• ајде (чест.) каже (гл.)
 • ајде (чест.) стане (гл.)
 • ајде (чест.) земе (гл.)
 • ајде (чест.) признае (гл.)
 • ајде (чест.) рече (гл.)
 • ајде (чест.) слуша (гл.)
 • ајде (чест.) смири (гл.)
 • ајде (чест.) чита (гл.)
 • ајде (чест.) бил (гл.)
 • ајде (чест.) вика (гл.)
 • ајде (чест.) влева (гл.)
 • ајде (чест.) влегува (гл.)
 • ајде (чест.) вовре (гл.)
 • ајде (чест.) врши (гл.)
 • ајде (чест.) гледа (гл.)
 • ајде (чест.) губи (гл.)
 • ајде (чест.) дејствува (гл.)
 • ајде (чест.) донесе (гл.)
 • ајде (чест.) дојаде (гл.)
 • ајде (чест.) дреме (гл.)
 • ајде (чест.) заколе (гл.)
 • ајде (чест.) закопа (гл.)
 • ајде (чест.) замеси (гл.)
 • ајде (чест.) запре (гл.)
 • ајде (чест.) зборува (гл.)
 • ајде (чест.) иде (гл.)
 • ајде (чест.) избувне (гл.)
 • ајде (чест.) испее (гл.)
 • ајде (чест.) касне (гл.)
 • ајде (чест.) летне (гл.)
 • ајде (чест.) мавне (гл.)
 • ајде (чест.) натера (гл.)
 • ајде (чест.) најде (гл.)
 • ајде (чест.) обави (гл.)
 • ајде (чест.) ослободи (гл.)
 • ајде (чест.) пише (гл.)
 • ајде (чест.) почне (гл.)
 • ајде (чест.) разбере (гл.)
 • ајде (чест.) разбуди (гл.)
 • ајде (чест.) седне (гл.)
 • ајде (чест.) седнува (гл.)
 • ајде (чест.) сети (гл.)
 • ајде (чест.) симне (гл.)
 • ајде (чест.) стави (гл.)
 • ајде (чест.) чукне (гл.)
 • ајде (чест.) ѕвони (гл.)