн.) да (сврз.)
 • предлошка (имн.) да (сврз.)
 • предуслов (имн.) да (сврз.)
 • прекршок (имн.) да (сврз.)
 • прематар (имн.) да (сврз.)
 • премрежие (имн.) да (сврз.)
 • пренесување (имн.) да (сврз.)
 • препис (имн.) да (сврз.)
 • преселба (имн.) да (сврз.)
 • преспа (имн.) да (сврз.)
 • престан (имн.) да (сврз.)
 • престол (имн.) да (сврз.)
 • престолнина (имн.) да (сврз.)
 • претпријатие (имн.) да (сврз.)
 • прецизност (имн.) да (сврз.)
 • пречка (имн.) да (сврз.)
 • преѓа (имн.) да (сврз.)
 • приговор (имн.) да (сврз.)
 • придобивка (имн.) да (сврз.)
 • примање (имн.) да (сврз.)
 • принцип (имн.) да (сврз.)
 • приоритет (имн.) да (сврз.)
 • приредба (имн.) да (сврз.)
 • природа (имн.) да (сврз.)
 • присебност (имн.) да (сврз.)
 • присилба (имн.) да (сврз.)
 • прислужник (имн.) да (сврз.)
 • пристан (имн.) да (сврз.)
 • пришт (имн.) да (сврз.)
 • пријателство (имн.) да (сврз.)
 • продавница (имн.) да (сврз.)
 • продуцент (имн.) да (сврз.)
 • проект (имн.) да (сврз.)
 • прозор (имн.) да (сврз.)
 • производ (имн.) да (сврз.)
 • производство (имн.) да (сврз.)
 • проклетник (имн.) да (сврз.)
 • пролетер (имн.) да (сврз.)
 • пророк (имн.) да (сврз.)
 • просторија (имн.) да (сврз.)
 • простотилак (имн.) да (сврз.)
 • простување (имн.) да (сврз.)
 • протокол (имн.) да (сврз.)
 • професор (имн.) да (сврз.)
 • професорка (имн.) да (сврз.)
 • процеп (имн.) да (сврз.)
 • процес (имн.) да (сврз.)
 • пршлен (имн.) да (сврз.)
 • пупунец (имн.) да (сврз.)
 • пусија (имн.) да (сврз.)
 • пушач (имн.) да (сврз.)
 • пчела (имн.) да (сврз.)
 • пченица (имн.) да (сврз.)
 • раат (имн.) да (сврз.)
 • раб (имн.) да (сврз.)
 • работење (имн.) да (сврз.)
 • работодавец (имн.) да (сврз.)
 • радијација (имн.) да (сврз.)
 • разборитост (имн.) да (сврз.)
 • разделба (имн.) да (сврз.)
 • разделување (имн.) да (сврз.)
 • разлог (имн.) да (сврз.)
 • разум (имн.) да (сврз.)
 • рак (имн.) да (сврз.)
 • ракав (имн.) да (сврз.)
 • ракатка (имн.) да (сврз.)
 • ракија (имн.) да (сврз.)
 • раководство (имн.) да (сврз.)
 • ракопис (имн.) да (сврз.)
 • рало (имн.) да (сврз.)
 • рамнодушност (имн.) да (сврз.)
 • рамо (имн.) да (сврз.)
 • ранет (имн.) да (сврз.)
 • раскажувач (имн.) да (сврз.)
 • распуст (имн.) да (сврз.)
 • растение (имн.) да (сврз.)
 • раче (имн.) да (сврз.)
 • рачиште (имн.) да (сврз.)
 • раѓање (имн.) да (сврз.)
 • раја (имн.) да (сврз.)
 • рбет (имн.) да (сврз.)
 • ревење (имн.) да (сврз.)
 • револуционер (имн.) да (сврз.)
 • редакција (имн.) да (сврз.)
 • резултат (имн.) да (сврз.)
 • рекет (имн.) да (сврз.)
 • република (имн.) да (сврз.)
 • репутација (имн.) да (сврз.)
 • рерна (имн.) да (сврз.)
 • ресторан (имн.) да (сврз.)
 • рецепт (имн.) да (сврз.)
 • рецепционер (имн.) да (сврз.)
