• да (сврз.) биде (гл.)
 • да (сврз.) има (гл.)
 • да (сврз.) е (гл.)
 • да (сврз.) види (гл.)
 • да (сврз.) оди (гл.)
 • да (сврз.) може (гл.)
 • да (сврз.) знае (гл.)
 • да (сврз.) прави (гл.)
 • да (сврз.) стане (гл.)
 • да (сврз.) дојде (гл.)
 • да (сврз.) каже (гл.)
 • да (сврз.) остане (гл.)
 • да (сврз.) излезе (гл.)
 • да (сврз.) бев (гл.)
 • да (сврз.) направи (гл.)
 • да (сврз.) рече (гл.)
 • да (сврз.) гледа (гл.)
 • да (сврз.) живее (гл.)
 • да (сврз.) зборува (гл.)
 • да (сврз.) влезе (гл.)
 • да (сврз.) работи (гл.)
 • да (сврз.) сака (гл.)
 • да (сврз.) бара (гл.)
 • да (сврз.) мисли (гл.)
 • да (сврз.) почне (гл.)
 • да (сврз.) сум (гл.)
 • да (сврз.) јаде (гл.)
 • да (сврз.) најде (гл.)
 • да (сврз.) продолжи (гл.)
 • да (сврз.) плаче (гл.)
 • да (сврз.) спие (гл.)
 • да (сврз.) замине (гл.)
 • да (сврз.) помине (гл.)
 • да (сврз.) нема (гл.)
 • да (сврз.) пие (гл.)
 • да (сврз.) бега (гл.)
 • да (сврз.) појде (гл.)
 • да (сврз.) умре (гл.)
 • да (сврз.) чуе (гл.)
 • да (сврз.) падне (гл.)
 • да (сврз.) земе (гл.)
 • да (сврз.) пее (гл.)
 • да (сврз.) седне (гл.)
 • да (сврз.) стигне (гл.)
 • да (сврз.) стори (гл.)
 • да (сврз.) добие (гл.)
 • да (сврз.) купи (гл.)
 • да (сврз.) разговара (гл.)
 • да (сврз.) даде (гл.)
 • да (сврз.) постои (гл.)
 • да (сврз.) тргне (гл.)
 • да (сврз.) чека (гл.)
 • да (сврз.) сфати (гл.)
 • да (сврз.) верува (гл.)
 • да (сврз.) седи (гл.)
 • да (сврз.) заспие (гл.)
 • да (сврз.) помисли (гл.)
 • да (сврз.) разбере (гл.)
 • да (сврз.) вика (гл.)
 • да (сврз.) застане (гл.)
 • да (сврз.) се (гл.)
 • да (сврз.) си (гл.)
 • да (сврз.) пишува (гл.)
 • да (сврз.) размислува (гл.)
 • да (сврз.) донесе (гл.)
 • да (сврз.) чита (гл.)
 • да (сврз.) игра (гл.)
 • да (сврз.) избега (гл.)
 • да (сврз.) праша (гл.)
 • да (сврз.) престане (гл.)
 • да (сврз.) заврши (гл.)
 • да (сврз.) бил (гл.)
 • да (сврз.) носи (гл.)
 • да (сврз.) свири (гл.)
 • да (сврз.) погледне (гл.)
 • да (сврз.) стои (гл.)
 • да (сврз.) води (гл.)
 • да (сврз.) фати (гл.)
 • да (сврз.) чекори (гл.)
 • да (сврз.) молчи (гл.)
 • да (сврз.) покаже (гл.)
 • да (сврз.) признае (гл.)
 • да (сврз.) учи (гл.)
 • да (сврз.) побара (гл.)
 • да (сврз.) слуша (гл.)
 • да (сврз.) сме (гл.)
 • да (сврз.) трча (гл.)
 • да (сврз.) мине (гл.)
 • да (сврз.) проговори (гл.)
 • да (сврз.) дознае (гл.)
 • да (сврз.) пука (гл.)
 • да (сврз.) создаде (гл.)
 • да (сврз.) заборави (гл.)
 • да (сврз.) излегува (гл.)
 • да (сврз.) одговори (гл.)
 • да (сврз.) плати (гл.)
 • да (сврз.) слезе (гл.)
 • да (сврз.) доаѓа (гл.)
 • да (сврз.) издржи (гл.)
 • да (сврз.) легне (гл.)
 • да (сврз.) раскажува (гл.)
 • да (сврз.) помогне (гл.)
 • да (сврз.) лежи (гл.)
 • да (сврз.) шета (гл.)
 • да (сврз.) трае (гл.)
 • да (сврз.) научи (гл.)
 • да (сврз.) поднесе (гл.)
 • да (сврз.) запре (гл.)
 • да (сврз.) открие (гл.)
 • да (сврз.) говори (гл.)
 • да (сврз.) запали (гл.)
 • да (сврз.) отвори (гл.)
 • да (сврз.) поверува (гл.)
 • да (сврз.) собере (гл.)
 • да (сврз.) објасни (гл.)
 • да (сврз.) остави (гл.)
 • да (сврз.) отиде (гл.)
 • да (сврз.) патува (гл.)
 • да (сврз.) пушти (гл.)
 • да (сврз.) стапи (гл.)
 • да (сврз.) дише (гл.)
 • да (сврз.) напише (гл.)
 • да (сврз.) претпостави (гл.)
 • да (сврз.) фрла (гл.)
 • да (сврз.) викне (гл.)
 • да (сврз.) забележи (гл.)
 • да (сврз.) паѓа (гл.)
 • да (сврз.) руча (гл.)
 • да (сврз.) исчезне (гл.)
 • да (сврз.) копа (гл.)
 • да (сврз.) очекува (гл.)
 • да (сврз.) провери (гл.)
 • да (сврз.) станува (гл.)
 • да (сврз.) стаса (гл.)
 • да (сврз.) започне (гл.)
 • да (сврз.) побегне (гл.)
 • да (сврз.) сонува (гл.)
 • да (сврз.) успее (гл.)
 • да (сврз.) вечера (гл.)
 • да (сврз.) предизвика (гл.)
 • да (сврз.) слушне (гл.)
 • да (сврз.) сте (гл.)
 • да (сврз.) учествува (гл.)
 • да (сврз.) замисли (гл.)
 • да (сврз.) изврши (гл.)
 • да (сврз.) лаже (гл.)
 • да (сврз.) лета (гл.)
 • да (сврз.) моли (гл.)
 • да (сврз.) расте (гл.)
 • да (сврз.) чува (гл.)
 • да (сврз.) изгради (гл.)
 • да (сврз.) преземе (гл.)
 • да (сврз.) удри (гл.)
 • да (сврз.) чувствува (гл.)
 • да (сврз.) влегува (гл.)
 • да (сврз.) внимава (гл.)
 • да (сврз.) гори (гл.)
 • да (сврз.) дозволи (гл.)
 • да (сврз.) изгледа (гл.)
 • да (сврз.) касне (гл.)
 • да (сврз.) краде (гл.)
 • да (сврз.) крене (гл.)
 • да (сврз.) летне (гл.)
 • да (сврз.) побрза (гл.)
 • да (сврз.) порасне (гл.)
 • да (сврз.) постапи (гл.)
 • да (сврз.) преживее (гл.)
 • да (сврз.) размисли (гл.)
 • да (сврз.) стави (гл.)
 • да (сврз.) брои (гл.)
 • да (сврз.) врне (гл.)
 • да (сврз.) докаже (гл.)
 • да (сврз.) држи (гл.)
 • да (сврз.) одлучи (гл.)
 • да (сврз.) почека (гл.)
 • да (сврз.) прости (гл.)
 • да (сврз.) пукне (гл.)
 • да (сврз.) скокне (гл.)
 • да (сврз.) трага (гл.)
 • да (сврз.) фрли (гл.)
 • да (сврз.) владее (гл.)
 • да (сврз.) вози (гл.)
 • да (сврз.) мрдне (гл.)
 • да (сврз.) посака (гл.)
 • да (сврз.) прочита (гл.)
 • да (сврз.) смисли (гл.)
 • да (сврз.) создава (гл.)
 • да (сврз.) тврди (гл.)
 • да (сврз.) убие (гл.)
 • да (сврз.) ужива (гл.)
 • да (сврз.) врши (гл.)
 • да (сврз.) значи (гл.)
 • да (сврз.) иде (гл.)
 • да (сврз.) изусти (гл.)
 • да (сврз.) постави (гл.)
 • да (сврз.) прифати (гл.)
 • да (сврз.) роди (гл.)
 • да (сврз.) служи (гл.)
 • да (сврз.) загине (гл.)
 • да (сврз.) збори (гл.)
 • да (сврз.) лае (гл.)
 • да (сврз.) прошета (гл.)
 • да (сврз.) скока (гл.)
 • да (сврз.) вреска (гл.)
 • да (сврз.) жали (гл.)
 • да (сврз.) заклучи (гл.)
 • да (сврз.) запее (гл.)
 • да (сврз.) победи (гл.)
 • да (сврз.) преспие (гл.)
 • да (сврз.) страда (гл.)
 • да (сврз.) тече (гл.)
 • да (сврз.) удира (гл.)
 • да (сврз.) воспостави (гл.)
 • да (сврз.) дава (гл.)
 • да (сврз.) допре (гл.)
 • да (сврз.) кажува (гл.)
 • да (сврз.) купува (гл.)
 • да (сврз.) навлезе (гл.)
 • да (сврз.) определи (гл.)
 • да (сврз.) отстапи (гл.)
 • да (сврз.) пасе (гл.)
 • да (сврз.) плива (гл.)
 • да (сврз.) покрене (гл.)
 • да (сврз.) поразговара (гл.)
 • да (сврз.) брза (гл.)
 • да (сврз.) вели (гл.)
 • да (сврз.) доживее (гл.)
 • да (сврз.) здивне (гл.)
 • да (сврз.) избере (гл.)
 • да (сврз.) извлече (гл.)
 • да (сврз.) крева (гл.)
 • да (сврз.) мора (гл.)
 • да (сврз.) полета (гл.)
 • да (сврз.) почувствува (гл.)
 • да (сврз.) премине (гл.)
 • да (сврз.) проба (гл.)
 • да (сврз.) проникне (гл.)
 • да (сврз.) пропадне (гл.)
 • да (сврз.) реши (гл.)
 • да (сврз.) скрие (гл.)
 • да (сврз.) спечали (гл.)
 • да (сврз.) спомне (гл.)
 • да (сврз.) студира (гл.)
 • да (сврз.) трпи (гл.)
 • да (сврз.) умира (гл.)
 • да (сврз.) фаќа (гл.)
 • да (сврз.) војува (гл.)
 • да (сврз.) дочека (гл.)
 • да (сврз.) заплаче (гл.)
 • да (сврз.) зачекори (гл.)
 • да (сврз.) извади (гл.)
 • да (сврз.) лебди (гл.)
 • да (сврз.) мрда (гл.)
 • да (сврз.) насети (гл.)
 • да (сврз.) објаснува (гл.)
 • да (сврз.) организира (гл.)
 • да (сврз.) претставува (гл.)
 • да (сврз.) пристигне (гл.)
 • да (сврз.) пронајде (гл.)
 • да (сврз.) пушта (гл.)
 • да (сврз.) собира (гл.)
 • да (сврз.) става (гл.)
 • да (сврз.) тажи (гл.)
 • да (сврз.) јава (гл.)
 • да (сврз.) бере (гл.)
 • да (сврз.) втаса (гл.)
 • да (сврз.) дејствува (гл.)
 • да (сврз.) зема (гл.)
 • да (сврз.) измисли (гл.)
 • да (сврз.) ископа (гл.)
 • да (сврз.) испие (гл.)
 • да (сврз.) испрати (гл.)
 • да (сврз.) одбие (гл.)
 • да (сврз.) одговара (гл.)
 • да (сврз.) одмори (гл.)
 • да (сврз.) оздрави (гл.)
 • да (сврз.) опстане (гл.)
 • да (сврз.) печали (гл.)
 • да (сврз.) поведе (гл.)
 • да (сврз.) погоди (гл.)
 • да (сврз.) помага (гл.)
 • да (сврз.) попушти (гл.)
 • да (сврз.) постапува (гл.)
 • да (сврз.) прелета (гл.)
 • да (сврз.) прими (гл.)
 • да (сврз.) смета (гл.)
 • да (сврз.) стрела (гл.)
 • да (сврз.) трепне (гл.)
 • да (сврз.) тропа (гл.)
 • да (сврз.) црта (гл.)
 • да (сврз.) брани (гл.)
 • да (сврз.) вежба (гл.)
 • да (сврз.) везе (гл.)
 • да (сврз.) губи (гл.)
 • да (сврз.) додаде (гл.)
 • да (сврз.) дува (гл.)
 • да (сврз.) запамети (гл.)
 • да (сврз.) згасне (гл.)
 • да (сврз.) згреши (гл.)
