• кога (прил.) ја (зам.)
 • што (прил.) ја (зам.)
 • веќе (прил.) ја (зам.)
 • повеќе (прил.) ја (зам.)
 • како (прил.) ја (зам.)
 • само (прил.) ја (зам.)
 • потоа (прил.) ја (зам.)
 • пак (прил.) ја (зам.)
 • сега (прил.) ја (зам.)
 • уште (прил.) ја (зам.)
 • веднаш (прил.) ја (зам.)
 • постојано (прил.) ја (зам.)
 • повторно (прил.) ја (зам.)
 • зошто (прил.) ја (зам.)
 • секогаш (прил.) ја (зам.)
 • тогаш (прил.) ја (зам.)
 • внимателно (прил.) ја (зам.)
 • одвај (прил.) ја (зам.)
 • полека (прил.) ја (зам.)
 • силно (прил.) ја (зам.)
 • добро (прил.) ја (зам.)
 • многу (прил.) ја (зам.)
 • еднаш (прил.) ја (зам.)
 • најмногу (прил.) ја (зам.)
 • таму (прил.) ја (зам.)
 • брзо (прил.) ја (зам.)
 • понекогаш (прил.) ја (зам.)
 • така (прил.) ја (зам.)
 • убаво (прил.) ја (зам.)
 • упорно (прил.) ја (зам.)
 • успешно (прил.) ја (зам.)
 • долго (прил.) ја (зам.)
 • малку (прил.) ја (зам.)
 • првпат (прил.) ја (зам.)
 • најпосле (прил.) ја (зам.)
 • сигурно (прил.) ја (зам.)
 • често (прил.) ја (зам.)
 • вклучувајќи (прил.) ја (зам.)
 • конечно (прил.) ја (зам.)
 • одамна (прил.) ја (зам.)
 • потем (прил.) ја (зам.)
 • навистина (прил.) ја (зам.)
 • нежно (прил.) ја (зам.)
 • некогаш (прил.) ја (зам.)
 • речиси (прил.) ја (зам.)
 • сосема (прил.) ја (зам.)
 • толку (прил.) ја (зам.)
 • веројатно (прил.) ја (зам.)
 • кај (прил.) ја (зам.)
 • најчесто (прил.) ја (зам.)
 • после (прил.) ја (зам.)
 • цврсто (прил.) ја (зам.)
 • ширум (прил.) ја (зам.)
 • јасно (прил.) ја (зам.)
 • бавно (прил.) ја (зам.)
 • заедно (прил.) ја (зам.)
 • мирно (прил.) ја (зам.)
 • небаре (прил.) ја (зам.)
 • нежен (прил.) ја (зам.)
 • некако (прил.) ја (зам.)
 • обично (прил.) ја (зам.)
 • одвреме-навреме (прил.) ја (зам.)
 • одеднаш (прил.) ја (зам.)
 • подоцна (прил.) ја (зам.)
 • трипати (прил.) ја (зам.)
 • трпеливо (прил.) ја (зам.)
 • гласен (прил.) ја (зам.)
 • грубо (прил.) ја (зам.)
 • далеку (прил.) ја (зам.)
 • довдека (прил.) ја (зам.)
 • лесно (прил.) ја (зам.)
 • лично (прил.) ја (зам.)
 • луто (прил.) ја (зам.)
 • многумина (прил.) ја (зам.)
 • набрзина (прил.) ја (зам.)
 • наеднаш (прил.) ја (зам.)
 • наутро (прил.) ја (зам.)
 • некаде (прил.) ја (зам.)
 • неколкупати (прил.) ја (зам.)
 • непрекинат (прил.) ја (зам.)
 • никогаш (прил.) ја (зам.)
 • ноќта (прил.) ја (зам.)
 • остро (прил.) ја (зам.)
 • понатаму (прил.) ја (зам.)
 • попусто (прил.) ја (зам.)
 • првин (прил.) ја (зам.)
 • претпазливо (прил.) ја (зам.)
 • редовно (прил.) ја (зам.)
 • секако (прил.) ја (зам.)
 • скришум (прил.) ја (зам.)
 • страсно (прил.) ја (зам.)
 • тука (прил.) ја (зам.)