 • речено (имн.) да (сврз.)
 • решеност (имн.) да (сврз.)
 • решето (имн.) да (сврз.)
 • решителност (имн.) да (сврз.)
 • риба (имн.) да (сврз.)
 • рибизла (имн.) да (сврз.)
 • рипче (имн.) да (сврз.)
 • ритам (имн.) да (сврз.)
 • робина (имн.) да (сврз.)
 • робот (имн.) да (сврз.)
 • ровја (имн.) да (сврз.)
 • рогозина (имн.) да (сврз.)
 • рогужина (имн.) да (сврз.)
 • родилка (имн.) да (сврз.)
 • родољубие (имн.) да (сврз.)
 • рождество (имн.) да (сврз.)
 • роза (имн.) да (сврз.)
 • роса (имн.) да (сврз.)
 • рофја (имн.) да (сврз.)
 • руба (имн.) да (сврз.)
 • руво (имн.) да (сврз.)
 • рудар (имн.) да (сврз.)
 • рум (имн.) да (сврз.)
 • сад (имн.) да (сврз.)
 • садријазам (имн.) да (сврз.)
 • сакање (имн.) да (сврз.)
 • сала (имн.) да (сврз.)
 • сам (имн.) да (сврз.)
 • самовила (имн.) да (сврз.)
 • самопослуга (имн.) да (сврз.)
 • сапун (имн.) да (сврз.)
 • сведок (имн.) да (сврз.)
 • свекор (имн.) да (сврз.)
 • свекрва (имн.) да (сврз.)
 • светлинка (имн.) да (сврз.)
 • свештеник (имн.) да (сврз.)
 • свинштина (имн.) да (сврз.)
 • свиок (имн.) да (сврз.)
 • свирец (имн.) да (сврз.)
 • свирка (имн.) да (сврз.)
 • свињар (имн.) да (сврз.)
 • себап (имн.) да (сврз.)
 • седелка (имн.) да (сврз.)
 • седело (имн.) да (сврз.)
 • седенка (имн.) да (сврз.)
 • секавица (имн.) да (сврз.)
 • секрет (имн.) да (сврз.)
 • секретар (имн.) да (сврз.)
 • сексуалност (имн.) да (сврз.)
 • семка (имн.) да (сврз.)
 • сепаратизам (имн.) да (сврз.)
 • сермија (имн.) да (сврз.)
 • сесија (имн.) да (сврз.)
 • сестриче (имн.) да (сврз.)
 • сетило (имн.) да (сврз.)
 • сеќавање (имн.) да (сврз.)
 • сивило (имн.) да (сврз.)
 • синагога (имн.) да (сврз.)
 • синдилија (имн.) да (сврз.)
 • синдром (имн.) да (сврз.)
 • сине (имн.) да (сврз.)
 • синче (имн.) да (сврз.)
 • сипаница (имн.) да (сврз.)
 • сирак (имн.) да (сврз.)
 • сирена (имн.) да (сврз.)
 • сирење (имн.) да (сврз.)
 • сиромаштија (имн.) да (сврз.)
 • скица (имн.) да (сврз.)
 • склоност (имн.) да (сврз.)
 • скот (имн.) да (сврз.)
 • скут (имн.) да (сврз.)
 • славејче (имн.) да (сврз.)
 • сладолед (имн.) да (сврз.)
 • слана (имн.) да (сврз.)
 • слатко (имн.) да (сврз.)
 • слегување (имн.) да (сврз.)
 • слепец (имн.) да (сврз.)
 • слој (имн.) да (сврз.)
 • слугинка (имн.) да (сврз.)
 • службеник (имн.) да (сврз.)
 • слух (имн.) да (сврз.)
 • случка (имн.) да (сврз.)
 • слушалка (имн.) да (сврз.)
 • смеа (имн.) да (сврз.)
 • смрдулка (имн.) да (сврз.)
 • смрека (имн.) да (сврз.)
 • смртник (имн.) да (сврз.)
 • снегулка (имн.) да (сврз.)
 • собарка (имн.) да (сврз.)
 • собитие (имн.) да (сврз.)
 • соборец (имн.) да (сврз.)
 • совест (имн.) да (сврз.)