 • да (сврз.) изгори (гл.)
 • да (сврз.) измени (гл.)
 • да (сврз.) клекне (гл.)
 • да (сврз.) комуницира (гл.)
 • да (сврз.) крие (гл.)
 • да (сврз.) крши (гл.)
 • да (сврз.) личи (гл.)
 • да (сврз.) мава (гл.)
 • да (сврз.) меси (гл.)
 • да (сврз.) настане (гл.)
 • да (сврз.) одлета (гл.)
 • да (сврз.) плете (гл.)
 • да (сврз.) подготви (гл.)
 • да (сврз.) продаде (гл.)
 • да (сврз.) прозбори (гл.)
 • да (сврз.) проси (гл.)
 • да (сврз.) раѓа (гл.)
 • да (сврз.) свети (гл.)
 • да (сврз.) сврши (гл.)
 • да (сврз.) сече (гл.)
 • да (сврз.) сретне (гл.)
 • да (сврз.) сфаќа (гл.)
 • да (сврз.) трга (гл.)
 • да (сврз.) тропне (гл.)
 • да (сврз.) утврди (гл.)
 • да (сврз.) ѕирне (гл.)
 • да (сврз.) џвака (гл.)
 • да (сврз.) вади (гл.)
 • да (сврз.) влијае (гл.)
 • да (сврз.) врзе (гл.)
 • да (сврз.) гази (гл.)
 • да (сврз.) господари (гл.)
 • да (сврз.) готви (гл.)
 • да (сврз.) гради (гл.)
 • да (сврз.) избира (гл.)
 • да (сврз.) изеде (гл.)
 • да (сврз.) испадне (гл.)
 • да (сврз.) истрае (гл.)
 • да (сврз.) капе (гл.)
 • да (сврз.) лови (гл.)
 • да (сврз.) навлегува (гл.)
 • да (сврз.) намине (гл.)
 • да (сврз.) напомене (гл.)
 • да (сврз.) настапи (гл.)
 • да (сврз.) настрада (гл.)
 • да (сврз.) однесе (гл.)
 • да (сврз.) подзастане (гл.)
 • да (сврз.) понесе (гл.)
 • да (сврз.) постигне (гл.)
 • да (сврз.) потврди (гл.)
 • да (сврз.) потече (гл.)
 • да (сврз.) почине (гл.)
 • да (сврз.) појадува (гл.)
 • да (сврз.) пребарува (гл.)
 • да (сврз.) прекине (гл.)
 • да (сврз.) пречекори (гл.)
 • да (сврз.) присуствува (гл.)
 • да (сврз.) продре (гл.)
 • да (сврз.) пуши (гл.)
 • да (сврз.) реди (гл.)
 • да (сврз.) сврти (гл.)
 • да (сврз.) танцува (гл.)
 • да (сврз.) треба (гл.)
 • да (сврз.) убива (гл.)
 • да (сврз.) употребува (гл.)
 • да (сврз.) управува (гл.)
 • да (сврз.) цица (гл.)
 • да (сврз.) важи (гл.)
 • да (сврз.) виси (гл.)
 • да (сврз.) врви (гл.)
 • да (сврз.) дарува (гл.)
 • да (сврз.) делува (гл.)
 • да (сврз.) допушти (гл.)
 • да (сврз.) експлодира (гл.)
 • да (сврз.) завива (гл.)
 • да (сврз.) заживее (гл.)
 • да (сврз.) заземе (гл.)
 • да (сврз.) замиже (гл.)
 • да (сврз.) затвори (гл.)
 • да (сврз.) звучи (гл.)
 • да (сврз.) изведе (гл.)
 • да (сврз.) изигрува (гл.)
 • да (сврз.) измислува (гл.)
 • да (сврз.) изнајде (гл.)
 • да (сврз.) интервенира (гл.)
 • да (сврз.) кисне (гл.)
 • да (сврз.) наиде (гл.)
 • да (сврз.) наполни (гл.)
 • да (сврз.) напредува (гл.)
 • да (сврз.) обезбеди (гл.)
 • да (сврз.) остава (гл.)
 • да (сврз.) пека (гл.)
 • да (сврз.) плаќа (гл.)
 • да (сврз.) погледа (гл.)
 • да (сврз.) поигра (гл.)
 • да (сврз.) поминува (гл.)
 • да (сврз.) поседи (гл.)
 • да (сврз.) послужи (гл.)
 • да (сврз.) потрча (гл.)
 • да (сврз.) прашува (гл.)
 • да (сврз.) преде (гл.)
 • да (сврз.) пресуди (гл.)
 • да (сврз.) произведе (гл.)
 • да (сврз.) произлезе (гл.)
 • да (сврз.) протестира (гл.)
 • да (сврз.) процени (гл.)
 • да (сврз.) раскаже (гл.)
 • да (сврз.) расчисти (гл.)
 • да (сврз.) ризикува (гл.)
 • да (сврз.) сети (гл.)
 • да (сврз.) скине (гл.)
 • да (сврз.) слика (гл.)
 • да (сврз.) смени (гл.)
 • да (сврз.) стапне (гл.)
 • да (сврз.) суди (гл.)
 • да (сврз.) трепери (гл.)
 • да (сврз.) узнае (гл.)
 • да (сврз.) украде (гл.)
 • да (сврз.) употреби (гл.)
 • да (сврз.) формира (гл.)
 • да (сврз.) бие (гл.)
 • да (сврз.) боли (гл.)
 • да (сврз.) брка (гл.)
 • да (сврз.) воведе (гл.)
 • да (сврз.) воздивне (гл.)
 • да (сврз.) гасне (гл.)
 • да (сврз.) глуми (гл.)
 • да (сврз.) греши (гл.)
 • да (сврз.) демне (гл.)
 • да (сврз.) достави (гл.)
 • да (сврз.) дофати (гл.)
 • да (сврз.) заборава (гл.)
 • да (сврз.) заигра (гл.)
 • да (сврз.) запише (гл.)
 • да (сврз.) заработи (гл.)
 • да (сврз.) зафати (гл.)
 • да (сврз.) зине (гл.)
 • да (сврз.) избие (гл.)
 • да (сврз.) избувне (гл.)
 • да (сврз.) извика (гл.)
 • да (сврз.) изгуби (гл.)
 • да (сврз.) изнесува (гл.)
 • да (сврз.) исплати (гл.)
 • да (сврз.) испушти (гл.)
 • да (сврз.) истрча (гл.)
 • да (сврз.) клоца (гл.)
 • да (сврз.) коле (гл.)
 • да (сврз.) минува (гл.)
 • да (сврз.) нареди (гл.)
 • да (сврз.) настојува (гл.)
 • да (сврз.) никне (гл.)
 • да (сврз.) нишани (гл.)
 • да (сврз.) одбере (гл.)
 • да (сврз.) одреди (гл.)
 • да (сврз.) оствари (гл.)
 • да (сврз.) отпатува (гл.)
 • да (сврз.) пелтечи (гл.)
 • да (сврз.) повлече (гл.)
 • да (сврз.) повтори (гл.)
 • да (сврз.) поживее (гл.)
 • да (сврз.) потоне (гл.)
 • да (сврз.) потсетува (гл.)
 • да (сврз.) почива (гл.)
 • да (сврз.) предложи (гл.)
 • да (сврз.) придонесе (гл.)
 • да (сврз.) причека (гл.)
 • да (сврз.) промени (гл.)
 • да (сврз.) сади (гл.)
 • да (сврз.) сведочи (гл.)
 • да (сврз.) скита (гл.)
 • да (сврз.) слегува (гл.)
 • да (сврз.) срка (гл.)
 • да (сврз.) чади (гл.)
 • да (сврз.) чини (гл.)
 • да (сврз.) чкрта (гл.)
 • да (сврз.) ѕида (гл.)
 • да (сврз.) љуби (гл.)
 • да (сврз.) векува (гл.)
 • да (сврз.) внесе (гл.)
 • да (сврз.) вработи (гл.)
 • да (сврз.) вресне (гл.)
 • да (сврз.) врие (гл.)
 • да (сврз.) врти (гл.)
 • да (сврз.) гине (гл.)
 • да (сврз.) гладува (гл.)
 • да (сврз.) грми (гл.)
 • да (сврз.) дели (гл.)
 • да (сврз.) делка (гл.)
 • да (сврз.) допира (гл.)
 • да (сврз.) замавне (гл.)
 • да (сврз.) згази (гл.)
 • да (сврз.) здогледа (гл.)
 • да (сврз.) зрачи (гл.)
 • да (сврз.) извршува (гл.)
 • да (сврз.) излета (гл.)
 • да (сврз.) изјави (гл.)
 • да (сврз.) истакне (гл.)
 • да (сврз.) капне (гл.)
 • да (сврз.) кашла (гл.)
 • да (сврз.) колне (гл.)
 • да (сврз.) крвави (гл.)
 • да (сврз.) кружи (гл.)
 • да (сврз.) мавта (гл.)
 • да (сврз.) наврати (гл.)
 • да (сврз.) нагаѓа (гл.)
 • да (сврз.) наздрави (гл.)
 • да (сврз.) наѕира (гл.)
 • да (сврз.) објави (гл.)
 • да (сврз.) означи (гл.)
 • да (сврз.) опстои (гл.)
 • да (сврз.) ора (гл.)
 • да (сврз.) останува (гл.)
 • да (сврз.) плови (гл.)
 • да (сврз.) поврати (гл.)
 • да (сврз.) поработи (гл.)
 • да (сврз.) потпевнува (гл.)
 • да (сврз.) почнува (гл.)
 • да (сврз.) прета (гл.)
 • да (сврз.) прејде (гл.)
 • да (сврз.) прима (гл.)
 • да (сврз.) пробие (гл.)
 • да (сврз.) пцовиса (гл.)
 • да (сврз.) пцуе (гл.)
 • да (сврз.) разгледа (гл.)
 • да (сврз.) раздава (гл.)
 • да (сврз.) свари (гл.)
 • да (сврз.) сее (гл.)
 • да (сврз.) склопи (гл.)
 • да (сврз.) скрши (гл.)
 • да (сврз.) следи (гл.)
 • да (сврз.) слета (гл.)
 • да (сврз.) соработува (гл.)
 • да (сврз.) сподели (гл.)
 • да (сврз.) тепа (гл.)
 • да (сврз.) тера (гл.)
 • да (сврз.) ткае (гл.)
 • да (сврз.) тлее (гл.)
 • да (сврз.) функционира (гл.)
 • да (сврз.) црпи (гл.)
 • да (сврз.) чепка (гл.)
 • да (сврз.) јави (гл.)
 • да (сврз.) бакнува (гл.)
 • да (сврз.) би (гл.)
 • да (сврз.) бира (гл.)
 • да (сврз.) бликне (гл.)
 • да (сврз.) вдише (гл.)
 • да (сврз.) весла (гл.)
 • да (сврз.) вкуси (гл.)
 • да (сврз.) вложи (гл.)
 • да (сврз.) врати (гл.)
 • да (сврз.) гризе (гл.)
 • да (сврз.) гризне (гл.)
 • да (сврз.) дигне (гл.)
 • да (сврз.) добива (гл.)
 • да (сврз.) достигне (гл.)
 • да (сврз.) дотрча (гл.)
 • да (сврз.) дојава (гл.)
 • да (сврз.) другарува (гл.)
 • да (сврз.) жние (гл.)
 • да (сврз.) завладее (гл.)
 • да (сврз.) загризе (гл.)
 • да (сврз.) задржи (гл.)
 • да (сврз.) заличи (гл.)
 • да (сврз.) замолкне (гл.)
 • да (сврз.) замолчи (гл.)
 • да (сврз.) заплива (гл.)
 • да (сврз.) заѕвони (гл.)
 • да (сврз.) зоврие (гл.)
 • да (сврз.) избрише (гл.)
 • да (сврз.) извини (гл.)
 • да (сврз.) извира (гл.)
 • да (сврз.) изгине (гл.)
 • да (сврз.) изгрее (гл.)
 • да (сврз.) излаже (гл.)
 • да (сврз.) измие (гл.)
 • да (сврз.) изнесе (гл.)
 • да (сврз.) изоди (гл.)
 • да (сврз.) исполни (гл.)
 • да (сврз.) истера (гл.)
 • да (сврз.) исцеди (гл.)
 • да (сврз.) кине (гл.)
 • да (сврз.) клепне (гл.)
 • да (сврз.) констатира (гл.)
 • да (сврз.) користи (гл.)
 • да (сврз.) критикува (гл.)
 • да (сврз.) куртули (гл.)
 • да (сврз.) липа (гл.)
 • да (сврз.) мака (гл.)
 • да (сврз.) мете (гл.)
 • да (сврз.) мириса (гл.)
 • да (сврз.) мирува (гл.)
 • да (сврз.) молзе (гл.)
 • да (сврз.) моча (гл.)
 • да (сврз.) мрмори (гл.)