 • туку (прил.) ја (зам.)
 • целосно (прил.) ја (зам.)
 • безгласно (прил.) ја (зам.)
 • богато (прил.) ја (зам.)
 • бргу (прил.) ја (зам.)
 • вистински (прил.) ја (зам.)
 • грижлив (прил.) ја (зам.)
 • груб (прил.) ја (зам.)
 • грчовито (прил.) ја (зам.)
 • делумен (прил.) ја (зам.)
 • директно (прил.) ја (зам.)
 • длабоко (прил.) ја (зам.)
 • донекаде (прил.) ја (зам.)
 • досега (прил.) ја (зам.)
 • едвај (прил.) ја (зам.)
 • едноставно (прил.) ја (зам.)
 • ептен (прил.) ја (зам.)
 • заеднички (прил.) ја (зам.)
 • залудно (прил.) ја (зам.)
 • истовремено (прил.) ја (зам.)
 • каде (прил.) ја (зам.)
 • кратко (прил.) ја (зам.)
 • лакомо (прил.) ја (зам.)
 • махинално (прил.) ја (зам.)
 • многупати (прил.) ја (зам.)
 • набргу (прил.) ја (зам.)
 • наполно (прил.) ја (зам.)
 • најпрвин (прил.) ја (зам.)
 • нешто (прил.) ја (зам.)
 • никаде (прил.) ја (зам.)
 • овде (прил.) ја (зам.)
 • отворено (прил.) ја (зам.)
 • отпрвин (прил.) ја (зам.)
 • патем (прил.) ја (зам.)
 • поинаку (прил.) ја (зам.)
 • порано (прил.) ја (зам.)
 • поретко (прил.) ја (зам.)
 • посебно (прил.) ја (зам.)
 • прво (прил.) ја (зам.)
 • претходно (прил.) ја (зам.)
 • привремено (прил.) ја (зам.)
 • ретко (прил.) ја (зам.)
 • свесно (прил.) ја (зам.)
 • севезден (прил.) ја (зам.)
 • секојдневно (прил.) ја (зам.)
 • смирено (прил.) ја (зам.)
 • тешко (прил.) ја (зам.)
 • тивко (прил.) ја (зам.)
 • тукушто (прил.) ја (зам.)
 • утрината (прил.) ја (зам.)
 • храбро (прил.) ја (зам.)
 • честопати (прил.) ја (зам.)
 • автоматски (прил.) ја (зам.)
 • бадијала (прил.) ја (зам.)
 • барокен (прил.) ја (зам.)
 • безмилосен (прил.) ја (зам.)
 • безмилосно (прил.) ја (зам.)
 • безуспешен (прил.) ја (зам.)
 • бескраен (прил.) ја (зам.)
 • бесплатно (прил.) ја (зам.)
 • бесрамен (прил.) ја (зам.)
 • бессоно (прил.) ја (зам.)
 • битен (прил.) ја (зам.)
 • благо (прил.) ја (зам.)
 • блажен (прил.) ја (зам.)
 • блед (прил.) ја (зам.)
 • божествено (прил.) ја (зам.)
 • верно (прил.) ја (зам.)
 • весел (прил.) ја (зам.)
 • вечерта (прил.) ја (зам.)
 • вешт (прил.) ја (зам.)
 • видлив (прил.) ја (зам.)
 • видливо (прил.) ја (зам.)
 • високо (прил.) ја (зам.)
 • внатре (прил.) ја (зам.)
 • вчера (прил.) ја (зам.)
 • главно (прил.) ја (зам.)
 • гласно (прил.) ја (зам.)
 • горе (прил.) ја (зам.)
 • готово (прил.) ја (зам.)
 • грдо (прил.) ја (зам.)
 • грижливо (прил.) ја (зам.)
 • громовит (прил.) ја (зам.)
 • денес (прил.) ја (зам.)
 • денеска (прил.) ја (зам.)
 • десно (прил.) ја (зам.)
 • детален (прил.) ја (зам.)
 • дење (прил.) ја (зам.)
 • диво (прил.) ја (зам.)
 • докрај (прил.) ја (зам.)
 • дополнително (прил.) ја (зам.)
 • доследно (прил.) ја (зам.)
