• за (предл.) тоа (зам.)
 • за (предл.) кој (зам.)
 • за (предл.) него (зам.)
 • за (предл.) мене (зам.)
 • за (предл.) себе (зам.)
 • за (предл.) сите (зам.)
 • за (предл.) нив (зам.)
 • за (предл.) нас (зам.)
 • за (предл.) тебе (зам.)
 • за (предл.) неа (зам.)
 • за (предл.) некој (зам.)
 • за (предл.) сѐ (зам.)
 • за (предл.) секој (зам.)
 • за (предл.) кого (зам.)
 • за (предл.) она (зам.)
 • за (предл.) таа (зам.)
 • за (предл.) оваа (зам.)
 • за (предл.) ова (зам.)
 • за (предл.) сиот (зам.)
 • за (предл.) таков (зам.)
 • за (предл.) еден (зам.)
 • за (предл.) оние (зам.)
 • за (предл.) тој (зам.)
 • за (предл.) тие (зам.)
 • за (предл.) кое (зам.)
 • за (предл.) што (зам.)
 • за (предл.) вас (зам.)
 • за (предл.) некаков (зам.)
 • за (предл.) оној (зам.)
 • за (предл.) ништо (зам.)
 • за (предл.) овие (зам.)
 • за (предл.) овој (зам.)
 • за (предл.) каков (зам.)
 • за (предл.) нешто (зам.)
 • за (предл.) секаков (зам.)
 • за (предл.) којшто (зам.)
 • за (предл.) секого (зам.)
 • за (предл.) онаа (зам.)
 • за (предл.) чиј (зам.)
 • за (предл.) некого (зам.)
 • за (предл.) себеси (зам.)
 • за (предл.) нечиј (зам.)
 • за (предл.) никој (зам.)
 • за (предл.) неколку (зам.)
 • за (предл.) никого (зам.)
 • за (предл.) сенешто (зам.)
 • за (предл.) сет (зам.)
 • за (предл.) ти (зам.)
 • за (предл.) вие (зам.)
 • за (предл.) нејзе (зам.)
 • за (предл.) толкав (зам.)
 • за (предл.) штогоде (зам.)
 • за (предл.) јас (зам.)