• ајде (чест.) ние (зам.)
  • ајде (чест.) јас (зам.)
  • ајде (чест.) те (зам.)
  • ајде (чест.) ти (зам.)
  • ајде (чест.) тој (зам.)