 • соговорник (имн.) да (сврз.)
 • сок (имн.) да (сврз.)
 • сомнение (имн.) да (сврз.)
 • сонување (имн.) да (сврз.)
 • сообраќај (имн.) да (сврз.)
 • сопирачка (имн.) да (сврз.)
 • сопственик (имн.) да (сврз.)
 • сосед (имн.) да (сврз.)
 • соседство (имн.) да (сврз.)
 • сосетка (имн.) да (сврз.)
 • сослушување (имн.) да (сврз.)
 • состав (имн.) да (сврз.)
 • состанок (имн.) да (сврз.)
 • софијанец (имн.) да (сврз.)
 • социопат (имн.) да (сврз.)
 • сојуз (имн.) да (сврз.)
 • спахија (имн.) да (сврз.)
 • сповојница (имн.) да (сврз.)
 • спокојство (имн.) да (сврз.)
 • спрега (имн.) да (сврз.)
 • спреченост (имн.) да (сврз.)
 • спречување (имн.) да (сврз.)
 • спроводник (имн.) да (сврз.)
 • среда (имн.) да (сврз.)
 • срж (имн.) да (сврз.)
 • срна (имн.) да (сврз.)
 • срцевина (имн.) да (сврз.)
 • срчка (имн.) да (сврз.)
 • став (имн.) да (сврз.)
 • стадо (имн.) да (сврз.)
 • станар (имн.) да (сврз.)
 • станче (имн.) да (сврз.)
 • стапалка (имн.) да (сврз.)
 • стапица (имн.) да (сврз.)
 • стариот (имн.) да (сврз.)
 • старица (имн.) да (сврз.)
 • старост (имн.) да (сврз.)
 • старче (имн.) да (сврз.)
 • ствар (имн.) да (сврз.)
 • стварност (имн.) да (сврз.)
 • стемнување (имн.) да (сврз.)
 • степен (имн.) да (сврз.)
 • стихија (имн.) да (сврз.)
 • столче (имн.) да (сврз.)
 • стомаче (имн.) да (сврз.)
 • стомна (имн.) да (сврз.)
 • сторенија (имн.) да (сврз.)
 • страник (имн.) да (сврз.)
 • стратегија (имн.) да (сврз.)
 • страх (имн.) да (сврз.)
 • страшило (имн.) да (сврз.)
 • стрв (имн.) да (сврз.)
 • стрвост (имн.) да (сврз.)
 • стројник (имн.) да (сврз.)
 • стрпливост (имн.) да (сврз.)
 • стружанец (имн.) да (сврз.)
 • струна (имн.) да (сврз.)
 • стручњак (имн.) да (сврз.)
 • струшка (имн.) да (сврз.)
 • струја (имн.) да (сврз.)
 • стубел (имн.) да (сврз.)
 • студ (имн.) да (сврз.)
 • студија (имн.) да (сврз.)
 • суво (имн.) да (сврз.)
 • сугестија (имн.) да (сврз.)
 • султан (имн.) да (сврз.)
 • сулфур (имн.) да (сврз.)
 • сума (имн.) да (сврз.)
 • сургун (имн.) да (сврз.)
 • сцена (имн.) да (сврз.)
 • таблета (имн.) да (сврз.)
 • таксист (имн.) да (сврз.)
 • танец (имн.) да (сврз.)
 • танц (имн.) да (сврз.)
 • тас (имн.) да (сврз.)
 • тастатура (имн.) да (сврз.)
 • татенце (имн.) да (сврз.)
 • тато (имн.) да (сврз.)
 • тајна (имн.) да (сврз.)
 • тајфа (имн.) да (сврз.)
 • твои (имн.) да (сврз.)
 • творење (имн.) да (сврз.)
 • тврдење (имн.) да (сврз.)
 • тврдина (имн.) да (сврз.)
 • театар (имн.) да (сврз.)
 • театарџија (имн.) да (сврз.)
 • тежнеење (имн.) да (сврз.)
 • телефон (имн.) да (сврз.)
 • темел (имн.) да (сврз.)
 • темнина (имн.) да (сврз.)
 • темница (имн.) да (сврз.)
 • темјанушка (имн.) да (сврз.)