 • да (сврз.) набабри (гл.)
 • да (сврз.) надојде (гл.)
 • да (сврз.) налета (гл.)
 • да (сврз.) насетува (гл.)
 • да (сврз.) наѕре (гл.)
 • да (сврз.) овозможи (гл.)
 • да (сврз.) одбира (гл.)
 • да (сврз.) одмине (гл.)
 • да (сврз.) одолее (гл.)
 • да (сврз.) осети (гл.)
 • да (сврз.) основа (гл.)
 • да (сврз.) основе (гл.)
 • да (сврз.) отвора (гл.)
 • да (сврз.) откаже (гл.)
 • да (сврз.) откине (гл.)
 • да (сврз.) открива (гл.)
 • да (сврз.) пази (гл.)
 • да (сврз.) печати (гл.)
 • да (сврз.) пече (гл.)
 • да (сврз.) писка (гл.)
 • да (сврз.) пишти (гл.)
 • да (сврз.) пламне (гл.)
 • да (сврз.) плукне (гл.)
 • да (сврз.) плуска (гл.)
 • да (сврз.) повели (гл.)
 • да (сврз.) повика (гл.)
 • да (сврз.) повлијае (гл.)
 • да (сврз.) подари (гл.)
 • да (сврз.) подзапре (гл.)
 • да (сврз.) подигне (гл.)
 • да (сврз.) познае (гл.)
 • да (сврз.) покажува (гл.)
 • да (сврз.) полага (гл.)
 • да (сврз.) понуди (гл.)
 • да (сврз.) посади (гл.)
 • да (сврз.) посегне (гл.)
 • да (сврз.) поспие (гл.)
 • да (сврз.) поставува (гл.)
 • да (сврз.) потрае (гл.)
 • да (сврз.) потсети (гл.)
 • да (сврз.) поттикне (гл.)
 • да (сврз.) прати (гл.)
 • да (сврз.) преврне (гл.)
 • да (сврз.) преговара (гл.)
 • да (сврз.) предвиди (гл.)
 • да (сврз.) прелистува (гл.)
 • да (сврз.) премолчи (гл.)
 • да (сврз.) пренесува (гл.)
 • да (сврз.) пресече (гл.)
 • да (сврз.) претстави (гл.)
 • да (сврз.) пречека (гл.)
 • да (сврз.) прикажува (гл.)
 • да (сврз.) пристапи (гл.)
 • да (сврз.) прогледа (гл.)
 • да (сврз.) продолжува (гл.)
 • да (сврз.) пропаѓа (гл.)
 • да (сврз.) развие (гл.)
 • да (сврз.) разгласи (гл.)
 • да (сврз.) разликува (гл.)
 • да (сврз.) размени (гл.)
 • да (сврз.) расне (гл.)
 • да (сврз.) распознае (гл.)
 • да (сврз.) располага (гл.)
 • да (сврз.) растура (гл.)
 • да (сврз.) расцути (гл.)
 • да (сврз.) реагира (гл.)
 • да (сврз.) реферира (гл.)
 • да (сврз.) ржи (гл.)
 • да (сврз.) робува (гл.)
 • да (сврз.) свикне (гл.)
 • да (сврз.) снема (гл.)
 • да (сврз.) содржи (гл.)
 • да (сврз.) сокрие (гл.)
 • да (сврз.) состави (гл.)
 • да (сврз.) спомене (гл.)
 • да (сврз.) спори (гл.)
 • да (сврз.) спречи (гл.)
 • да (сврз.) спроведува (гл.)
 • да (сврз.) сркне (гл.)
 • да (сврз.) стекне (гл.)
 • да (сврз.) тоне (гл.)
 • да (сврз.) тргува (гл.)
 • да (сврз.) тренира (гл.)
 • да (сврз.) трешти (гл.)
 • да (сврз.) укаже (гл.)
 • да (сврз.) умее (гл.)
 • да (сврз.) утепа (гл.)
 • да (сврз.) чука (гл.)
 • да (сврз.) чукне (гл.)
 • да (сврз.) шепоти (гл.)
 • да (сврз.) шие (гл.)
 • да (сврз.) ѕвони (гл.)
 • да (сврз.) јури (гл.)
 • да (сврз.) јурне (гл.)
 • да (сврз.) аплицира (гл.)
 • да (сврз.) арчи (гл.)
 • да (сврз.) бдее (гл.)
 • да (сврз.) блеска (гл.)
 • да (сврз.) блесне (гл.)
 • да (сврз.) боде (гл.)
 • да (сврз.) боледува (гл.)
 • да (сврз.) брбори (гл.)
 • да (сврз.) броди (гл.)
 • да (сврз.) вирее (гл.)
 • да (сврз.) влее (гл.)
 • да (сврз.) влече (гл.)
 • да (сврз.) возбуди (гл.)
 • да (сврз.) возврати (гл.)
 • да (сврз.) гарантира (гл.)
 • да (сврз.) голта (гл.)
 • да (сврз.) голтне (гл.)
 • да (сврз.) граба (гл.)
 • да (сврз.) гравитира (гл.)
 • да (сврз.) грмне (гл.)
 • да (сврз.) грчи (гл.)
 • да (сврз.) гувее (гл.)
 • да (сврз.) дискутира (гл.)
 • да (сврз.) диши (гл.)
 • да (сврз.) длаби (гл.)
 • да (сврз.) доведе (гл.)
 • да (сврз.) доживува (гл.)
 • да (сврз.) дои (гл.)
 • да (сврз.) донесува (гл.)
 • да (сврз.) досегне (гл.)
 • да (сврз.) дотрае (гл.)
 • да (сврз.) доцни (гл.)
 • да (сврз.) дремне (гл.)
 • да (сврз.) душка (гл.)
 • да (сврз.) егзистира (гл.)
 • да (сврз.) екне (гл.)
 • да (сврз.) живне (гл.)
 • да (сврз.) живурка (гл.)
 • да (сврз.) забрани (гл.)
 • да (сврз.) заведе (гл.)
 • да (сврз.) завлезе (гл.)
 • да (сврз.) заврне (гл.)
 • да (сврз.) задоцни (гл.)
 • да (сврз.) закачи (гл.)
 • да (сврз.) заколе (гл.)
 • да (сврз.) замириса (гл.)
 • да (сврз.) замоли (гл.)
 • да (сврз.) западне (гл.)
 • да (сврз.) запамти (гл.)
 • да (сврз.) запраша (гл.)
 • да (сврз.) заснове (гл.)
 • да (сврз.) затрепери (гл.)
 • да (сврз.) заштеди (гл.)
 • да (сврз.) зајде (гл.)
 • да (сврз.) збира (гл.)
 • да (сврз.) избрза (гл.)
 • да (сврз.) изговори (гл.)
 • да (сврз.) издаде (гл.)
 • да (сврз.) издржува (гл.)
 • да (сврз.) изненади (гл.)
 • да (сврз.) изработи (гл.)
 • да (сврз.) израсне (гл.)
 • да (сврз.) информира (гл.)
 • да (сврз.) испее (гл.)
 • да (сврз.) испере (гл.)
 • да (сврз.) исплива (гл.)
 • да (сврз.) исправи (гл.)
 • да (сврз.) испука (гл.)
 • да (сврз.) истече (гл.)
 • да (сврз.) истражува (гл.)
 • да (сврз.) истрпи (гл.)
 • да (сврз.) истури (гл.)
 • да (сврз.) исчезнува (гл.)
 • да (сврз.) квичи (гл.)
 • да (сврз.) кивне (гл.)
 • да (сврз.) кладе (гл.)
 • да (сврз.) коленичи (гл.)
 • да (сврз.) комитува (гл.)
 • да (сврз.) кочи (гл.)
 • да (сврз.) креира (гл.)
 • да (сврз.) крпи (гл.)
 • да (сврз.) крцка (гл.)
 • да (сврз.) крчи (гл.)
 • да (сврз.) кука (гл.)
 • да (сврз.) куца (гл.)
 • да (сврз.) лази (гл.)
 • да (сврз.) лапа (гл.)
 • да (сврз.) легнува (гл.)
 • да (сврз.) лизне (гл.)
 • да (сврз.) лока (гл.)
 • да (сврз.) мие (гл.)
 • да (сврз.) миже (гл.)
 • да (сврз.) мудрува (гл.)
 • да (сврз.) мјаука (гл.)
 • да (сврз.) набере (гл.)
 • да (сврз.) наложи (гл.)
 • да (сврз.) наплати (гл.)
 • да (сврз.) наседне (гл.)
 • да (сврз.) ноќева (гл.)
 • да (сврз.) обрне (гл.)
 • да (сврз.) одгатне (гл.)
 • да (сврз.) одигра (гл.)
 • да (сврз.) одлучува (гл.)
 • да (сврз.) одмазди (гл.)
 • да (сврз.) означува (гл.)
 • да (сврз.) опише (гл.)
 • да (сврз.) општи (гл.)
 • да (сврз.) ослаби (гл.)
 • да (сврз.) отпочне (гл.)
 • да (сврз.) отстрани (гл.)
 • да (сврз.) офне (гл.)
 • да (сврз.) оцени (гл.)
 • да (сврз.) пали (гл.)
 • да (сврз.) памети (гл.)
 • да (сврз.) папса (гл.)
 • да (сврз.) плаши (гл.)
 • да (сврз.) повраќа (гл.)
 • да (сврз.) повторува (гл.)
 • да (сврз.) погодува (гл.)
 • да (сврз.) поздрави (гл.)
 • да (сврз.) положи (гл.)
 • да (сврз.) полуди (гл.)
 • да (сврз.) поправи (гл.)
 • да (сврз.) порача (гл.)
 • да (сврз.) посакува (гл.)
 • да (сврз.) потемнува (гл.)
 • да (сврз.) потенцира (гл.)
 • да (сврз.) потпише (гл.)
 • да (сврз.) потпорасне (гл.)
 • да (сврз.) потпраша (гл.)
 • да (сврз.) потскокне (гл.)
 • да (сврз.) појаде (гл.)
 • да (сврз.) праќа (гл.)
 • да (сврз.) прегори (гл.)
 • да (сврз.) предава (гл.)
 • да (сврз.) презема (гл.)
 • да (сврз.) пренесе (гл.)
 • да (сврз.) преноќи (гл.)
 • да (сврз.) препишува (гл.)
 • да (сврз.) пресмета (гл.)
 • да (сврз.) пресметува (гл.)
 • да (сврз.) прибере (гл.)
 • да (сврз.) припаѓа (гл.)
 • да (сврз.) присобере (гл.)
 • да (сврз.) притиска (гл.)
 • да (сврз.) пријави (гл.)
 • да (сврз.) пријде (гл.)
 • да (сврз.) продава (гл.)
 • да (сврз.) промаши (гл.)
 • да (сврз.) пропушти (гл.)
 • да (сврз.) процвета (гл.)
 • да (сврз.) разбира (гл.)
 • да (сврз.) разгледува (гл.)
 • да (сврз.) раздаде (гл.)
 • да (сврз.) разјасни (гл.)
 • да (сврз.) раководи (гл.)
 • да (сврз.) расипе (гл.)
 • да (сврз.) расправа (гл.)
 • да (сврз.) растовари (гл.)
 • да (сврз.) рецитира (гл.)
 • да (сврз.) решава (гл.)
 • да (сврз.) рика (гл.)
 • да (сврз.) свие (гл.)
 • да (сврз.) секне (гл.)
 • да (сврз.) скапува (гл.)
 • да (сврз.) склучува (гл.)
 • да (сврз.) смрди (гл.)
 • да (сврз.) снима (гл.)
 • да (сврз.) соли (гл.)
 • да (сврз.) сопре (гл.)
 • да (сврз.) составува (гл.)
 • да (сврз.) сочини (гл.)
 • да (сврз.) сошие (гл.)
 • да (сврз.) среди (гл.)
 • да (сврз.) стенка (гл.)
 • да (сврз.) стивне (гл.)
 • да (сврз.) стигнува (гл.)
 • да (сврз.) твори (гл.)
 • да (сврз.) тура (гл.)
 • да (сврз.) тури (гл.)
 • да (сврз.) угасне (гл.)
 • да (сврз.) узрее (гл.)
 • да (сврз.) упати (гл.)
 • да (сврз.) учини (гл.)
 • да (сврз.) цвета (гл.)
 • да (сврз.) цимоли (гл.)
 • да (сврз.) цицне (гл.)
 • да (сврз.) ѕуни (гл.)
 • да (сврз.) ангажира (гл.)
 • да (сврз.) апе (гл.)
 • да (сврз.) асистира (гл.)
 • да (сврз.) балансира (гл.)
 • да (сврз.) беснее (гл.)
 • да (сврз.) биден (гл.)
 • да (сврз.) благодари (гл.)
 • да (сврз.) блее (гл.)
 • да (сврз.) блика (гл.)
