• во (предл.) глава (имн.)
 • со (предл.) глава (имн.)
 • на (предл.) глава (имн.)
 • низ (предл.) глава (имн.)
 • над (предл.) глава (имн.)
 • од (предл.) глава (имн.)
 • по (предл.) глава (имн.)
 • преку (предл.) глава (имн.)
 • за (предл.) глава (имн.)
 • в (предл.) глава (имн.)
 • врз (предл.) глава (имн.)
 • без (предл.) глава (имн.)
 • до (предл.) глава (имн.)
 • околу (предл.) глава (имн.)
 • под (предл.) глава (имн.)
 • кон (предл.) глава (имн.)
 • покрај (предл.) глава (имн.)
 • през (предл.) глава (имн.)
 • зад (предл.) глава (имн.)
 • кај (предл.) глава (имн.)
 • меѓу (предл.) глава (имн.)
 • наспроти (предл.) глава (имн.)
 • откај (предл.) глава (имн.)
 • сосе (предл.) глава (имн.)