• мал (прид.) за (сврз.)
 • создаден (прид.) за (сврз.)
 • буден (прид.) за (сврз.)
 • ваш (прид.) за (сврз.)
 • голем (прид.) за (сврз.)
 • горделив (прид.) за (сврз.)
 • гостољубив (прид.) за (сврз.)
 • длабок (прид.) за (сврз.)
 • добар (прид.) за (сврз.)
 • друг (прид.) за (сврз.)
 • еден (прид.) за (сврз.)
 • експресивен (прид.) за (сврз.)
 • забранет (прид.) за (сврз.)
 • избран (прид.) за (сврз.)
 • издигнат (прид.) за (сврз.)
 • кутар (прид.) за (сврз.)
 • најдобар (прид.) за (сврз.)
 • негов (прид.) за (сврз.)
 • недоволен (прид.) за (сврз.)
 • потребен (прид.) за (сврз.)
 • присутен (прид.) за (сврз.)
 • сам (прид.) за (сврз.)
 • седумдесетти (прид.) за (сврз.)
 • слеп (прид.) за (сврз.)
 • туѓ (прид.) за (сврз.)
 • уморен (прид.) за (сврз.)
 • шашлив (прид.) за (сврз.)