 • да (сврз.) буричка (гл.)
 • да (сврз.) варди (гл.)
 • да (сврз.) вари (гл.)
 • да (сврз.) вдиши (гл.)
 • да (сврз.) вее (гл.)
 • да (сврз.) вене (гл.)
 • да (сврз.) вие (гл.)
 • да (сврз.) витка (гл.)
 • да (сврз.) влачи (гл.)
 • да (сврз.) влечка (гл.)
 • да (сврз.) востане (гл.)
 • да (сврз.) враќа (гл.)
 • да (сврз.) врзува (гл.)
 • да (сврз.) вчапи (гл.)
 • да (сврз.) грабне (гл.)
 • да (сврз.) грачи (гл.)
 • да (сврз.) гребе (гл.)
 • да (сврз.) грее (гл.)
 • да (сврз.) дави (гл.)
 • да (сврз.) дебатира (гл.)
 • да (сврз.) довлезе (гл.)
 • да (сврз.) доврши (гл.)
 • да (сврз.) догледа (гл.)
 • да (сврз.) догори (гл.)
 • да (сврз.) докрепи (гл.)
 • да (сврз.) допише (гл.)
 • да (сврз.) дорече (гл.)
 • да (сврз.) дотера (гл.)
 • да (сврз.) дреме (гл.)
 • да (сврз.) дроби (гл.)
 • да (сврз.) дупи (гл.)
 • да (сврз.) експериментира (гл.)
 • да (сврз.) ждрига (гл.)
 • да (сврз.) забразди (гл.)
 • да (сврз.) завие (гл.)
 • да (сврз.) заврзе (гл.)
 • да (сврз.) заврти (гл.)
 • да (сврз.) загази (гл.)
 • да (сврз.) загуби (гл.)
 • да (сврз.) задржува (гл.)
 • да (сврз.) заздрави (гл.)
 • да (сврз.) закрепне (гл.)
 • да (сврз.) залае (гл.)
 • да (сврз.) залелека (гл.)
 • да (сврз.) залута (гл.)
 • да (сврз.) замавнува (гл.)
 • да (сврз.) замали (гл.)
 • да (сврз.) замени (гл.)
 • да (сврз.) замеси (гл.)
 • да (сврз.) заминува (гл.)
 • да (сврз.) замре (гл.)
 • да (сврз.) заостане (гл.)
 • да (сврз.) заофка (гл.)
 • да (сврз.) заплаши (гл.)
 • да (сврз.) заплеска (гл.)
 • да (сврз.) заплисне (гл.)
 • да (сврз.) заповеда (гл.)
 • да (сврз.) зарасне (гл.)
 • да (сврз.) зароси (гл.)
 • да (сврз.) засадува (гл.)
 • да (сврз.) заслужи (гл.)
 • да (сврз.) затруби (гл.)
 • да (сврз.) зацапа (гл.)
 • да (сврз.) зацарува (гл.)
 • да (сврз.) зашуми (гл.)
 • да (сврз.) заѕида (гл.)
 • да (сврз.) згазне (гл.)
 • да (сврз.) зготви (гл.)
 • да (сврз.) зима (гл.)
 • да (сврз.) зрее (гл.)
 • да (сврз.) избегне (гл.)
 • да (сврз.) извиши (гл.)
 • да (сврз.) изгасне (гл.)
 • да (сврз.) издава (гл.)
 • да (сврз.) издвои (гл.)
 • да (сврз.) издејствува (гл.)
 • да (сврз.) издивне (гл.)
 • да (сврз.) измери (гл.)
 • да (сврз.) измеси (гл.)
 • да (сврз.) измине (гл.)
 • да (сврз.) измоли (гл.)
 • да (сврз.) измрдува (гл.)
 • да (сврз.) изнедри (гл.)
 • да (сврз.) изразува (гл.)
 • да (сврз.) израни (гл.)
 • да (сврз.) изроди (гл.)
 • да (сврз.) изучи (гл.)
 • да (сврз.) изјавува (гл.)
 • да (сврз.) индуцира (гл.)
 • да (сврз.) иницира (гл.)
 • да (сврз.) искапе (гл.)
 • да (сврз.) искоби (гл.)
 • да (сврз.) искочи (гл.)
 • да (сврз.) испари (гл.)
 • да (сврз.) испитува (гл.)
 • да (сврз.) испише (гл.)
 • да (сврз.) исплакне (гл.)
 • да (сврз.) испушта (гл.)
 • да (сврз.) истечува (гл.)
 • да (сврз.) истине (гл.)
 • да (сврз.) истисне (гл.)
 • да (сврз.) исфрла (гл.)
 • да (сврз.) исчепка (гл.)
 • да (сврз.) калеми (гл.)
 • да (сврз.) кандиса (гл.)
 • да (сврз.) капитулира (гл.)
 • да (сврз.) кенка (гл.)
 • да (сврз.) кива (гл.)
 • да (сврз.) киниса (гл.)
 • да (сврз.) клечи (гл.)
 • да (сврз.) клука (гл.)
 • да (сврз.) комбинира (гл.)
 • да (сврз.) коси (гл.)
 • да (сврз.) крсти (гл.)
 • да (сврз.) кубе (гл.)
 • да (сврз.) лавне (гл.)
 • да (сврз.) лапне (гл.)
 • да (сврз.) лекува (гл.)
 • да (сврз.) лелека (гл.)
 • да (сврз.) лупи (гл.)
 • да (сврз.) мами (гл.)
 • да (сврз.) маневрира (гл.)
 • да (сврз.) маршира (гл.)
 • да (сврз.) меле (гл.)
 • да (сврз.) менува (гл.)
 • да (сврз.) мери (гл.)
 • да (сврз.) мечтае (гл.)
 • да (сврз.) меша (гл.)
 • да (сврз.) молкне (гл.)
 • да (сврз.) мрази (гл.)
 • да (сврз.) мука (гл.)
 • да (сврз.) набави (гл.)
 • да (сврз.) набљудува (гл.)
 • да (сврз.) навева (гл.)
 • да (сврз.) навлече (гл.)
 • да (сврз.) нагази (гл.)
 • да (сврз.) накривува (гл.)
 • да (сврз.) налее (гл.)
 • да (сврз.) наликува (гл.)
 • да (сврз.) намести (гл.)
 • да (сврз.) наметне (гл.)
 • да (сврз.) намириса (гл.)
 • да (сврз.) наоѓа (гл.)
 • да (сврз.) нападне (гл.)
 • да (сврз.) напаѓа (гл.)
 • да (сврз.) напина (гл.)
 • да (сврз.) нараснува (гл.)
 • да (сврз.) насее (гл.)
 • да (сврз.) наскока (гл.)
 • да (сврз.) наслика (гл.)
 • да (сврз.) наслуша (гл.)
 • да (сврз.) наслушне (гл.)
 • да (сврз.) натежне (гл.)
 • да (сврз.) натера (гл.)
 • да (сврз.) нахрани (гл.)
 • да (сврз.) негува (гл.)
 • да (сврз.) недостасува (гл.)
 • да (сврз.) немее (гл.)
 • да (сврз.) нуди (гл.)
 • да (сврз.) облече (гл.)
 • да (сврз.) обликува (гл.)
 • да (сврз.) обуе (гл.)
 • да (сврз.) овене (гл.)
 • да (сврз.) огладни (гл.)
 • да (сврз.) одбегне (гл.)
 • да (сврз.) одврати (гл.)
 • да (сврз.) одмавне (гл.)
 • да (сврз.) одмара (гл.)
 • да (сврз.) одработи (гл.)
 • да (сврз.) одржува (гл.)
 • да (сврз.) одѕвонува (гл.)
 • да (сврз.) ожени (гл.)
 • да (сврз.) оживи (гл.)
 • да (сврз.) омекне (гл.)
 • да (сврз.) опстојува (гл.)
 • да (сврз.) ослепува (гл.)
 • да (сврз.) ослободи (гл.)
 • да (сврз.) оспори (гл.)
 • да (сврз.) остарее (гл.)
 • да (сврз.) остари (гл.)
 • да (сврз.) остине (гл.)
 • да (сврз.) отвара (гл.)
 • да (сврз.) отепа (гл.)
 • да (сврз.) откорне (гл.)
 • да (сврз.) отпочине (гл.)
 • да (сврз.) отпушти (гл.)
 • да (сврз.) отрча (гл.)
 • да (сврз.) отсони (гл.)
 • да (сврз.) оформи (гл.)
 • да (сврз.) очајува (гл.)
 • да (сврз.) пере (гл.)
 • да (сврз.) пикне (гл.)
 • да (сврз.) писне (гл.)
 • да (сврз.) пита (гл.)
 • да (сврз.) пласти (гл.)
 • да (сврз.) плеви (гл.)
 • да (сврз.) плута (гл.)
 • да (сврз.) повечера (гл.)
 • да (сврз.) повреди (гл.)
 • да (сврз.) поговори (гл.)
 • да (сврз.) подаде (гл.)
 • да (сврз.) подзаборави (гл.)
 • да (сврз.) подлегне (гл.)
 • да (сврз.) подметне (гл.)
 • да (сврз.) подработува (гл.)
 • да (сврз.) позајми (гл.)
 • да (сврз.) позборува (гл.)
 • да (сврз.) покопа (гл.)
 • да (сврз.) покоси (гл.)
 • да (сврз.) покрие (гл.)
 • да (сврз.) ползи (гл.)
 • да (сврз.) полни (гл.)
 • да (сврз.) пометне (гл.)
 • да (сврз.) помислува (гл.)
 • да (сврз.) помоли (гл.)
 • да (сврз.) помолчи (гл.)
 • да (сврз.) помрдне (гл.)
 • да (сврз.) поникне (гл.)
 • да (сврз.) поништи (гл.)
 • да (сврз.) поприкажува (гл.)
 • да (сврз.) попричека (гл.)
 • да (сврз.) поруча (гл.)
 • да (сврз.) поседува (гл.)
 • да (сврз.) постане (гл.)
 • да (сврз.) потера (гл.)
 • да (сврз.) потонува (гл.)
 • да (сврз.) потпевне (гл.)
 • да (сврз.) потроши (гл.)
 • да (сврз.) потскокнува (гл.)
 • да (сврз.) поттикнува (гл.)
 • да (сврз.) потчини (гл.)
 • да (сврз.) пребира (гл.)
 • да (сврз.) преболи (гл.)
 • да (сврз.) прегледа (гл.)
 • да (сврз.) прегрнува (гл.)
 • да (сврз.) предвидува (гл.)
 • да (сврз.) презаспие (гл.)
 • да (сврз.) прекршува (гл.)
 • да (сврз.) преноќева (гл.)
 • да (сврз.) препознае (гл.)
 • да (сврз.) преседи (гл.)
 • да (сврз.) прескокне (гл.)
 • да (сврз.) пресуши (гл.)
 • да (сврз.) претендира (гл.)
 • да (сврз.) претера (гл.)
 • да (сврз.) претне (гл.)
 • да (сврз.) претпоставува (гл.)
 • да (сврз.) претрпи (гл.)
 • да (сврз.) претрча (гл.)
 • да (сврз.) претрчува (гл.)
 • да (сврз.) пречи (гл.)
 • да (сврз.) прибележи (гл.)
 • да (сврз.) прибира (гл.)
 • да (сврз.) привикне (гл.)
 • да (сврз.) привлече (гл.)
 • да (сврз.) приготви (гл.)
 • да (сврз.) приготвува (гл.)
 • да (сврз.) прикаже (гл.)
 • да (сврз.) прикова (гл.)
 • да (сврз.) прилегне (гл.)
 • да (сврз.) приложи (гл.)
 • да (сврз.) припекува (гл.)
 • да (сврз.) прирече (гл.)
 • да (сврз.) притисне (гл.)
 • да (сврз.) пробуричка (гл.)
 • да (сврз.) проверува (гл.)
 • да (сврз.) проветри (гл.)
 • да (сврз.) провоцира (гл.)
 • да (сврз.) проектира (гл.)
 • да (сврз.) проживее (гл.)
 • да (сврз.) пронаоѓа (гл.)
 • да (сврз.) прооди (гл.)
 • да (сврз.) прослави (гл.)
 • да (сврз.) простува (гл.)
 • да (сврз.) протече (гл.)
 • да (сврз.) проширува (гл.)
 • да (сврз.) пројде (гл.)
 • да (сврз.) прска (гл.)
 • да (сврз.) пружи (гл.)
 • да (сврз.) пљачкосува (гл.)
 • да (сврз.) разгазува (гл.)
 • да (сврз.) разгори (гл.)
 • да (сврз.) разлетува (гл.)
 • да (сврз.) раскине (гл.)
 • да (сврз.) раскопачува (гл.)
 • да (сврз.) распали (гл.)
 • да (сврз.) реализира (гл.)
 • да (сврз.) рее (гл.)
 • да (сврз.) рипа (гл.)
 • да (сврз.) рошка (гл.)
