• ајде (чест.) да (чест.)
  • ајде (чест.) нека (чест.)
  • ајде (чест.) ќе (чест.)
  • ајде (чест.) де (чест.)
  • ајде (чест.) и (чест.)
  • ајде (чест.) мори (чест.)
  • ајде (чест.) не (чест.)