 • достоен (прил.) ја (зам.)
 • едноставен (прил.) ја (зам.)
 • жалосен (прил.) ја (зам.)
 • жеден (прил.) ја (зам.)
 • жедно (прил.) ја (зам.)
 • жолчен (прил.) ја (зам.)
 • забрзано (прил.) ја (зам.)
 • загрижено (прил.) ја (зам.)
 • задоволителен (прил.) ја (зам.)
 • задоцнет (прил.) ја (зам.)
 • замислен (прил.) ја (зам.)
 • замислено (прил.) ја (зам.)
 • засекогаш (прил.) ја (зам.)
 • засрамен (прил.) ја (зам.)
 • затоа (прил.) ја (зам.)
 • здраво (прил.) ја (зам.)
 • злокобен (прил.) ја (зам.)
 • идеално (прил.) ја (зам.)
 • изненадено (прил.) ја (зам.)
 • изразито (прил.) ја (зам.)
 • изутрина (прил.) ја (зам.)
 • импулсивен (прил.) ја (зам.)
 • инаетлив (прил.) ја (зам.)
 • инаетливо (прил.) ја (зам.)
 • инаку (прил.) ја (зам.)
 • инстинктивно (прил.) ја (зам.)
 • интензивен (прил.) ја (зам.)
 • иронично (прил.) ја (зам.)
 • искрено (прил.) ја (зам.)
 • итар (прил.) ја (зам.)
 • итен (прил.) ја (зам.)
 • категорички (прил.) ја (зам.)
 • кисело (прил.) ја (зам.)
 • колективно (прил.) ја (зам.)
 • колку (прил.) ја (зам.)
 • конкретно (прил.) ја (зам.)
 • континуиран (прил.) ја (зам.)
 • красноречив (прил.) ја (зам.)
 • кришум (прил.) ја (зам.)
 • кроце (прил.) ја (зам.)
 • лудо (прил.) ја (зам.)
 • масовен (прил.) ја (зам.)
 • масовно (прил.) ја (зам.)
 • мајсторски (прил.) ја (зам.)
 • мило (прил.) ја (зам.)
 • милосливо (прил.) ја (зам.)
 • молбен (прил.) ја (зам.)
 • молчешкум (прил.) ја (зам.)
 • моментално (прил.) ја (зам.)
 • набрзо (прил.) ја (зам.)
 • навечер (прил.) ја (зам.)
 • навреме (прил.) ја (зам.)
 • надвор (прил.) ја (зам.)
 • надесно (прил.) ја (зам.)
 • назадгазум (прил.) ја (зам.)
 • наизуст (прил.) ја (зам.)
 • налутено (прил.) ја (зам.)
 • намрштено (прил.) ја (зам.)
 • насекаде (прил.) ја (зам.)
 • наслепо (прил.) ја (зам.)
 • натаму (прил.) ја (зам.)
 • најверојатно (прил.) ја (зам.)
 • најдобар (прил.) ја (зам.)
 • најлесен (прил.) ја (зам.)
 • најмалку (прил.) ја (зам.)
 • најповеќе (прил.) ја (зам.)
 • најсетне (прил.) ја (зам.)
 • невидено (прил.) ја (зам.)
 • невидлив (прил.) ја (зам.)
 • невнимателно (прил.) ја (зам.)
 • неволен (прил.) ја (зам.)
 • недвосмилен (прил.) ја (зам.)
 • недоволен (прил.) ја (зам.)
 • некултурен (прил.) ја (зам.)
 • нем (прил.) ја (зам.)
 • ненадеен (прил.) ја (зам.)
 • неочекувано (прил.) ја (зам.)
 • непобитно (прил.) ја (зам.)
 • непотребен (прил.) ја (зам.)
 • непрестаен (прил.) ја (зам.)
 • несвесно (прил.) ја (зам.)
 • несмасен (прил.) ја (зам.)
 • нестрпливо (прил.) ја (зам.)
 • несфатливо (прил.) ја (зам.)
 • неуспешен (прил.) ја (зам.)
 • нејасен (прил.) ја (зам.)
 • ноќеска (прил.) ја (зам.)
 • одвнатре (прил.) ја (зам.)