 • да (сврз.) свене (гл.)
 • да (сврз.) светка (гл.)
 • да (сврз.) светне (гл.)
 • да (сврз.) свика (гл.)
 • да (сврз.) свирне (гл.)
 • да (сврз.) свршува (гл.)
 • да (сврз.) седнува (гл.)
 • да (сврз.) сеќава (гл.)
 • да (сврз.) симнува (гл.)
 • да (сврз.) склучи (гл.)
 • да (сврз.) скршне (гл.)
 • да (сврз.) слабее (гл.)
 • да (сврз.) слави (гл.)
 • да (сврз.) смука (гл.)
 • да (сврз.) снесе (гл.)
 • да (сврз.) согледа (гл.)
 • да (сврз.) созрее (гл.)
 • да (сврз.) солзи (гл.)
 • да (сврз.) сомеле (гл.)
 • да (сврз.) сочинува (гл.)
 • да (сврз.) сочува (гл.)
 • да (сврз.) спадне (гл.)
 • да (сврз.) спаси (гл.)
 • да (сврз.) спласнува (гл.)
 • да (сврз.) сплете (гл.)
 • да (сврз.) спроведе (гл.)
 • да (сврз.) спрсне (гл.)
 • да (сврз.) спушти (гл.)
 • да (сврз.) сработи (гл.)
 • да (сврз.) среќава (гл.)
 • да (сврз.) стекнува (гл.)
 • да (сврз.) сјае (гл.)
 • да (сврз.) талка (гл.)
 • да (сврз.) татни (гл.)
 • да (сврз.) тежи (гл.)
 • да (сврз.) тежнее (гл.)
 • да (сврз.) телефонира (гл.)
 • да (сврз.) тивне (гл.)
 • да (сврз.) топли (гл.)
 • да (сврз.) тревливи (гл.)
 • да (сврз.) тресе (гл.)
 • да (сврз.) треска (гл.)
 • да (сврз.) тресне (гл.)
 • да (сврз.) тркне (гл.)
 • да (сврз.) трупа (гл.)
 • да (сврз.) убедува (гл.)
 • да (сврз.) укажува (гл.)
 • да (сврз.) улови (гл.)
 • да (сврз.) утеши (гл.)
 • да (сврз.) формулира (гл.)
 • да (сврз.) фучи (гл.)
 • да (сврз.) цени (гл.)
 • да (сврз.) црвенее (гл.)
 • да (сврз.) црпне (гл.)
 • да (сврз.) чкрапа (гл.)
 • да (сврз.) чкрипи (гл.)
 • да (сврз.) чкрипне (гл.)
 • да (сврз.) шетка (гл.)
 • да (сврз.) шири (гл.)
 • да (сврз.) шлапа (гл.)
 • да (сврз.) шмугне (гл.)
 • да (сврз.) штрака (гл.)
 • да (сврз.) штукне (гл.)
 • да (сврз.) ѕемне (гл.)
 • да (сврз.) ѕенѕа (гл.)
 • да (сврз.) јачи (гл.)
 • да (сврз.) ќути (гл.)
 • да (сврз.) џогира (гл.)
 • да (сврз.) ака (гл.)
 • да (сврз.) акламира (гл.)
 • да (сврз.) акне (гл.)
 • да (сврз.) активира (гл.)
 • да (сврз.) алудира (гл.)
 • да (сврз.) анализира (гл.)
 • да (сврз.) анкетира (гл.)
 • да (сврз.) аплаудира (гл.)
 • да (сврз.) апне (гл.)
 • да (сврз.) апси (гл.)
 • да (сврз.) артикулира (гл.)
 • да (сврз.) асоцира (гл.)
 • да (сврз.) атерира (гл.)
 • да (сврз.) бакне (гл.)
 • да (сврз.) бари (гл.)
 • да (сврз.) бацува (гл.)
 • да (сврз.) белее (гл.)
 • да (сврз.) бележи (гл.)
 • да (сврз.) беси (гл.)
 • да (сврз.) бидува (гл.)
 • да (сврз.) битисува (гл.)
 • да (сврз.) бичи (гл.)
 • да (сврз.) благослови (гл.)
 • да (сврз.) благословува (гл.)
 • да (сврз.) блада (гл.)
 • да (сврз.) бледнее (гл.)
 • да (сврз.) блудничи (гл.)
 • да (сврз.) блуе (гл.)
 • да (сврз.) болска (гл.)
 • да (сврз.) болсне (гл.)
 • да (сврз.) борави (гл.)
 • да (сврз.) боцка (гл.)
 • да (сврз.) боцне (гл.)
 • да (сврз.) брцне (гл.)
 • да (сврз.) брчне (гл.)
 • да (сврз.) бувта (гл.)
 • да (сврз.) буди (гл.)
 • да (сврз.) бута (гл.)
 • да (сврз.) бутка (гл.)
 • да (сврз.) бутне (гл.)
 • да (сврз.) бучи (гл.)
 • да (сврз.) вгради (гл.)
 • да (сврз.) вдене (гл.)
 • да (сврз.) вдишува (гл.)
 • да (сврз.) венча (гл.)
 • да (сврз.) вергла (гл.)
 • да (сврз.) вети (гл.)
 • да (сврз.) вејне (гл.)
 • да (сврз.) вивне (гл.)
 • да (сврз.) виде (гл.)
 • да (сврз.) висне (гл.)
 • да (сврз.) вклучи (гл.)
 • да (сврз.) вкусува (гл.)
 • да (сврз.) влага (гл.)
 • да (сврз.) влета (гл.)
 • да (сврз.) вметне (гл.)
 • да (сврз.) вмеша (гл.)
 • да (сврз.) внесува (гл.)
 • да (сврз.) воздивнува (гл.)
 • да (сврз.) вознемирува (гл.)
 • да (сврз.) вообликува (гл.)
 • да (сврз.) вообрази (гл.)
 • да (сврз.) воочи (гл.)
 • да (сврз.) војва (гл.)
 • да (сврз.) впива (гл.)
 • да (сврз.) вплете (гл.)
 • да (сврз.) вработува (гл.)
 • да (сврз.) вреди (гл.)
 • да (сврз.) вришти (гл.)
 • да (сврз.) вјаса (гл.)
 • да (сврз.) вџаши (гл.)
 • да (сврз.) галопира (гл.)
 • да (сврз.) гаѓа (гл.)
 • да (сврз.) генерира (гл.)
 • да (сврз.) гестикулира (гл.)
 • да (сврз.) гиба (гл.)
 • да (сврз.) гибне (гл.)
 • да (сврз.) глаголи (гл.)
 • да (сврз.) гласи (гл.)
 • да (сврз.) глочка (гл.)
 • да (сврз.) гние (гл.)
 • да (сврз.) гони (гл.)
 • да (сврз.) гргори (гл.)
 • да (сврз.) грепка (гл.)
 • да (сврз.) гуга (гл.)
 • да (сврз.) гугне (гл.)
 • да (сврз.) гука (гл.)
 • да (сврз.) гукне (гл.)
 • да (сврз.) гушка (гл.)
 • да (сврз.) дебне (гл.)
 • да (сврз.) дежура (гл.)
 • да (сврз.) дезертира (гл.)
 • да (сврз.) декламира (гл.)
 • да (сврз.) дере (гл.)
 • да (сврз.) дипломира (гл.)
 • да (сврз.) диригира (гл.)
 • да (сврз.) доварди (гл.)
 • да (сврз.) довтаса (гл.)
 • да (сврз.) договори (гл.)
 • да (сврз.) догорува (гл.)
 • да (сврз.) дограби (гл.)
 • да (сврз.) додржи (гл.)
 • да (сврз.) доземе (гл.)
 • да (сврз.) дознава (гл.)
 • да (сврз.) дозрева (гл.)
 • да (сврз.) докажува (гл.)
 • да (сврз.) докапе (гл.)
 • да (сврз.) документира (гл.)
 • да (сврз.) долета (гл.)
 • да (сврз.) долови (гл.)
 • да (сврз.) доминира (гл.)
 • да (сврз.) дообјасни (гл.)
 • да (сврз.) доплати (гл.)
 • да (сврз.) досега (гл.)
 • да (сврз.) достиска (гл.)
 • да (сврз.) достои (гл.)
 • да (сврз.) досуши (гл.)
 • да (сврз.) дотекува (гл.)
 • да (сврз.) дотерува (гл.)
 • да (сврз.) дотече (гл.)
 • да (сврз.) дотури (гл.)
 • да (сврз.) дотурка (гл.)
 • да (сврз.) драпа (гл.)
 • да (сврз.) дрдори (гл.)
 • да (сврз.) дрка (гл.)
 • да (сврз.) дружи (гл.)
 • да (сврз.) дувне (гл.)
 • да (сврз.) дума (гл.)
 • да (сврз.) дупне (гл.)
 • да (сврз.) езди (гл.)
 • да (сврз.) емитува (гл.)
 • да (сврз.) ефектуира (гл.)
 • да (сврз.) ечи (гл.)
 • да (сврз.) ждере (гл.)
 • да (сврз.) жеволи (гл.)
 • да (сврз.) жени (гл.)
 • да (сврз.) жнее (гл.)
 • да (сврз.) жолтее (гл.)
 • да (сврз.) жуберка (гл.)
 • да (сврз.) жугне (гл.)
 • да (сврз.) заака (гл.)
 • да (сврз.) забавува (гл.)
 • да (сврз.) забележува (гл.)
 • да (сврз.) забере (гл.)
 • да (сврз.) заблажи (гл.)
 • да (сврз.) забошоти (гл.)
 • да (сврз.) забошотува (гл.)
 • да (сврз.) забрави (гл.)
 • да (сврз.) забремени (гл.)
 • да (сврз.) забрза (гл.)
 • да (сврз.) забрзува (гл.)
 • да (сврз.) завали (гл.)
 • да (сврз.) завее (гл.)
 • да (сврз.) заверува (гл.)
 • да (сврз.) завиди (гл.)
 • да (сврз.) зависи (гл.)
 • да (сврз.) завлегува (гл.)
 • да (сврз.) завлече (гл.)
 • да (сврз.) заврзува (гл.)
 • да (сврз.) загади (гл.)
 • да (сврз.) заглавува (гл.)
 • да (сврз.) заговара (гл.)
 • да (сврз.) заговори (гл.)
 • да (сврз.) заголне (гл.)
 • да (сврз.) загорчува (гл.)
 • да (сврз.) заграби (гл.)
 • да (сврз.) заграбува (гл.)
 • да (сврз.) загрне (гл.)
 • да (сврз.) загука (гл.)
 • да (сврз.) зададе (гл.)
 • да (сврз.) задени (гл.)
 • да (сврз.) задоволи (гл.)
 • да (сврз.) задоволува (гл.)
 • да (сврз.) задоцнува (гл.)
 • да (сврз.) задреме (гл.)
 • да (сврз.) задрнка (гл.)
 • да (сврз.) заебе (гл.)
 • да (сврз.) заздравее (гл.)
 • да (сврз.) зазори (гл.)
 • да (сврз.) заискачува (гл.)
 • да (сврз.) закаже (гл.)
 • да (сврз.) заквичи (гл.)
 • да (сврз.) заклокоти (гл.)
 • да (сврз.) закопа (гл.)
 • да (сврз.) закопува (гл.)
 • да (сврз.) закреска (гл.)
 • да (сврз.) закрие (гл.)
 • да (сврз.) закука (гл.)
 • да (сврз.) закуќи (гл.)
 • да (сврз.) заладува (гл.)
 • да (сврз.) залаже (гл.)
 • да (сврз.) залегне (гл.)
 • да (сврз.) залее (гл.)
 • да (сврз.) залипта (гл.)
 • да (сврз.) залула (гл.)
 • да (сврз.) замалува (гл.)
 • да (сврз.) замете (гл.)
 • да (сврз.) замислува (гл.)
 • да (сврз.) замрзне (гл.)
 • да (сврз.) занемари (гл.)
 • да (сврз.) заноќи (гл.)
 • да (сврз.) заоди (гл.)
 • да (сврз.) заора (гл.)
 • да (сврз.) заостанува (гл.)
 • да (сврз.) запази (гл.)
 • да (сврз.) запени (гл.)
 • да (сврз.) запира (гл.)
 • да (сврз.) заплашува (гл.)
 • да (сврз.) запне (гл.)
 • да (сврз.) запознае (гл.)
 • да (сврз.) запомни (гл.)
 • да (сврз.) запоседнува (гл.)
 • да (сврз.) започнува (гл.)
 • да (сврз.) заправи (гл.)
 • да (сврз.) запрета (гл.)
 • да (сврз.) заприкажува (гл.)
 • да (сврз.) зареве (гл.)
 • да (сврз.) зарипне (гл.)
 • да (сврз.) зарони (гл.)
 • да (сврз.) зарти (гл.)
 • да (сврз.) заруди (гл.)
