бие (гл.) - лош (прид.)

Сега оваа кутра девојка е жигосана, има белег на себе... Ќе ја бие лош глас...
„Јанsа“ од Јован Стрезовски (1986)
Да не ја бие лош глас... Ме ослободија.
„Јанsа“ од Јован Стрезовски (1986)