• со (предл.) крив (прид.)
  • во (предл.) крив (прид.)
  • на (предл.) крив (прид.)
  • за (предл.) крив (прид.)
  • од (предл.) крив (прид.)
  • наместо (предл.) крив (прид.)
  • по (предл.) крив (прид.)
  • под (предл.) крив (прид.)