 • да (сврз.) засведочи (гл.)
 • да (сврз.) засвири (гл.)
 • да (сврз.) заседи (гл.)
 • да (сврз.) заседнува (гл.)
 • да (сврз.) засени (гл.)
 • да (сврз.) заскита (гл.)
 • да (сврз.) засмрди (гл.)
 • да (сврз.) застанува (гл.)
 • да (сврз.) застапува (гл.)
 • да (сврз.) заструга (гл.)
 • да (сврз.) заструи (гл.)
 • да (сврз.) зататнува (гл.)
 • да (сврз.) затвора (гл.)
 • да (сврз.) затрудни (гл.)
 • да (сврз.) зауши (гл.)
 • да (сврз.) зафучи (гл.)
 • да (сврз.) зацвили (гл.)
 • да (сврз.) зацели (гл.)
 • да (сврз.) зацелува (гл.)
 • да (сврз.) зацрвени (гл.)
 • да (сврз.) зацрни (гл.)
 • да (сврз.) зачне (гл.)
 • да (сврз.) заштитува (гл.)
 • да (сврз.) зашушка (гл.)
 • да (сврз.) зајакне (гл.)
 • да (сврз.) збере (гл.)
 • да (сврз.) збрка (гл.)
 • да (сврз.) згрее (гл.)
 • да (сврз.) зева (гл.)
 • да (сврз.) зеленее (гл.)
 • да (сврз.) зоба (гл.)
 • да (сврз.) зјапа (гл.)
 • да (сврз.) идеализира (гл.)
 • да (сврз.) избегнува (гл.)
 • да (сврз.) избели (гл.)
 • да (сврз.) избледи (гл.)
 • да (сврз.) избрзува (гл.)
 • да (сврз.) изброи (гл.)
 • да (сврз.) извалка (гл.)
 • да (сврз.) изварди (гл.)
 • да (сврз.) изваја (гл.)
 • да (сврз.) извезува (гл.)
 • да (сврз.) извести (гл.)
 • да (сврз.) изветрее (гл.)
 • да (сврз.) извиди (гл.)
 • да (сврз.) извикува (гл.)
 • да (сврз.) извлекува (гл.)
 • да (сврз.) извози (гл.)
 • да (сврз.) извојува (гл.)
 • да (сврз.) изврви (гл.)
 • да (сврз.) изврти (гл.)
 • да (сврз.) изгние (гл.)
 • да (сврз.) изгрева (гл.)
 • да (сврз.) изгризе (гл.)
 • да (сврз.) издели (гл.)
 • да (сврз.) издивнува (гл.)
 • да (сврз.) издише (гл.)
 • да (сврз.) издлаби (гл.)
 • да (сврз.) изигра (гл.)
 • да (сврз.) излее (гл.)
 • да (сврз.) излетува (гл.)
 • да (сврз.) излиже (гл.)
 • да (сврз.) измати (гл.)
 • да (сврз.) измеша (гл.)
 • да (сврз.) измори (гл.)
 • да (сврз.) изнаоѓа (гл.)
 • да (сврз.) изнафати (гл.)
 • да (сврз.) изневери (гл.)
 • да (сврз.) изникне (гл.)
 • да (сврз.) изнуди (гл.)
 • да (сврз.) изнурка (гл.)
 • да (сврз.) изора (гл.)
 • да (сврз.) изрази (гл.)
 • да (сврз.) изреагира (гл.)
 • да (сврз.) изрецитира (гл.)
 • да (сврз.) изрече (гл.)
 • да (сврз.) изрони (гл.)
 • да (сврз.) изумира (гл.)
 • да (сврз.) изумре (гл.)
 • да (сврз.) ика (гл.)
 • да (сврз.) илустрира (гл.)
 • да (сврз.) именува (гл.)
 • да (сврз.) импресионира (гл.)
 • да (сврз.) инкорпорира (гл.)
 • да (сврз.) инсистира (гл.)
 • да (сврз.) инсценира (гл.)
 • да (сврз.) интерпретира (гл.)
 • да (сврз.) исее (гл.)
 • да (сврз.) искаже (гл.)
 • да (сврз.) искачи (гл.)
 • да (сврз.) искине (гл.)
 • да (сврз.) искисне (гл.)
 • да (сврз.) исклучи (гл.)
 • да (сврз.) исколе (гл.)
 • да (сврз.) искорени (гл.)
 • да (сврз.) искористи (гл.)
 • да (сврз.) искрвави (гл.)
 • да (сврз.) искрпи (гл.)
 • да (сврз.) искрши (гл.)
 • да (сврз.) искупува (гл.)
 • да (сврз.) испарува (гл.)
 • да (сврз.) испегла (гл.)
 • да (сврз.) испили (гл.)
 • да (сврз.) испита (гл.)
 • да (сврз.) исплови (гл.)
 • да (сврз.) исповедува (гл.)
 • да (сврз.) исползи (гл.)
 • да (сврз.) исползува (гл.)
 • да (сврз.) испорача (гл.)
 • да (сврз.) испоумре (гл.)
 • да (сврз.) испрашува (гл.)
 • да (сврз.) испраќа (гл.)
 • да (сврз.) испревари (гл.)
 • да (сврз.) испровоцира (гл.)
 • да (сврз.) испроси (гл.)
 • да (сврз.) испружи (гл.)
 • да (сврз.) испуши (гл.)
 • да (сврз.) истажи (гл.)
 • да (сврз.) истекува (гл.)
 • да (сврз.) исткае (гл.)
 • да (сврз.) истлее (гл.)
 • да (сврз.) истражи (гл.)
 • да (сврз.) истрга (гл.)
 • да (сврз.) истргне (гл.)
 • да (сврз.) истреби (гл.)
 • да (сврз.) истресе (гл.)
 • да (сврз.) истрие (гл.)
 • да (сврз.) исуши (гл.)
 • да (сврз.) исфрли (гл.)
 • да (сврз.) исцепи (гл.)
 • да (сврз.) исцица (гл.)
 • да (сврз.) исцрта (гл.)
 • да (сврз.) исчанчи (гл.)
 • да (сврз.) исчекори (гл.)
 • да (сврз.) исчисти (гл.)
 • да (сврз.) исчува (гл.)
 • да (сврз.) итрува (гл.)
 • да (сврз.) казни (гл.)
 • да (сврз.) казнува (гл.)
 • да (сврз.) кара (гл.)
 • да (сврз.) каса (гл.)
 • да (сврз.) качи (гл.)
 • да (сврз.) квака (гл.)
 • да (сврз.) киднапира (гл.)
 • да (сврз.) кинисува (гл.)
 • да (сврз.) клава (гл.)
 • да (сврз.) клекнува (гл.)
 • да (сврз.) клокоти (гл.)
 • да (сврз.) клоцне (гл.)
 • да (сврз.) клувка (гл.)
 • да (сврз.) кове (гл.)
 • да (сврз.) кодоши (гл.)
 • да (сврз.) кокодака (гл.)
 • да (сврз.) колвне (гл.)
 • да (сврз.) командува (гл.)
 • да (сврз.) коментира (гл.)
 • да (сврз.) компонира (гл.)
 • да (сврз.) конзервира (гл.)
 • да (сврз.) консумира (гл.)
 • да (сврз.) контактира (гл.)
 • да (сврз.) контрастира (гл.)
 • да (сврз.) конферира (гл.)
 • да (сврз.) копка (гл.)
 • да (сврз.) копне (гл.)
 • да (сврз.) копнее (гл.)
 • да (сврз.) кореспондира (гл.)
 • да (сврз.) корне (гл.)
 • да (сврз.) корумпира (гл.)
 • да (сврз.) котира (гл.)
 • да (сврз.) крадне (гл.)
 • да (сврз.) крака (гл.)
 • да (сврз.) крепи (гл.)
 • да (сврз.) креска (гл.)
 • да (сврз.) кречи (гл.)
 • да (сврз.) крикне (гл.)
 • да (сврз.) крикнува (гл.)
 • да (сврз.) кристализира (гл.)
 • да (сврз.) крка (гл.)
 • да (сврз.) кркори (гл.)
 • да (сврз.) крои (гл.)
 • да (сврз.) кршне (гл.)
 • да (сврз.) крштава (гл.)
 • да (сврз.) кулминира (гл.)
 • да (сврз.) куцка (гл.)
 • да (сврз.) кљака (гл.)
 • да (сврз.) лакоми (гл.)
 • да (сврз.) ламентира (гл.)
 • да (сврз.) лее (гл.)
 • да (сврз.) летка (гл.)
 • да (сврз.) лиферува (гл.)
 • да (сврз.) ломоти (гл.)
 • да (сврз.) лудува (гл.)
 • да (сврз.) лупа (гл.)
 • да (сврз.) лута (гл.)
 • да (сврз.) мавне (гл.)
 • да (сврз.) макне (гл.)
 • да (сврз.) малаксува (гл.)
 • да (сврз.) манипулира (гл.)
 • да (сврз.) маркира (гл.)
 • да (сврз.) мастурбира (гл.)
 • да (сврз.) мати (гл.)
 • да (сврз.) матурира (гл.)
 • да (сврз.) мачи (гл.)
 • да (сврз.) медитира (гл.)
 • да (сврз.) мекне (гл.)
 • да (сврз.) мизерува (гл.)
 • да (сврз.) млати (гл.)
 • да (сврз.) мобилизира (гл.)
 • да (сврз.) молитви (гл.)
 • да (сврз.) мочка (гл.)
 • да (сврз.) муабети (гл.)
 • да (сврз.) мукне (гл.)
 • да (сврз.) мутира (гл.)
 • да (сврз.) муцка (гл.)
 • да (сврз.) набели (гл.)
 • да (сврз.) наближува (гл.)
 • да (сврз.) наброи (гл.)
 • да (сврз.) навади (гл.)
 • да (сврз.) навали (гл.)
 • да (сврз.) навалува (гл.)
 • да (сврз.) наведне (гл.)
 • да (сврз.) навезува (гл.)
 • да (сврз.) навести (гл.)
 • да (сврз.) навива (гл.)
 • да (сврз.) навикне (гл.)
 • да (сврз.) навреди (гл.)
 • да (сврз.) наврне (гл.)
 • да (сврз.) навтаса (гл.)
 • да (сврз.) навјаса (гл.)
 • да (сврз.) нагазне (гл.)
 • да (сврз.) нагласи (гл.)
 • да (сврз.) нагодува (гл.)
 • да (сврз.) наголемува (гл.)
 • да (сврз.) нададе (гл.)
 • да (сврз.) надвикува (гл.)
 • да (сврз.) надвладее (гл.)
 • да (сврз.) наддели (гл.)
 • да (сврз.) наденува (гл.)
 • да (сврз.) надлета (гл.)
 • да (сврз.) надмине (гл.)
 • да (сврз.) надоаѓа (гл.)
 • да (сврз.) надокнади (гл.)
 • да (сврз.) надополни (гл.)
 • да (сврз.) наизлезе (гл.)
 • да (сврз.) накаже (гл.)
 • да (сврз.) накачи (гл.)
 • да (сврз.) накисне (гл.)
 • да (сврз.) накоти (гл.)
 • да (сврз.) накуцува (гл.)
 • да (сврз.) налепи (гл.)
 • да (сврз.) намами (гл.)
 • да (сврз.) намирисува (гл.)
 • да (сврз.) намножи (гл.)
 • да (сврз.) намолзе (гл.)
 • да (сврз.) нанесе (гл.)
 • да (сврз.) напукне (гл.)
 • да (сврз.) нарами (гл.)
 • да (сврз.) нарасне (гл.)
 • да (сврз.) нарасте (гл.)
 • да (сврз.) нарача (гл.)
 • да (сврз.) насадува (гл.)
 • да (сврз.) насаска (гл.)
 • да (сврз.) наслушнува (гл.)
 • да (сврз.) наслушува (гл.)
 • да (сврз.) насмее (гл.)
 • да (сврз.) настани (гл.)
 • да (сврз.) настапува (гл.)
 • да (сврз.) настранува (гл.)
 • да (сврз.) натокми (гл.)
 • да (сврз.) наточи (гл.)
 • да (сврз.) натрча (гл.)
 • да (сврз.) нафрла (гл.)
 • да (сврз.) нацрпи (гл.)
 • да (сврз.) нацрта (гл.)
 • да (сврз.) најави (гл.)
 • да (сврз.) најаде (гл.)
 • да (сврз.) најми (гл.)
 • да (сврз.) негира (гл.)
 • да (сврз.) негодува (гл.)
 • да (сврз.) номинира (гл.)
 • да (сврз.) нотира (гл.)
 • да (сврз.) обвинува (гл.)
 • да (сврз.) обеспокои (гл.)
 • да (сврз.) облекува (гл.)
 • да (сврз.) обработи (гл.)
 • да (сврз.) обрати (гл.)
 • да (сврз.) обучи (гл.)