 • оддалеку (прил.) ја (зам.)
 • одличен (прил.) ја (зам.)
 • одлично (прил.) ја (зам.)
 • однадвор (прил.) ја (зам.)
 • однатре (прил.) ја (зам.)
 • одненадеж (прил.) ја (зам.)
 • одново (прил.) ја (зам.)
 • опресивно (прил.) ја (зам.)
 • оти (прил.) ја (зам.)
 • отпосле (прил.) ја (зам.)
 • отсега (прил.) ја (зам.)
 • отсекогаш (прил.) ја (зам.)
 • оттогаш (прил.) ја (зам.)
 • очаен (прил.) ја (зам.)
 • писмено (прил.) ја (зам.)
 • пламено (прил.) ја (зам.)
 • плашливо (прил.) ја (зам.)
 • победоносно (прил.) ја (зам.)
 • повремено (прил.) ја (зам.)
 • погрешно (прил.) ја (зам.)
 • подобар (прил.) ја (зам.)
 • подобро (прил.) ја (зам.)
 • пожестоко (прил.) ја (зам.)
 • полесен (прил.) ја (зам.)
 • половина (прил.) ја (зам.)
 • пополека (прил.) ја (зам.)
 • поправо (прил.) ја (зам.)
 • постепено (прил.) ја (зам.)
 • потајно (прил.) ја (зам.)
 • потенцијален (прил.) ја (зам.)
 • поточен (прил.) ја (зам.)
 • потсмешливо (прил.) ја (зам.)
 • право (прил.) ја (зам.)
 • практичен (прил.) ја (зам.)
 • прашално (прил.) ја (зам.)
 • презриво (прил.) ја (зам.)
 • прекорно (прил.) ја (зам.)
 • прерано (прил.) ја (зам.)
 • преѓеска (прил.) ја (зам.)
 • приближно (прил.) ја (зам.)
 • примерно (прил.) ја (зам.)
 • принудно (прил.) ја (зам.)
 • пролетва (прил.) ја (зам.)
 • просто (прил.) ја (зам.)
 • пругоре (прил.) ја (зам.)
 • радикално (прил.) ја (зам.)
 • разлутено (прил.) ја (зам.)
 • расеано (прил.) ја (зам.)
 • реакционерно (прил.) ја (зам.)
 • реално (прил.) ја (зам.)
 • ревносно (прил.) ја (зам.)
 • реско (прил.) ја (зам.)
 • романтично (прил.) ја (зам.)
 • самоуверено (прил.) ја (зам.)
 • сериозно (прил.) ја (зам.)
 • симболично (прил.) ја (зам.)
 • скоро (прил.) ја (зам.)
 • слатко (прил.) ја (зам.)
 • слепо (прил.) ја (зам.)
 • сонливо (прил.) ја (зам.)
 • сосем (прил.) ја (зам.)
 • спасоносно (прил.) ја (зам.)
 • спокојно (прил.) ја (зам.)
 • спонтано (прил.) ја (зам.)
 • срамежливо (прил.) ја (зам.)
 • строго (прил.) ја (зам.)
 • стрпливо (прил.) ја (зам.)
 • стушено (прил.) ја (зам.)
 • суво (прил.) ја (зам.)
 • судбоносно (прил.) ја (зам.)
 • суптилно (прил.) ја (зам.)
 • сѐ (прил.) ја (зам.)
 • тажно (прил.) ја (зам.)
 • тајно (прил.) ја (зам.)
 • толкупати (прил.) ја (зам.)
 • трезвено (прил.) ја (зам.)
 • убедливо (прил.) ја (зам.)
 • убиствено (прил.) ја (зам.)
 • ужасно (прил.) ја (зам.)
 • умно (прил.) ја (зам.)
 • уплашено (прил.) ја (зам.)
 • утредента (прил.) ја (зам.)
 • утрото (прил.) ја (зам.)
 • фантастично (прил.) ја (зам.)
 • чудно (прил.) ја (зам.)
 • штотуку (прил.) ја (зам.)
 • јавно (прил.) ја (зам.)
 • јадосан (прил.) ја (зам.)
 • љубоморно (прил.) ја (зам.)
 • љубопитно (прил.) ја (зам.)