• и (сврз.) ајде (чест.)
  • та (сврз.) ајде (чест.)
  • дека (сврз.) ајде (чест.)
  • но (сврз.) ајде (чест.)
  • па (сврз.) ајде (чест.)
  • туку (сврз.) ајде (чест.)