 • да (сврз.) објавува (гл.)
 • да (сврз.) овековечи (гл.)
 • да (сврз.) оветви (гл.)
 • да (сврз.) оглувнува (гл.)
 • да (сврз.) оглуши (гл.)
 • да (сврз.) оголува (гл.)
 • да (сврз.) оградиса (гл.)
 • да (сврз.) огрее (гл.)
 • да (сврз.) одбегнува (гл.)
 • да (сврз.) одбележи (гл.)
 • да (сврз.) одведе (гл.)
 • да (сврз.) одвојува (гл.)
 • да (сврз.) одгледа (гл.)
 • да (сврз.) оддава (гл.)
 • да (сврз.) одделува (гл.)
 • да (сврз.) оддиплува (гл.)
 • да (сврз.) одева (гл.)
 • да (сврз.) одекне (гл.)
 • да (сврз.) одере (гл.)
 • да (сврз.) одлага (гл.)
 • да (сврз.) одлачува (гл.)
 • да (сврз.) одложува (гл.)
 • да (сврз.) одмавнува (гл.)
 • да (сврз.) одмаздува (гл.)
 • да (сврз.) одмери (гл.)
 • да (сврз.) одмора (гл.)
 • да (сврз.) одмрси (гл.)
 • да (сврз.) одобрува (гл.)
 • да (сврз.) одреже (гл.)
 • да (сврз.) одречува (гл.)
 • да (сврз.) одѕвива (гл.)
 • да (сврз.) одѕвони (гл.)
 • да (сврз.) ожебавува (гл.)
 • да (сврз.) оживее (гл.)
 • да (сврз.) оживува (гл.)
 • да (сврз.) ожнее (гл.)
 • да (сврз.) оздравува (гл.)
 • да (сврз.) окапе (гл.)
 • да (сврз.) окупира (гл.)
 • да (сврз.) олабави (гл.)
 • да (сврз.) олабавува (гл.)
 • да (сврз.) омажи (гл.)
 • да (сврз.) омириса (гл.)
 • да (сврз.) оневозможи (гл.)
 • да (сврз.) онеми (гл.)
 • да (сврз.) опаѓа (гл.)
 • да (сврз.) опева (гл.)
 • да (сврз.) опие (гл.)
 • да (сврз.) оплеска (гл.)
 • да (сврз.) опомене (гл.)
 • да (сврз.) опоменува (гл.)
 • да (сврз.) опонира (гл.)
 • да (сврз.) оправда (гл.)
 • да (сврз.) опреми (гл.)
 • да (сврз.) опрости (гл.)
 • да (сврз.) опстанува (гл.)
 • да (сврз.) опфати (гл.)
 • да (сврз.) оркестрира (гл.)
 • да (сврз.) осамне (гл.)
 • да (сврз.) освежи (гл.)
 • да (сврз.) осветли (гл.)
 • да (сврз.) освои (гл.)
 • да (сврз.) освојува (гл.)
 • да (сврз.) ослабне (гл.)
 • да (сврз.) ослепи (гл.)
 • да (сврз.) осознае (гл.)
 • да (сврз.) оспособува (гл.)
 • да (сврз.) остварува (гл.)
 • да (сврз.) осуди (гл.)
 • да (сврз.) осудува (гл.)
 • да (сврз.) отера (гл.)
 • да (сврз.) откачи (гл.)
 • да (сврз.) откопува (гл.)
 • да (сврз.) открадне (гл.)
 • да (сврз.) отплива (гл.)
 • да (сврз.) отрпне (гл.)
 • да (сврз.) отседи (гл.)
 • да (сврз.) отскока (гл.)
 • да (сврз.) отскокне (гл.)
 • да (сврз.) отслика (гл.)
 • да (сврз.) отспие (гл.)
 • да (сврз.) отспрегне (гл.)
 • да (сврз.) отстапува (гл.)
 • да (сврз.) отстои (гл.)
 • да (сврз.) отсуствува (гл.)
 • да (сврз.) отуѓува (гл.)
 • да (сврз.) офка (гл.)
 • да (сврз.) охрабрува (гл.)
 • да (сврз.) очекори (гл.)
 • да (сврз.) пазарува (гл.)
 • да (сврз.) паничи (гл.)
 • да (сврз.) папа (гл.)
 • да (сврз.) пати (гл.)
 • да (сврз.) пегла (гл.)
 • да (сврз.) пенетрира (гл.)
 • да (сврз.) пивне (гл.)
 • да (сврз.) пладнува (гл.)
 • да (сврз.) пламнува (гл.)
 • да (сврз.) пламти (гл.)
 • да (сврз.) планира (гл.)
 • да (сврз.) пласира (гл.)
 • да (сврз.) плисне (гл.)
 • да (сврз.) победува (гл.)
 • да (сврз.) побесни (гл.)
 • да (сврз.) поболи (гл.)
 • да (сврз.) побуди (гл.)
 • да (сврз.) побудува (гл.)
 • да (сврз.) поведува (гл.)
 • да (сврз.) повива (гл.)
 • да (сврз.) повие (гл.)
 • да (сврз.) повози (гл.)
 • да (сврз.) поврзе (гл.)
 • да (сврз.) повјаса (гл.)
 • да (сврз.) погине (гл.)
 • да (сврз.) погледнува (гл.)
 • да (сврз.) погребе (гл.)
 • да (сврз.) погреши (гл.)
 • да (сврз.) погуби (гл.)
 • да (сврз.) подава (гл.)
 • да (сврз.) подарува (гл.)
 • да (сврз.) подбуцне (гл.)
 • да (сврз.) подвикнува (гл.)
 • да (сврз.) подголтне (гл.)
 • да (сврз.) подголтнува (гл.)
 • да (сврз.) подготвува (гл.)
 • да (сврз.) поддојдува (гл.)
 • да (сврз.) поддувнува (гл.)
 • да (сврз.) подели (гл.)
 • да (сврз.) подждригнува (гл.)
 • да (сврз.) подзаврне (гл.)
 • да (сврз.) подзамиже (гл.)
 • да (сврз.) подзапира (гл.)
 • да (сврз.) подземе (гл.)
 • да (сврз.) подзинува (гл.)
 • да (сврз.) подиви (гл.)
 • да (сврз.) подига (гл.)
 • да (сврз.) подигрува (гл.)
 • да (сврз.) подискутира (гл.)
 • да (сврз.) подлегнува (гл.)
 • да (сврз.) подлетнува (гл.)
 • да (сврз.) подмачка (гл.)
 • да (сврз.) подмити (гл.)
 • да (сврз.) поднесува (гл.)
 • да (сврз.) подои (гл.)
 • да (сврз.) подработи (гл.)
 • да (сврз.) подразбере (гл.)
 • да (сврз.) подрече (гл.)
 • да (сврз.) подржи (гл.)
 • да (сврз.) подрипне (гл.)
 • да (сврз.) подучи (гл.)
 • да (сврз.) подјадува (гл.)
 • да (сврз.) поевтинува (гл.)
 • да (сврз.) позачисти (гл.)
 • да (сврз.) позајмува (гл.)
 • да (сврз.) поздравува (гл.)
 • да (сврз.) поземе (гл.)
 • да (сврз.) позира (гл.)
 • да (сврз.) познава (гл.)
 • да (сврз.) поигрува (гл.)
 • да (сврз.) покани (гл.)
 • да (сврз.) покасне (гл.)
 • да (сврз.) поклепа (гл.)
 • да (сврз.) поклопи (гл.)
 • да (сврз.) покренува (гл.)
 • да (сврз.) покрива (гл.)
 • да (сврз.) полае (гл.)
 • да (сврз.) полази (гл.)
 • да (сврз.) полазува (гл.)
 • да (сврз.) полегне (гл.)
 • да (сврз.) полее (гл.)
 • да (сврз.) полетува (гл.)
 • да (сврз.) полудува (гл.)
 • да (сврз.) помириса (гл.)
 • да (сврз.) поможе (гл.)
 • да (сврз.) помуабети (гл.)
 • да (сврз.) понамали (гл.)
 • да (сврз.) поодмине (гл.)
 • да (сврз.) пооздрави (гл.)
 • да (сврз.) попадне (гл.)
 • да (сврз.) поплати (гл.)
 • да (сврз.) поправа (гл.)
 • да (сврз.) посведочи (гл.)
 • да (сврз.) посвири (гл.)
 • да (сврз.) посвои (гл.)
 • да (сврз.) посее (гл.)
 • да (сврз.) посети (гл.)
 • да (сврз.) поскока (гл.)
 • да (сврз.) послезе (гл.)
 • да (сврз.) пособере (гл.)
 • да (сврз.) посочи (гл.)
 • да (сврз.) посочува (гл.)
 • да (сврз.) посредува (гл.)
 • да (сврз.) постеле (гл.)
 • да (сврз.) пости (гл.)
 • да (сврз.) потажи (гл.)
 • да (сврз.) потекнува (гл.)
 • да (сврз.) потемни (гл.)
 • да (сврз.) потиснува (гл.)
 • да (сврз.) поткаже (гл.)
 • да (сврз.) поткашлува (гл.)
 • да (сврз.) потклекне (гл.)
 • да (сврз.) поткопа (гл.)
 • да (сврз.) поткрева (гл.)
 • да (сврз.) поткрене (гл.)
 • да (сврз.) поткупи (гл.)
 • да (сврз.) потпадне (гл.)
 • да (сврз.) потпрашува (гл.)
 • да (сврз.) потрепери (гл.)
 • да (сврз.) потреперува (гл.)
 • да (сврз.) потрчува (гл.)
 • да (сврз.) потсечува (гл.)
 • да (сврз.) потстане (гл.)
 • да (сврз.) потфрли (гл.)
 • да (сврз.) потценува (гл.)
 • да (сврз.) потцрта (гл.)
 • да (сврз.) потчукне (гл.)
 • да (сврз.) пофати (гл.)
 • да (сврз.) почитува (гл.)
 • да (сврз.) пошти (гл.)
 • да (сврз.) појави (гл.)
 • да (сврз.) праши (гл.)
 • да (сврз.) прашти (гл.)
 • да (сврз.) првне (гл.)
 • да (сврз.) прди (гл.)
 • да (сврз.) прдне (гл.)
 • да (сврз.) пребара (гл.)
 • да (сврз.) пребегува (гл.)
 • да (сврз.) преброи (гл.)
 • да (сврз.) превали (гл.)
 • да (сврз.) превезе (гл.)
 • да (сврз.) превира (гл.)
 • да (сврз.) превртува (гл.)
 • да (сврз.) прегне (гл.)
 • да (сврз.) предизвикува (гл.)
 • да (сврз.) предлага (гл.)
 • да (сврз.) предупреди (гл.)
 • да (сврз.) прекаса (гл.)
 • да (сврз.) прекинува (гл.)
 • да (сврз.) прекопа (гл.)
 • да (сврз.) прекрие (гл.)
 • да (сврз.) прележува (гл.)
 • да (сврз.) прелетува (гл.)
 • да (сврз.) прелиста (гл.)
 • да (сврз.) преминува (гл.)
 • да (сврз.) премисли (гл.)
 • да (сврз.) преовлада (гл.)
 • да (сврз.) преоѓа (гл.)
 • да (сврз.) препише (гл.)
 • да (сврз.) преплива (гл.)
 • да (сврз.) препрашува (гл.)
 • да (сврз.) препродава (гл.)
 • да (сврз.) препродаде (гл.)
 • да (сврз.) прерасне (гл.)
 • да (сврз.) пресвисне (гл.)
 • да (сврз.) прескокнува (гл.)
 • да (сврз.) престапи (гл.)
 • да (сврз.) престаса (гл.)
 • да (сврз.) престигне (гл.)
 • да (сврз.) престои (гл.)
 • да (сврз.) престојува (гл.)
 • да (сврз.) претвори (гл.)
 • да (сврз.) претепа (гл.)
 • да (сврз.) претече (гл.)
 • да (сврз.) претечува (гл.)
 • да (сврз.) претположи (гл.)
 • да (сврз.) претрга (гл.)
 • да (сврз.) претседава (гл.)
 • да (сврз.) претскаже (гл.)
 • да (сврз.) претура (гл.)
 • да (сврз.) прецеди (гл.)
 • да (сврз.) преценува (гл.)
 • да (сврз.) прецизира (гл.)
 • да (сврз.) пречекува (гл.)
 • да (сврз.) прибави (гл.)
 • да (сврз.) прибегне (гл.)
 • да (сврз.) привика (гл.)
 • да (сврз.) привлекува (гл.)
 • да (сврз.) привршува (гл.)
 • да (сврз.) приговори (гл.)
 • да (сврз.) приграби (гл.)
 • да (сврз.) придаде (гл.)
 • да (сврз.) придобие (гл.)
 • да (сврз.) придонесува (гл.)
 • да (сврз.) придржи (гл.)
 • да (сврз.) прикраде (гл.)
