• веќе (прил.) дрдори (гл.)
  • многу (прил.) дрдори (гл.)
  • постојано (прил.) дрдори (гл.)
  • спремно (прил.) дрдори (гл.)
  • уште (прил.) дрдори (гл.)