• да (сврз.) земе (гл.)
  • и (сврз.) земе (гл.)
  • дека (сврз.) земе (гл.)
  • ако (сврз.) земе (гл.)
  • иако (сврз.) земе (гл.)
  • или (сврз.) земе (гл.)
  • кога (сврз.) земе (гл.)
  • откако (сврз.) земе (гл.)
  • па (сврз.) земе (гл.)