 • тепање (имн.) да (сврз.)
 • терапија (имн.) да (сврз.)
 • тероризам (имн.) да (сврз.)
 • тефтер (имн.) да (сврз.)
 • технологија (имн.) да (сврз.)
 • тешкото (имн.) да (сврз.)
 • тигар (имн.) да (сврз.)
 • тиква (имн.) да (сврз.)
 • тишина (имн.) да (сврз.)
 • товар (имн.) да (сврз.)
 • толпа (имн.) да (сврз.)
 • топка (имн.) да (сврз.)
 • топлина (имн.) да (сврз.)
 • торбуле (имн.) да (сврз.)
 • точка (имн.) да (сврз.)
 • траг (имн.) да (сврз.)
 • трактор (имн.) да (сврз.)
 • транс (имн.) да (сврз.)
 • трбушка (имн.) да (сврз.)
 • тргнување (имн.) да (сврз.)
 • тревар (имн.) да (сврз.)
 • тревиште (имн.) да (сврз.)
 • трема (имн.) да (сврз.)
 • трепет (имн.) да (сврз.)
 • третина (имн.) да (сврз.)
 • трло (имн.) да (сврз.)
 • трошка (имн.) да (сврз.)
 • трошок (имн.) да (сврз.)
 • трпеза (имн.) да (сврз.)
 • трпение (имн.) да (сврз.)
 • труба (имн.) да (сврз.)
 • трудница (имн.) да (сврз.)
 • трупиште (имн.) да (сврз.)
 • трујач (имн.) да (сврз.)
 • трчање (имн.) да (сврз.)
 • туба (имн.) да (сврз.)
 • тужба (имн.) да (сврз.)
 • тужителка (имн.) да (сврз.)
 • тупаница (имн.) да (сврз.)
 • тура (имн.) да (сврз.)
 • тутун (имн.) да (сврз.)
 • тутурка (имн.) да (сврз.)
 • туѓинец (имн.) да (сврз.)
 • убод (имн.) да (сврз.)
 • угорнина (имн.) да (сврз.)
 • узда (имн.) да (сврз.)
 • улера (имн.) да (сврз.)
 • улиште (имн.) да (сврз.)
 • уметност (имн.) да (сврз.)
 • универзум (имн.) да (сврз.)
 • униформа (имн.) да (сврз.)
 • упорност (имн.) да (сврз.)
 • управник (имн.) да (сврз.)
 • уредник (имн.) да (сврз.)
 • усна (имн.) да (сврз.)
 • утре (имн.) да (сврз.)
 • уцена (имн.) да (сврз.)
 • ученик (имн.) да (сврз.)
 • ученичка (имн.) да (сврз.)
 • учителка (имн.) да (сврз.)
 • фаза (имн.) да (сврз.)
 • факс (имн.) да (сврз.)
 • факултет (имн.) да (сврз.)
 • фантазија (имн.) да (сврз.)
 • фаца (имн.) да (сврз.)
 • федерација (имн.) да (сврз.)
 • феномен (имн.) да (сврз.)
 • филмаџија (имн.) да (сврз.)
 • филџан (имн.) да (сврз.)
 • фиока (имн.) да (сврз.)
 • фитил (имн.) да (сврз.)
 • фитиљ (имн.) да (сврз.)
 • форма (имн.) да (сврз.)
 • фотографија (имн.) да (сврз.)
 • франџула (имн.) да (сврз.)
 • фреска (имн.) да (сврз.)
 • функционер (имн.) да (сврз.)
 • фурка (имн.) да (сврз.)
 • фустан (имн.) да (сврз.)
 • хартија (имн.) да (сврз.)
 • хашиш (имн.) да (сврз.)
 • хебла (имн.) да (сврз.)
 • хемороиди (имн.) да (сврз.)
 • хероина (имн.) да (сврз.)
 • хипноза (имн.) да (сврз.)
 • хол (имн.) да (сврз.)
 • хор (имн.) да (сврз.)
 • хоризонт (имн.) да (сврз.)
 • хотел (имн.) да (сврз.)
 • цариник (имн.) да (сврз.)
 • цедилка (имн.) да (сврз.)
 • целост (имн.) да (сврз.)
