• и (сврз.) за (предл.)
 • а (сврз.) за (предл.)
 • но (сврз.) за (предл.)
 • дека (сврз.) за (предл.)
 • или (сврз.) за (предл.)
 • ама (сврз.) за (предл.)
 • ни (сврз.) за (предл.)
 • како (сврз.) за (предл.)
 • туку (сврз.) за (предл.)
 • отколку (сврз.) за (предл.)
 • та (сврз.) за (предл.)
 • колку (сврз.) за (предл.)
 • ако (сврз.) за (предл.)
 • додека (сврз.) за (предл.)
 • иако (сврз.) за (предл.)
 • па (сврз.) за (предл.)
 • само (сврз.) за (предл.)
 • ниту (сврз.) за (предл.)
 • освен (сврз.) за (предл.)
 • оти (сврз.) за (предл.)
 • ами (сврз.) за (предл.)
 • бидејќи (сврз.) за (предл.)
 • пак (сврз.) за (предл.)
 • дури (сврз.) за (предл.)
 • зашто (сврз.) за (предл.)
 • дали (сврз.) за (предл.)
 • лели (сврз.) за (предл.)
 • ту (сврз.) за (предл.)
 • што (сврз.) за (предл.)
 • доколку (сврз.) за (предл.)
 • затоа (сврз.) за (предл.)
 • камоли (сврз.) за (предл.)
 • кога (сврз.) за (предл.)
 • одошто (сврз.) за (предл.)
 • сепак (сврз.) за (предл.)
 • така (сврз.) за (предл.)