• ајде (чест.) во (предл.)
  • ајде (чест.) за (предл.)
  • ајде (чест.) на (предл.)
  • ајде (чест.) по (предл.)
  • ајде (чест.) без (предл.)
  • ајде (чест.) кај (предл.)
  • ајде (чест.) пред (предл.)
  • ајде (чест.) преку (предл.)
  • ајде (чест.) со (предл.)