• признат (прид.) во (предл.)
  • признат (прид.) како (предл.)
  • признат (прид.) со (предл.)