 • цимолење (имн.) да (сврз.)
 • циркус (имн.) да (сврз.)
 • цирон (имн.) да (сврз.)
 • цитат (имн.) да (сврз.)
 • црвец (имн.) да (сврз.)
 • црепна (имн.) да (сврз.)
 • црнец (имн.) да (сврз.)
 • црнина (имн.) да (сврз.)
 • црнка (имн.) да (сврз.)
 • црта (имн.) да (сврз.)
 • чамец (имн.) да (сврз.)
 • часовник (имн.) да (сврз.)
 • чедо (имн.) да (сврз.)
 • чеиз (имн.) да (сврз.)
 • чекорење (имн.) да (сврз.)
 • чекрк (имн.) да (сврз.)
 • чергар (имн.) да (сврз.)
 • черек (имн.) да (сврз.)
 • черен (имн.) да (сврз.)
 • честење (имн.) да (сврз.)
 • чета (имн.) да (сврз.)
 • четник (имн.) да (сврз.)
 • чивија (имн.) да (сврз.)
 • чиновник (имн.) да (сврз.)
 • чип (имн.) да (сврз.)
 • чистење (имн.) да (сврз.)
 • чифлиг (имн.) да (сврз.)
 • чифлик (имн.) да (сврз.)
 • член (имн.) да (сврз.)
 • човечиште (имн.) да (сврз.)
 • чоколадо (имн.) да (сврз.)
 • чочек (имн.) да (сврз.)
 • чувар (имн.) да (сврз.)
 • чупче (имн.) да (сврз.)
 • шамија (имн.) да (сврз.)
 • шанк (имн.) да (сврз.)
 • шапка (имн.) да (сврз.)
 • шегобиец (имн.) да (сврз.)
 • шепот (имн.) да (сврз.)
 • шеф (имн.) да (сврз.)
 • шешир (имн.) да (сврз.)
 • шеќер (имн.) да (сврз.)
 • шеќерана (имн.) да (сврз.)
 • шип (имн.) да (сврз.)
 • шифрант (имн.) да (сврз.)
 • школо (имн.) да (сврз.)
 • школување (имн.) да (сврз.)
 • шлаканица (имн.) да (сврз.)
 • шмизла (имн.) да (сврз.)
 • шминкер (имн.) да (сврз.)
 • шмрк (имн.) да (сврз.)
 • шолја (имн.) да (сврз.)
 • шпорет (имн.) да (сврз.)
 • шприц (имн.) да (сврз.)
 • штаб (имн.) да (сврз.)
 • штекер (имн.) да (сврз.)
 • штета (имн.) да (сврз.)
 • штица (имн.) да (сврз.)
 • штичка (имн.) да (сврз.)
 • штрк (имн.) да (сврз.)
 • штурец (имн.) да (сврз.)
 • штурче (имн.) да (сврз.)
 • шубе (имн.) да (сврз.)
 • шума (имн.) да (сврз.)
 • шумичка (имн.) да (сврз.)
 • ѓаволче (имн.) да (сврз.)
 • ѕвер (имн.) да (сврз.)
 • ѕверка (имн.) да (сврз.)
 • ѕвонење (имн.) да (сврз.)
 • ѕвони (имн.) да (сврз.)
 • јабанџија (имн.) да (сврз.)
 • јава (имн.) да (сврз.)
 • јавач (имн.) да (сврз.)
 • јагне (имн.) да (сврз.)
 • јагула (имн.) да (сврз.)
 • јадица (имн.) да (сврз.)
 • јазол (имн.) да (сврз.)
 • јаничар (имн.) да (сврз.)
 • јарбол (имн.) да (сврз.)
 • јаре (имн.) да (сврз.)
 • јато (имн.) да (сврз.)
 • јота (имн.) да (сврз.)
 • јузбашија (имн.) да (сврз.)
 • јунак (имн.) да (сврз.)
 • љуба (имн.) да (сврз.)
 • ќаја (имн.) да (сврз.)
 • ќеиф (имн.) да (сврз.)
 • ќеф (имн.) да (сврз.)
 • ќоше (имн.) да (сврз.)
 • ќумбе (имн.) да (сврз.)
 • џемпер (имн.) да (сврз.)