 • да (сврз.) прикрие (гл.)
 • да (сврз.) прилега (гл.)
 • да (сврз.) припари (гл.)
 • да (сврз.) приплакува (гл.)
 • да (сврз.) приреди (гл.)
 • да (сврз.) приседне (гл.)
 • да (сврз.) прислушка (гл.)
 • да (сврз.) присмрдува (гл.)
 • да (сврз.) присобира (гл.)
 • да (сврз.) пристига (гл.)
 • да (сврз.) пристигнува (гл.)
 • да (сврз.) притреба (гл.)
 • да (сврз.) притропа (гл.)
 • да (сврз.) притрча (гл.)
 • да (сврз.) приѕне (гл.)
 • да (сврз.) пркне (гл.)
 • да (сврз.) проанализира (гл.)
 • да (сврз.) пробива (гл.)
 • да (сврз.) проведе (гл.)
 • да (сврз.) провикне (гл.)
 • да (сврз.) провира (гл.)
 • да (сврз.) прогласи (гл.)
 • да (сврз.) проголта (гл.)
 • да (сврз.) програмира (гл.)
 • да (сврз.) продефилира (гл.)
 • да (сврз.) продлабочува (гл.)
 • да (сврз.) продуцира (гл.)
 • да (сврз.) произлегува (гл.)
 • да (сврз.) прокасне (гл.)
 • да (сврз.) прокламира (гл.)
 • да (сврз.) проколне (гл.)
 • да (сврз.) прокопа (гл.)
 • да (сврз.) пролета (гл.)
 • да (сврз.) промеша (гл.)
 • да (сврз.) промисли (гл.)
 • да (сврз.) промовира (гл.)
 • да (сврз.) пропагира (гл.)
 • да (сврз.) пропее (гл.)
 • да (сврз.) пропелтечи (гл.)
 • да (сврз.) пропешачи (гл.)
 • да (сврз.) пропие (гл.)
 • да (сврз.) проплеска (гл.)
 • да (сврз.) проповеда (гл.)
 • да (сврз.) проработи (гл.)
 • да (сврз.) просвири (гл.)
 • да (сврз.) протрча (гл.)
 • да (сврз.) протури (гл.)
 • да (сврз.) профитира (гл.)
 • да (сврз.) прошепоти (гл.)
 • да (сврз.) псала (гл.)
 • да (сврз.) пусти (гл.)
 • да (сврз.) пустоши (гл.)
 • да (сврз.) пљачка (гл.)
 • да (сврз.) разбуди (гл.)
 • да (сврз.) разбудува (гл.)
 • да (сврз.) развее (гл.)
 • да (сврз.) развидели (гл.)
 • да (сврз.) разгрне (гл.)
 • да (сврз.) раздвижува (гл.)
 • да (сврз.) раздели (гл.)
 • да (сврз.) раздразни (гл.)
 • да (сврз.) раздразнува (гл.)
 • да (сврз.) разлисти (гл.)
 • да (сврз.) размати (гл.)
 • да (сврз.) разнесува (гл.)
 • да (сврз.) разодува (гл.)
 • да (сврз.) разотвори (гл.)
 • да (сврз.) разоткрие (гл.)
 • да (сврз.) разработи (гл.)
 • да (сврз.) разруши (гл.)
 • да (сврз.) разјадува (гл.)
 • да (сврз.) разјужи (гл.)
 • да (сврз.) ракува (гл.)
 • да (сврз.) расипува (гл.)
 • да (сврз.) раситни (гл.)
 • да (сврз.) раскопува (гл.)
 • да (сврз.) распламти (гл.)
 • да (сврз.) расплаче (гл.)
 • да (сврз.) расповие (гл.)
 • да (сврз.) распрашува (гл.)
 • да (сврз.) распредува (гл.)
 • да (сврз.) распретува (гл.)
 • да (сврз.) распространува (гл.)
 • да (сврз.) распукне (гл.)
 • да (сврз.) растегне (гл.)
 • да (сврз.) растовара (гл.)
 • да (сврз.) растрчува (гл.)
 • да (сврз.) расудува (гл.)
 • да (сврз.) расфрла (гл.)
 • да (сврз.) расцвета (гл.)
 • да (сврз.) расцветува (гл.)
 • да (сврз.) расцутува (гл.)
 • да (сврз.) расчепка (гл.)
 • да (сврз.) расчешне (гл.)
 • да (сврз.) расчистува (гл.)
 • да (сврз.) реве (гл.)
 • да (сврз.) регистрира (гл.)
 • да (сврз.) регрутира (гл.)
 • да (сврз.) реже (гл.)
 • да (сврз.) резимира (гл.)
 • да (сврз.) резонира (гл.)
 • да (сврз.) рескира (гл.)
 • да (сврз.) рига (гл.)
 • да (сврз.) рипне (гл.)
 • да (сврз.) ровари (гл.)
 • да (сврз.) романтизира (гл.)
 • да (сврз.) ромони (гл.)
 • да (сврз.) рони (гл.)
 • да (сврз.) роси (гл.)
 • да (сврз.) ружа (гл.)
 • да (сврз.) руменее (гл.)
 • да (сврз.) рупка (гл.)
 • да (сврз.) руши (гл.)
 • да (сврз.) рчи (гл.)
 • да (сврз.) сведе (гл.)
 • да (сврз.) свикнува (гл.)
 • да (сврз.) свирка (гл.)
 • да (сврз.) сврати (гл.)
 • да (сврз.) секцира (гл.)
 • да (сврз.) сере (гл.)
 • да (сврз.) сечка (гл.)
 • да (сврз.) симне (гл.)
 • да (сврз.) симулира (гл.)
 • да (сврз.) синтетизира (гл.)
 • да (сврз.) сипува (гл.)
 • да (сврз.) склопува (гл.)
 • да (сврз.) скончи (гл.)
 • да (сврз.) скочи (гл.)
 • да (сврз.) скроти (гл.)
 • да (сврз.) скубе (гл.)
 • да (сврз.) скубне (гл.)
 • да (сврз.) скуси (гл.)
 • да (сврз.) слегне (гл.)
 • да (сврз.) слекува (гл.)
 • да (сврз.) слугува (гл.)
 • да (сврз.) смее (гл.)
 • да (сврз.) смекне (гл.)
 • да (сврз.) смекнува (гл.)
 • да (сврз.) сместува (гл.)
 • да (сврз.) смете (гл.)
 • да (сврз.) сметне (гл.)
 • да (сврз.) смири (гл.)
 • да (сврз.) смирува (гл.)
 • да (сврз.) смислува (гл.)
 • да (сврз.) смрзнува (гл.)
 • да (сврз.) смуча (гл.)
 • да (сврз.) снабдува (гл.)
 • да (сврз.) снемува (гл.)
 • да (сврз.) сними (гл.)
 • да (сврз.) соблекува (гл.)
 • да (сврз.) советува (гл.)
 • да (сврз.) совлада (гл.)
 • да (сврз.) совладува (гл.)
 • да (сврз.) согори (гл.)
 • да (сврз.) согорува (гл.)
 • да (сврз.) сожалува (гл.)
 • да (сврз.) сообраќа (гл.)
 • да (сврз.) соопштува (гл.)
 • да (сврз.) соочи (гл.)
 • да (сврз.) соочува (гл.)
 • да (сврз.) сортира (гл.)
 • да (сврз.) сослуша (гл.)
 • да (сврз.) списка (гл.)
 • да (сврз.) спласне (гл.)
 • да (сврз.) споделува (гл.)
 • да (сврз.) спознава (гл.)
 • да (сврз.) спонзорира (гл.)
 • да (сврз.) спрашти (гл.)
 • да (сврз.) спреми (гл.)
 • да (сврз.) спржи (гл.)
 • да (сврз.) спростре (гл.)
 • да (сврз.) сраснува (гл.)
 • да (сврз.) средува (гл.)
 • да (сврз.) срони (гл.)
 • да (сврз.) срочи (гл.)
 • да (сврз.) стапува (гл.)
 • да (сврз.) стасува (гл.)
 • да (сврз.) ствара (гл.)
 • да (сврз.) створи (гл.)
 • да (сврз.) стега (гл.)
 • да (сврз.) стимулира (гл.)
 • да (сврз.) стиска (гл.)
 • да (сврз.) страеше (гл.)
 • да (сврз.) стражари (гл.)
 • да (сврз.) стресува (гл.)
 • да (сврз.) стриже (гл.)
 • да (сврз.) струже (гл.)
 • да (сврз.) струи (гл.)
 • да (сврз.) стрчи (гл.)
 • да (сврз.) сугерира (гл.)
 • да (сврз.) суреди (гл.)
 • да (сврз.) суредува (гл.)
 • да (сврз.) суче (гл.)
 • да (сврз.) суштествува (гл.)
 • да (сврз.) такса (гл.)
 • да (сврз.) темнее (гл.)
 • да (сврз.) тероризира (гл.)
 • да (сврз.) товара (гл.)
 • да (сврз.) товари (гл.)
 • да (сврз.) толерира (гл.)
 • да (сврз.) толкува (гл.)
 • да (сврз.) толчи (гл.)
 • да (сврз.) топи (гл.)
 • да (сврз.) треби (гл.)
 • да (сврз.) трепка (гл.)
 • да (сврз.) триумфира (гл.)
 • да (сврз.) троши (гл.)
 • да (сврз.) трпа (гл.)
 • да (сврз.) трпне (гл.)
 • да (сврз.) труби (гл.)
 • да (сврз.) трчка (гл.)
 • да (сврз.) тужи (гл.)
 • да (сврз.) тупка (гл.)
 • да (сврз.) турива (гл.)
 • да (сврз.) турка (гл.)
 • да (сврз.) ублажи (гл.)
 • да (сврз.) увезе (гл.)
 • да (сврз.) уверува (гл.)
 • да (сврз.) увиди (гл.)
 • да (сврз.) угаси (гл.)
 • да (сврз.) угодува (гл.)
 • да (сврз.) угости (гл.)
 • да (сврз.) угрее (гл.)
 • да (сврз.) умножува (гл.)
 • да (сврз.) унесреќи (гл.)
 • да (сврз.) уплаши (гл.)
 • да (сврз.) ургира (гл.)
 • да (сврз.) уреди (гл.)
 • да (сврз.) уринира (гл.)
 • да (сврз.) урне (гл.)
 • да (сврз.) успива (гл.)
 • да (сврз.) успие (гл.)
 • да (сврз.) устрои (гл.)
 • да (сврз.) ухне (гл.)
 • да (сврз.) уценува (гл.)
 • да (сврз.) ујдиса (гл.)
 • да (сврз.) фабрикува (гл.)
 • да (сврз.) фалсификува (гл.)
 • да (сврз.) филозофира (гл.)
 • да (сврз.) форсира (гл.)
 • да (сврз.) фрцка (гл.)
 • да (сврз.) фрчи (гл.)
 • да (сврз.) храни (гл.)
 • да (сврз.) цапа (гл.)
 • да (сврз.) цапка (гл.)
 • да (сврз.) цвикне (гл.)
 • да (сврз.) цвили (гл.)
 • да (сврз.) цвичи (гл.)
 • да (сврз.) цеди (гл.)
 • да (сврз.) целува (гл.)
 • да (сврз.) цепи (гл.)
 • да (сврз.) цимолка (гл.)
 • да (сврз.) цитира (гл.)
 • да (сврз.) црка (гл.)
 • да (сврз.) цркне (гл.)
 • да (сврз.) црнее (гл.)
 • да (сврз.) црцне (гл.)
 • да (сврз.) црцори (гл.)
 • да (сврз.) цути (гл.)
 • да (сврз.) чактисува (гл.)
 • да (сврз.) чезне (гл.)
 • да (сврз.) чемрее (гл.)
 • да (сврз.) чеша (гл.)
 • да (сврз.) чисти (гл.)
 • да (сврз.) членува (гл.)
 • да (сврз.) чмае (гл.)
 • да (сврз.) чрчори (гл.)
 • да (сврз.) чучне (гл.)
 • да (сврз.) шавнува (гл.)
 • да (сврз.) шара (гл.)
 • да (сврз.) шарка (гл.)
 • да (сврз.) шекне (гл.)
 • да (сврз.) шепне (гл.)
 • да (сврз.) шлака (гл.)
 • да (сврз.) шмркне (гл.)
 • да (сврз.) шопа (гл.)
 • да (сврз.) штрбне (гл.)
 • да (сврз.) штрекне (гл.)
 • да (сврз.) штука (гл.)
 • да (сврз.) шумка (гл.)
 • да (сврз.) шумне (гл.)
 • да (сврз.) шумоли (гл.)
 • да (сврз.) шурка (гл.)
 • да (сврз.) шушка (гл.)
 • да (сврз.) шушне (гл.)
 • да (сврз.) ѕврцне (гл.)
 • да (сврз.) ќари (гл.)
 • да (сврз.) џвркне (гл.)