• всушност (мод.) ја (зам.)
  • можеби (мод.) ја (зам.)
  • главно (мод.) ја (зам.)
  • односно (мод.) ја (зам.)