• во (предл.) слава (имн.)
 • на (предл.) слава (имн.)
 • за (предл.) слава (имн.)
 • со (предл.) слава (имн.)
 • врз (предл.) слава (имн.)
 • до (предл.) слава (имн.)
 • заради (предл.) слава (имн.)
 • кон (предл.) слава (имн.)
 • меѓу (предл.) слава (имн.)
 • наспроти (предл.) слава (имн.)
 • од (предл.) слава (имн.)
 • по (предл.) слава (имн.)