• за (сврз.) кој (зам.)
  • за (сврз.) нас (зам.)
  • за (сврз.) неа (зам.)
  • за (сврз.) некој (зам.)
  • за (сврз.) нешто (зам.)
  • за (сврз.) овој (зам.)
  • за (сврз.) сиот (зам.)