• на (предл.) прав (прид.)
  • во (предл.) прав (прид.)
  • по (предл.) прав (прид.)
  • за (предл.) прав (прид.)
  • под (предл.) прав (прид.)
  • од (предл.) прав (прид.)
  • со (предл.) прав (прид.)